R1: Logika

Naszą przygodę z Coqiem rozpoczniemy od skoku na głęboką wodę, czyli nauki dowodzenia twierdzeń w logice konstruktywnej przy pomocy taktyk. Powiemy sobie także co nieco o automatyzacji i cechach różniących logikę konstruktywną od klasycznej oraz dowiemy się, czym jest dedukcja naturalna.
Coq składa się w zasadzie z trzech języków:

Typy i termy


Section constructive_propositional_logic.

Mechanizm sekcji nie będzie nas na razie interesował. Użyjemy go, żeby nie zaśmiecać głównej przestrzeni nazw.

Hypothesis P Q R : Prop.

Zapis x : A oznacza, że term x jest typu A. Prop to typ zdań logicznych, więc komendę tę można odczytać następująco: niech P, Q i R będą zdaniami logicznymi.
Czym są termy? Są to twory o naturze syntaktycznej (składniowej), reprezentujące funkcje, typy, zdania logiczne, predykaty, relacje etc. Polskim słowem o najbliższym znaczeniu jest słowo "wyrażenie". Zamiast prób definiowania termów, co byłoby problematyczne, zobaczmy przykłady:
Nie są to wszystkie występujące w Coqu rodzaje termów — jest ich nieco więcej.
Kolejnym fundamentalnym pojęciem jest pojęcie typu. W Coqu każdy term ma dokładnie jeden, niezmienny typ. Czym są typy? Intuicyjnie można powiedzieć, że typ to rodzaj metki, która dostarcza nam informacji dotyczących danego termu.
Dla przykładu, stwierdzenie x : nat informuje nas, że x jest liczbą naturalną, dzięki czemu wiemy, że możemy użyć go jako argumentu dodawania: term x + 1 jest poprawnie typowany (ang. well-typed), tzn. x + 1 : nat, a więc możemy skonkludować, że x + 1 również jest liczbą naturalną.
Innym przykładem niech będzie stwierdzenie f : nat -> nat, które mówi nam, że f jest funkcją, która bierze liczbę naturalną i zwraca liczbę naturalną. Dzięki temu wiemy, że term f 2 jest poprawnie typowany i jest liczbą naturalną, tzn. f 2 : nat, zaś term f f nie jest poprawnie typowany, a więc próba jego użycia, a nawet napisania byłaby błędem.
Typy są tworami absolutnie kluczowymi. Informują nas, z jakimi obiektami mamy do czynienia i co możemy z nimi zrobić, a Coq pilnuje ścisłego przestrzegania tych reguł. Dzięki temu wykluczona zostaje możliwość popełnienia całej gamy różnych błędów, które występują w językach nietypowanych, takich jak dodanie liczby do ciągu znaków.
Co więcej, system typów Coqa jest jednym z najsilniejszych, jakie dotychczas wymyślono, dzięki czemu umożliwia nam wiele rzeczy, których prawie żaden inny język programowania nie potrafi, jak np. reprezentowanie skomplikowanych obiektów matematycznych i dowodzenie twierdzeń.

Check 2.
(* ===> 2 : nat *)

Check P.
(* ===> P : Prop *)

Uwaga techniczna: w komentarzach postaci (* ===> *) będę przedstawiać wyniki wypisywane przez komendy.
Typ każdego termu możemy sprawdzić przy pomocy komendy Check. Jest ona nie do przecenienia. Jeżeli nie rozumiesz, co się dzieje w trakcie dowodu lub dlaczego Coq nie chce zaakceptować jakiejś definicji, użyj komendy Check, żeby sprawdzić, z jakimi typami masz do czynienia.

Typy a zbiory

Z filozoficznego punktu widzenia należy stanowczo odróżnić typy od zbiorów, znanych chociażby z teorii zbiorów ZF, która jest najpowszechniej używaną podstawą współczesnej matematyki:

Logika klasyczna i konstruktywna

Jak udowodnić twierdzenie, by komputer mógł zweryfikować nasz dowód? Jedną z metod dowodzenia używanych w logice klasycznej są tabelki prawdy. Są one metodą skuteczną, gdyż działają zawsze i wszędzie, ale nie są wolne od problemów.
Pierwszą, praktyczną przeszkodą jest rozmiar tabelek — rośnie on wykładniczo wraz ze wzrostem ilości zmiennych zdaniowych, co czyni tę metodę skrajnie niewydajną i obliczeniożerną, a więc niepraktyczną dla twierdzeń większych niż zabawkowe.
Druga przeszkoda, natury filozoficznej, i bardziej fundamentalna od pierwszej to poczynione implicite założenie, że każde zdanie jest prawdziwe lub fałszywe, co w logice konstruktywnej jest nie do końca prawdą, choć w logice klasycznej jest słuszne. Wynika to z różnych interpretacji prawdziwości w tych logikach.
Dowód konstruktywny to taki, który polega na skonstruowaniu pewnego obiektu i logika konstruktywna dopuszcza jedynie takie dowody. Logika klasyczna, mimo że również dopuszcza dowody konstruktywne, standardy ma nieco luźniejsze i dopuszcza również dowód polegający na pokazaniu, że nieistnienie jakiegoś obiektu jest sprzeczne. Jest to sposób dowodzenia fundamentalnie odmienny od poprzedniego, gdyż sprzeczność nieistnienia jakiegoś obiektu nie daje nam żadnej wskazówki, jak go skonstruować.
Dobrym przykładem jest poszukiwanie rozwiązań równania: jeżeli udowodnimy, że nieistnienie rozwiązania jest sprzeczne, nie znaczy to wcale, że znaleźliśmy rozwiązanie. Wiemy tylko, że jakieś istnieje, ale nie wiemy, jak je skonstruować.

Dedukcja naturalna i taktyki

Ważną konkluzją płynącą z powyższych rozważań jest fakt, że logika konstruktywna ma interpretację obliczeniową — każdy dowód można interpretować jako pewien program. Odnosząc się do poprzedniego przykładu, konstruktywny dowód faktu, że jakieś równanie ma rozwiązanie, jest jednocześnie programem, który to rozwiązanie oblicza.
Wszystko to sprawia, że dużo lepszym, z naszego punktu widzenia, stylem dowodzenia będzie dedukcja naturalna — styl oparty na małej liczbie aksjomatów, zaś dużej liczbie reguł wnioskowania. Reguł, z których każda ma swą własną interpretację obliczeniową, dzięki czemu dowodząc przy ich pomocy będziemy jednocześnie konstruować pewien program. Sprawdzenie, czy dowód jest poprawny, będzie się sprowadzało do sprawdzenia, czy program ten jest poprawnie typowany (co Coq może zrobić automatycznie), zaś wykonanie tego programu skonstruuje obiekt, który będzie "świadkiem" prawdziwości twierdzenia.
Jako, że każdy dowód jest też programem, w Coqu dowodzić można na dwa diametralnie różne sposoby. Pierwszy z nich polega na "ręcznym" skonstruowaniu termu, który reprezentuje dowód — ten sposób dowodzenia przypomina zwykłe programowanie.
Drugim sposobem jest użycie taktyk. Ten sposób jest rozszerzeniem opisanego powyżej systemu dedukcji naturalnej. Taktyki nie są tym samym, co reguły wnioskowania — regułom odpowiadają jedynie najprostsze taktyki. Język taktyk Coqa, Ltac, pozwala z prostych taktyk budować bardziej skomplikowane przy użyciu konstrukcji podobnych do tych, których używa się do pisania "zwykłych" programów.
Taktyki konstruują dowody, czyli programy, jednocześnie same będąc programami. Innymi słowy: taktyki to programy, które piszą inne programy.
Ufff... jeżeli twój mózg jeszcze nie eksplodował, to czas wziąć się do konkretów!

Konstruktywny rachunek zdań

Nadszedł dobry moment na to, żebyś odpalił CoqIDE. Sesja interaktywna w CoqIDE przebiega następująco: edytujemy plik z rozszerzeniem .v wpisując komendy. Po kliknięciu przycisku "Forward one command" (strzałka w dół) Coq interpretuje kolejną komendę, a po kliknięciu "Backward one command" (strzałka w górę) cofa się o jedną komendę do tyłu. Ta interaktywność, szczególnie w trakcie przeprowadzania dowodu, jest bardzo mocnym atutem Coqa — naucz się ją wykorzystywać, dokładnie obserwując skutki działania każdej komendy.
W razie problemów z CoqIDE poszukaj pomocy w manualu: coq.inria.fr/refman/Reference-Manual018.html

Implikacja

Zacznijmy od czegoś prostego: pokażemy, że P implikuje P.

Theorem impl_refl : P -> P.
Proof.
  intro dowód_na_to_że_P_zachodzi.
  exact dowód_na_to_że_P_zachodzi.
Qed.

Słowo kluczowe Theorem obwieszcza, że chcemy podać twierdzenie. Musi mieć ono nazwę (tutaj impl_refl). Samo twierdzenie podane jest po dwukropku — twierdzenie jest typem, a jego udowodnienie sprowadza się do skonstruowania termu tego typu. Zauważmy też, że każda komenda musi kończyć się kropką.
Twierdzenia powinny mieć łatwe do zapamiętania oraz sensowne nazwy, które informują (z grubsza), co właściwie chcemy udowodnić. Nazwa impl_refl oznacza, że twierdzenie wyraża fakt, że implikacja jest zwrotna.
Dowody będziemy zaczynać komendą Proof. Jest ona opcjonalna, ale poprawia czytelność, więc warto ją stosować.
Jeżeli każesz Coqowi zinterpretować komendę zaczynającą się od Theorem, po prawej stronie ekranu pojawi się stan aktualnie przeprowadzanego dowodu.
Od góry mamy: ilość podcelów (rozwiązanie wszystkich kończy dowód) — obecnie 1, kontekst (znajdują się w nim obiekty, które możemy wykorzystać w dowodzie) — obecnie mamy w nim zdania P, Q i R; kreskę oddzielającą kontekst od aktualnego celu, obok niej licznik, który informuje nas, nad którym podcelem pracujemy — obecnie 1/1, oraz aktualny cel — dopiero zaczynamy, więc brzmi tak samo jak nasze twierdzenie.
Taktyki mogą wprowadzać zmiany w celu lub w kontekście, w wyniku czego rozwiązują lub generują nowe podcele. Taktyka może zakończyć się sukcesem lub zawieść. Dokładne warunki sukcesu lub porażnki zależą od konkretnej taktyki.
Taktyka intro działa na cele będące implikacją -> i wprowadza jedną hipotezę z celu do kontekstu jeżeli to możliwe; w przeciwnym przypadku zawodzi. W dowodach słownych lub pisanych na kartce/tablicy użyciu taktyki intro odpowiadałoby stwierdzenie "załóżmy, że P jest prawdą", "załóżmy, że P zachodzi" lub po prostu "załóżmy, że P".
Szczegółem, który odróżnia dowód w Coqu (który dalej będziemy zwać "dowodem formalnym") od dowodu na kartce/tablicy/słownie (zwanego dalej "dowodem nieformalnym"), jest fakt, że nie tylko sama hipoteza, ale też dowód ("świadek") jej prawdziwości, musi mieć jakąś nazwę — w przeciwnym wypadku nie bylibyśmy w stanie się do nich odnosić. Dowodząc na tablicy, możemy odnieść się do jej zawartości np. poprzez wskazanie miejsca, w stylu "dowód w prawym górnym rogu tablicy". W Coqu wszelkie odniesienia działają identycznie jak odniesienia do zmiennych w każdym innym języku programowania — przy pomocy nazwy.
Upewnij się też, że dokładnie rozumiesz, co taktyka intro wprowadziła do kontekstu. Nie było to zdanie P — ono już się tam znajdowało, o czym świadczyło stwierdzenie P : Prop — cofnij stan dowodu i sprawdź, jeżeli nie wierzysz. Hipotezą wprowadzoną do kontekstu był obiekt, którego nazwę podaliśmy taktyce jako argument, tzn. dowód_na_to_że_P_zachodzi, który jest właśnie tym, co głosi jego nazwa — "świadkiem" prawdziwości P. Niech nie zmyli cię użyte na początku rozdziału słowo kluczowe Hypothesis.
Taktyka exact rozwiązuje cel, jeżeli term podany jako argument ma taki sam typ, jak cel, a w przeciwnym przypadku zawodzi. Jej użyciu w dowodzie nieformalnym odpowiada stwierdzenie "mamy w założeniach dowód na to, że P, który nazywa się x, więc x dowodzi tego, że P".
Pamiętaj, że cel jest zdaniem logicznym, czyli typem, a hipoteza jest dowodem tego zdania, czyli termem tego typu. Przyzwyczaj się do tego utożsamienia typów i zdań oraz dowodów i programów/termów — jest to wspomniana we wstępie korespondencja Curry'ego-Howarda, której wiele wcieleń jeszcze zobaczymy.
Dowód kończy się zazwyczaj komendą Qed, która go zapisuje.

Theorem impl_refl' : P -> P.
Proof.
  intro. assumption.
Qed.

Zauważmy, że w Coqowych nazwach można używać apostrofu. Zgodnie z konwencją nazwa pokroju x' oznacza, że x' jest w jakiś sposób blisko związany z x. W tym wypadku używamy go, żeby podać inny dowód udowodnionego już wcześniej twierdzenia. Nie ma też nic złego w pisaniu taktyk w jednej linijce (styl pisania jak zawsze powinien maksymalizować czytelność).
Jeżeli użyjemy taktyki intro bez podawania nazwy hipotezy, zostanie użyta nazwa domyślna (dla wartości typu Prop jest to H; jeżeli ta nazwa jest zajęta, zostanie użyte H0, H1...). Domyślne nazwy zazwyczaj nie są dobrym pomysłem, ale w prostych dowodach możemy sobie na nie pozwolić.
Taktyka assumption (ang. "założenie") sama potrafi znaleźć nazwę hipotezy, która rozwiązuje cel. Jeżeli nie znajdzie takiej hipotezy, to zawodzi. Jej użycie w dowodzenie nieformalnym odpowiada stwierdzeniu "P zachodzi na mocy założenia".

Print impl_refl'.
(* ===> impl_refl' = fun H : P => H
    : P -> P *)


Wspomnieliśmy wcześniej, że zdania logiczne są typami, a ich dowody termami. Używając komendy Print możemy wyświetlić definicję podanego termu (nie każdego, ale na razie się tym nie przejmuj). Jak się okazuje, dowód naszej trywialnej implikacji jest funkcją. Jest to kolejny element korespondencji Curry'ego-Howarda.
Po głębszym namyśle nie powinien nas on dziwić: implikację można interpretować wszakże jako funkcję, która bierze dowód poprzednika i zwraca dowód następnika. Wykonanie funkcji odpowiada tutaj procesowi wywnioskowania konkluzji z przesłanki.
Wspomnieliśmy także, że każda taktyka ma swoją własną interpretację obliczeniową. Jaki był więc udział taktyk intro i exact w konstrukcji naszego dowodu? Dowód implikacji jest funkcją, więc możemy sobie wyobrazić, że na początku dowodu term wyglądał tak: fun ?1 => ?2 (symbole ?1 i ?2 reprezentują fragmenty dowodu, których jeszcze nie skonstruowaliśmy). Taktyka intro wprowadza zmienną do kontekstu i nadaje jej nazwę, czemu odpowiada zastąpienie w naszym termie ?1 przez H : P. Możemy sobie wyobrazić, że po użyciu taktyki intro term wygląda tak: fun H : P => ?2. Użycie taktyki exact (lub assumption) dało w efekcie zastępienie ?2 przez H, czyli szukany dowód zdania P. Ostatecznie term przybrał postać fun H : P => H. Ponieważ nie ma już żadnych brakujących elementów, dowód kończy się. Gdy użyliśmy komendy Qed Coq zweryfikował, czy aby na pewno term skonstruowany przez taktyki jest poprawnie typowany, a następnie zaakceptował nasz dowód.

Theorem modus_ponens :
  (P -> Q) -> P -> Q.
Proof.
  intros. apply H. assumption.
Qed.

Implikacja jest operatorem łączącym w prawo (ang. right associative), więc wyrażenie (P -> Q) -> P -> Q to coś innego, niż P -> Q -> P -> Q — w pierwszym przypadku jedna z hipotez jest implikacją
Wprowadzanie zmiennych do kontekstu pojedynczo może nie być dobrym pomysłem, jeżeli jest ich dużo. Taktyka intros pozwala nam wprowadzić do kontekstu zero lub więcej zmiennych na raz, a także kontrolować ich nazwy. Taktyka ta nigdy nie zawodzi. Jej odpowiednik w dowodach nieformalnych oraz interpretacja obliczeniowa są takie, jak wielokrotnego (lub zerokrotnego) użycia taktyki intro.
Taktyka apply pozwala zaaplikować hipotezę do celu, jeżeli hipoteza jest implikacją, której konkluzją jest cel. W wyniku działania tej taktyki zostanie wygenerowana ilość podcelów równa ilości przesłanek, a stary cel zostanie rozwiązany. W kolejnych krokrach będziemy musieli udowodnić, że przesłanki są prawdziwe. W naszym przypadku hipotezę H typu P -> Q zaaplikowaliśmy do celu Q, więc zostanie wygenerowany jeden podcel P.
Interpretacją obliczeniową taktyki apply jest, jak sama nazwa wskazuje, aplikacja funkcji. Nie powinno nas to wcale dziwić — wszak ustaliliśmy przed chwilą, że implikacje są funkcjami. Możemy sobie wyobrazić, że po użyciu taktyki intros nasz proofterm (będę tego wyrażenia używał zamiast rozwlekłego "term będący dowodem") wyglądał tak: fun (H : P -> Q) (H0 : P) => ?1. Taktyka apply H przekształca brakujący fragment dowodu ?1 we fragment, w którym również czegoś brakuje: H ?2 — tym czymś jest argument. Pasujący argument znaleźliśmy przy pomocy taktyki assumption, więc ostatecznie proofterm ma postać fun (H : P -> Q) (H0 : P) => H H0.
Reguła wnioskowania modus ponens jest zdecydowanie najważniejszą (a w wielu systemach logicznych jedyną) regułą wnioskowania. To właśnie ona odpowiada za to, że w systemie dedukcji naturalnej dowodzimy "od tyłu" — zaczynamy od celu i aplikujemy hipotezy, aż dojdziemy do jakiegoś zdania prawdziwego.
Nadszedł czas na pierwsze ćwiczenia. Zanim przejdziesz dalej, postaraj się je wykonać — dzięki temu upewnisz się, że zrozumiałeś w wystarczającym stopniu omawiane w tekście zagadnienia. Postaraj się nie tylko udowodnić poniższe twierdzenia, ale także zrozumieć (a póki zadania są proste — być może także przewidzieć), jaki proofterm zostanie wygenerowany. Powodzenia!

Ćwiczenie (implikacja)

Udowodnij poniższe twierdzenia.

Theorem impl_trans :
  (P -> Q) -> (Q -> R) -> (P -> R).

Theorem impl_permute :
  (P -> Q -> R) -> (Q -> P -> R).

Theorem impl_dist :
  (P -> Q -> R) -> ((P -> Q) -> (P -> R)).

Ćwiczenie (bez apply)

Udowodnij następujące twierdzenie bez używania taktyki apply.

Theorem modus_ponens' :
  (P -> Q) -> P -> Q.

Fałsz


Theorem ex_falso : False -> P.
Proof.
  intro. inversion H.
Qed.

False to zdanie zawsze fałszywe, którego nie można udowodnić. Nie istnieje żaden term tego typu, więc jeżeli taki term znajdzie się w naszym kontekście, to znaczy, że uzyskaliśmy sprzeczność. Jeżeli użyjemy taktyki inversion na hipotezie, która jest typu False, obecny podcel zostanie natychmiast rozwiązany.
Nazwa ex_falso pochodzi od łacińskiego wyrażenia "ex falso sequitur quodlibet", które znaczy "z fałszu wynika cokolwiek zechcesz".
Uzasadnienie tej reguły wnioskowania w logice klasycznej jest dziecinnie proste: skoro fałsz to prawda, to w tabelce prawdy dla tego zdania w kolumnie wynikowej wszystkie zera (fałsz) możemy zastąpić jedynkami (prawda), otrzymując zdanie prawdziwe.
W logice konstruktywnej takie uzasadnienie oczywiście nie przejdzie, gdyż ustaliliśmy już, że nie możemy o dowolnym zdaniu powiedzieć, że jest albo prawdziwe, albo fałszywe, gdyż nie jesteśmy w stanie tak ogólnego faktu udowodnić. Nie będziemy na razie uzasadniać tej reguły ani wnikać w szczegóły działania taktyki inversion — dowiemy się tego już niedługo.

Prawda


Theorem truth : True.
Proof.
  trivial.
Qed.

True to zdanie zawsze prawdziwe. Jego udowodnienie nie jest zbyt trudne — możemy to zrobić np. przy pomocy taktyki trivial, która, jak sama nazwa wskazuje, potrafi sama rozwiązywać proste cele.

Print truth.
(* ===> truth = I : True *)

Jeżeli przyjrzymy się skonstruowanemu prooftermowi, dostrzeżemy term o nazwie I. Jest to jedyny dowód zdania True. Jego nazwa nie niesie ze sobą żadnego głębszego znaczenia, ale jego istnienie jest konieczne — pamiętajmy, że udowodnienie zdania sprowadza się do skonstruowania termu odpowiedniego typu. Nie inaczej jest w przypadku zdania zawsze prawdziwego — musi istnieć jego dowód, a żeby móc się do niego odnosić, musi też mieć jakąś nazwę.
Zdanie True, w przeciwieństwie do False, nie jest zbyt użyteczne ani często spotykane, ale czasem się przydaje.

Negacja


Check ~P.
(* ===> ~ P : Prop *)

W Coqu negację zdania P oznaczamy przez ~P. Symbol ~ nie jest jednak nazwą negacji — nazwy nie mogą być symbolami. Jest to jedynie notacja, która ma uczynić zapis krótszym i bardziej podobnym do tego używanego na codzień. Niesie to jednak za sobą pewne konsekwencje — nie możemy np. użyć komendy Print ~., żeby wyświetlić definicję negacji. Jak więc poznać nazwę, kryjącą się za jakąś notacją?

Locate "~".
(* ===> "~ x" := not x ... *)

Możemy to zrobić przy pomocy komendy Locate. Wyświetla ona, do jakich nazw odwołuje się dana notacja. Negacja w Coqu nazywa się not.
W logice klasycznej negację zdania P można zinterpretować po prostu jako spójnik zdaniowy tworzący nowe zdanie, którego wartość logiczna jest przeciwna do wartości zdania P.
Jeżeli uważnie czytałeś fragmenty dotyczące logiki klasycznej i konstruktywnej, dostrzegasz już zapewne, że taka definicja nie przejdzie w logice konstruktywnej, której interpretacja opiera się na dowodach, a nie wartościach logicznych. Jak więc konstruktywnie zdefiniować negację?
Zauważmy, że jeżeli zdanie P ma dowód, to nie powinien istnieć żaden dowód jego negacji, ~P. Uzyskanie takiego dowodu oznaczałoby sprzeczność, a więc w szczególności możliwość udowodnienia False. Jak to spostrzeżenie przekłada się na Coqową praktykę? Skoro znamy już nazwę negacji, not, możemy sprawdzić jej definicję:

Print not.
(* ===> not = fun A : Prop => A -> False
    : Prop -> Prop *)


Definicja negacji w Coqu opiera się właśnie na powyższym spostrzeżeniu: jest to funkcja, która bierze zdanie A, a zwraca zdanie A -> False, które możemy odczytać jako "A prowadzi do sprzeczności". Jeżeli nie przekonuje cię to rozumowanie, przyjrzyj się uważnie poniższemu twierdzeniu.

Theorem P_notP : ~P -> P -> False.
Proof.
  intros HnotP HP.
  unfold not in HnotP.
  apply HnotP.
  assumption.
Qed.

Taktyka unfold służy do odwijania definicji. W wyniku jej działania nazwa zostanie zastąpiona przez jej definicję, ale tylko w celu. Jeżeli podana nazwa do niczego się nie odnosi, taktyka zawiedzie. Aby odwinąć definicję w hipotezie, musimy użyć taktyki unfold nazwa in hipoteza, a jeżeli chcemy odwinąć ją wszędzie — unfold nazwa in *.
Twierdzenie to jest też pewnym uzasadnieniem definicji negacji: jest ona zdefiniowana tak, aby uzyskanie fałszu z dwóch sprzecznych przesłanek było jak najprostsze.

Theorem P_notP' : ~P -> P -> 42 = 666.
Proof.
  intros. cut False.
    inversion 1.
    apply H. assumption.
Qed.

Taktyką, która czasem przydaje się w dowodzeniu negacji i radzeniu sobie z False, jest cut. Jeżeli nasz cel jest postaci G, to taktyka cut P rozwiąże go i wygeneruje nam w zamian dwa podcele postaci P -> G oraz P. Nieformalnie odpowiada takiemu rozumowaniu: "cel G wynika z P; P zachodzi".
Udowodnić False -> 42 = 666 moglibyśmy tak jak poprzednio: wprowadzić hipotezę False do kontekstu przy pomocy intro, a potem użyć na niej inversion. Możemy jednak zrobić to nieco szybciej. Jeżeli cel jest implikacją, to taktyka inversion 1 działa tak samo, jak wprowadzenie do kontekstu jednej przesłanki i użycie na niej zwykłego inversion.
Drugi podcel również moglibyśmy rozwiązać jak poprzednio: odwinąć definicję negacji, zaaplikować odpowiednią hipotezę, a potem zakończyć przy pomocy assumption. Nie musimy jednak wykonywać pierwszego z tych kroków — Coq jest w stanie zorientować się, że ~P jest tak naprawdę implikacją, i zaaplikować hipotezę H bez odwijania definicji negacji. W ten sposób oszczędzamy sobie trochę pisania, choć ktoś mógłby argumentować, że zmniejszamy czytelność dowodu.
Uwaga dotycząca stylu kodowania: postaraj się zachować 2 spacje wcięcia na każdy poziom zagłębienia, gdzie poziom zagłębienia zwiększa się o 1, gdy jakaś taktyka wygeneruje więcej niż 1 podcel. Tutaj taktyka cut wygenerowała nam 2 podcele, więc dowody obydwu zaczniemy od nowej linii po dwóch dodatkowych spacjach. Rozwiązanie takie znacznie zwiększa czytelność, szczególnie w długich dowodach.
Interpretacja obliczeniowa negacji wynika wprost z interpretacji obliczeniowej implikacji. Konstruktywna negacja różni się od tej klasycznej, o czym przekonasz się w ćwiczeniu.

Ćwiczenie (negacja)

Udowodnij poniższe twierdzenia.

Theorem not_False : ~False.

Theorem not_True : ~True -> False.

Ćwiczenie (podwójna negacja)

Udowodnij poniższe twierdzenia. Zastanów się, czy można udowodnić ~~P -> P.

Theorem dbl_neg_intro : P -> ~~P.

Theorem double_neg_elim_irrefutable :
  ~~ (~~ P -> P).

Ćwiczenie (potrójna negacja)

Udowodnij poniższe twierdzenie. Jakie są różnice między negacją, podwójną negacją i potrójną negacją?

Theorem triple_neg_rev : ~~~P -> ~P.

Koniunkcja


Theorem and_intro : P -> Q -> P /\ Q.
Proof.
  intros. split.
    assumption.
    assumption.
Qed.

Symbol /\ oznacza koniunkcję dwóch zdań logicznych i podobnie jak ~ jest jedynie notacją (koniunkcja w Coqu nazywa się and).
W logice klasycznej koniunkcja jest prawdziwa, gdy obydwa jej człony są prawdziwe. W logice konstruktywnej sytuacja jest analogiczna, choć subtelnie różna: aby udowodnić koniunkcję, musimy udowodnić każdy z jej dwóch członów osobno.
Koniunkcji w Coqu dowodzimy przy pomocy taktyki split. Jako że musimy udowodnić oddzielnie oba jej człony, zostały dla nas wygenerowane dwa nowe podcele — jeden dla lewego członu, a drugi dla prawego. Ponieważ stary cel został rozwiązany, to do udowodnienia pozostają nam tylko te dwa nowe podcele.

Theorem and_proj1 : P /\ Q -> P.
Proof.
  intro H. destruct H. assumption.
Qed.

Aby udowodnić koniunkcję, użyliśmy taktyki split, która rozbiła ją na dwa osobne podcele. Jeżeli koniunkcją jest jedną z naszych hipotez, możemy posłużyć się podobnie działającą taktyką destruct, która dowód koniunkcji rozbija na osobne dowody obu jej członów. W naszym przypadku hipoteza H : P /\ Q zostaje rozbita na hipotezy H : P oraz H0 : Q. Zauważ, że nowe hipotezy dostały nowe, domyślne nazwy.

Theorem and_proj1' : P /\ Q -> P.
Proof.
  intro HPQ. destruct HPQ as [HP HQ]. assumption.
Qed.

Podobnie jak w przypadku taktyki intro, domyślne nazwy nadawane przez taktykę destruct często nie są zbyt fortunne. Żeby nadać częściom składowym rozbijanej hipotezy nowe nazwy, możemy użyć tej taktyki ze składnią destruct nazwa as wzorzec. Ponieważ koniunkcja składa się z dwóch członów, wzorzec będzie miał postać [nazwa1 nazwa2].
Interpretacja obliczeniowa koniunkcji jest bardzo prosta: koniunkcja to uporządkowana para zdań, zaś dowód koniunkcji to uporządkowana para dowodów — pierwszy jej element dowodzi pierwszego członu koniunkcji, a drugi element — drugiego członu koniunkcji.

Ćwiczenie (koniunkcja)

Udowodnij poniższe twierdzenia.

Theorem and_proj2 : P /\ Q -> Q.

Theorem and3_intro : P -> Q -> R -> P /\ Q /\ R.

Theorem and3_proj : P /\ Q /\ R -> Q.

Theorem noncontradiction : ~(P /\ ~P).

Równoważność zdaniowa

Równoważność zdaniowa jest w Coqu oznaczana <->. Symbol ten, jak (prawie) każdy jest jedynie notacją — równoważność nazywa się iff. Jest to skrót od ang. "if and only if". Po polsku zdanie P <-> Q możemy odczytać jako "P wtedy i tylko wtedy, gdy Q".

Print iff.
(* ===> fun A B : Prop => (A -> B) /\ (B -> A)
    : Prop -> Prop -> Prop *)


Jak widać, równoważność P <-> Q to koniunkcja dwóch implikacji P -> Q oraz Q -> P. W związku z tym nie powinno nas dziwić, że pracuje się z nią tak samo jak z koniunkcją. Tak jak nie musieliśmy odwijać definicji negacji, żeby zaaplikować ją jak rasową impikcję, tak też nie musimy odwijać definicji równoważności, żeby posługiwać się nią jak prawdziwą koniunkcją. Jej interpretacja obliczeniowa wywodzi się z interpretacji obliczeniowej koniunkcji oraz implikacji.

Theorem iff_intro : (P -> Q) -> (Q -> P) -> (P <-> Q).
Proof.
  intros. split.
    intro. apply H. assumption.
    intro. apply H0. assumption.
Qed.

Do rozbijania równoważności będących celem służy, tak jak w przypadku koniunkcji, taktyka split.

Theorem iff_proj1 : (P <-> Q) -> (P -> Q).
Proof.
  intros. destruct H as [HPQ HQP].
  apply HPQ. assumption.
Qed.

Równoważnosć znajdującą się w kontekście możemy zaś, tak jak koniunkcje, rozbijać taktyką destruct. Taką samą postać ma również wzorzec, służący w klauzuli as do nadawania nazw zmiennym.

Ćwiczenie (równoważność zdaniowa)

Udowodnij poniższe twierdzenia.

Theorem iff_refl : P <-> P.

Theorem iff_symm : (P <-> Q) -> (Q <-> P).

Theorem iff_trans: (P <-> Q) -> (Q <-> R) -> (P <-> R).

Theorem iff_not : (P <-> Q) -> (~P <-> ~Q).

Theorem curry_uncurry : (P -> Q -> R) <-> (P /\ Q -> R).

Dysjunkcja


Theorem or_left : P -> P \/ Q.
Proof.
  intro. left. assumption.
Qed.

Symbol \/ oznacza dysjunkcję dwóch zdań logicznych. W języku polskim czasem używa się też określenia "alternatywa", ale będziemy się tego wystrzegać, rezerwując to słowo dla czegoś innego. Żeby dowieść dysjunkcji P \/ Q, musimy udowonić albo lewy, albo prawy jej człon. Taktyki left oraz right pozwalają nam wybrać, którego z nich chcemy dowodzić.

Theorem or_comm_impl : P \/ Q -> Q \/ P.
Proof.
  intro. destruct H as [p | q].
    right. assumption.
    left. assumption.
Qed.

Zauważmy, że użycie taktyki destruct zmieniło nam ilość celów. Wynika to z faktu, że nie wiemy, który człon hipotezy P \/ Q jest prawdziwy, więc dla każdego przypadku musimy przeprowadzić osobny dowód. Inaczej wygląda też wzorzec służący do rozbicia tej hipotezy — w przypadku dysjunkcji ma on postać [nazwa1 | nazwa2].
Interpretacja obliczeniowa dysjunkcji jest następująca: jest to suma rozłączna dwóch zdań. Dowód dysjunkcji to dowód jednego z jej członów z dodatkową informacją o tym, który to człon.
To ostatnie stwierdzenie odróżnia dysjunkcję konstruktywną od klasycznej: klasyczna dysjunkcja to stwierdzenie "któres z tych dwóch zdań jest prawdziwe (lub oba)", zaś konstruktywna to stwierdzenie "lewy człon jest prawdziwy albo prawy człon jest prawdziwy (albo oba, ale i tak dowodzimy tylko jednego)". Jest to znaczna różnica — w przypadku logiki klasycznej nie wiemy, który człon jest prawdziwy.

Ćwiczenie (dysjunkcja)

Udowodnij poniższe twierdzenia.

Theorem or_right : Q -> P \/ Q.

Theorem or_big : Q -> P \/ Q \/ R.

Theorem or3_comm_impl : P \/ Q \/ R -> R \/ Q \/ P.

Ćwiczenie (dysjunkcja i implikacja)

Udowodnij poniższe twierdzenie. Następnie zastanów się, czy odwrotna implikacja również zachodzi.

Theorem or_impl : ~P \/ Q -> (P -> Q).

Konstruktywny rachunek predykatów


End constructive_propositional_logic.

Komenda End zamyka sekcję, którą otworzyliśmy na samym początku tego rozdziału. Zdania P, Q i R znikają z dostępnej dla nas przestrzeni nazw, dzięki czemu uniknęliśmy jej zaśmiecenia. Nasze twierdzenia wciąż są jednak dostępne (sprawdź to).
Zajmiemy się teraz konstruktywnym rachunkiem predykatów. Jest on rozszerzeniem omawianego poprzednio konstruktywnego rachunku zdań o predykaty oraz kwantyfikatory, które pozwolą nam wyrażać takie zależności jak "każdy" oraz "istnieje". Predykaty możemy interpretować jako "właściwości obiektów".

Kwantyfikacja uniwersalna

Zobaczmy o co chodzi na znanym nam już przykładzie zwrotności implikacji:

Theorem impl_refl'' : forall P : Prop, P -> P.
Proof.
  intros. assumption.
Qed.

forall oznacza kwantyfikację uniwersalną. Możemy ten symbol odczytywać "dla każdego". Zasięg kwantyfikatora rozciąga się od przecinka aż do kropki. Wobec tego treść naszego twierdzenia możemy odczytać "dla każdego zdania logicznego P, P implikuje P".
Kwantyfikator uniwersalny jest w swej naturze bardzo podobny do implikacji — zmienne, których dotyczy, możemy wprowadzić do kontekstu przy pomocy taktyki intro. W dowodzie nieforamlnym użyciu taktyki intro P na celu kwantyfikowanym uniwersalnie odpowiadałoby stwierdzenie "niech P będzie dowolnym zdaniem logicznym".
Zauważ, że używając taktyki intros, możemy wprowadzić do kontekstu jednocześnie zmienne kwantyfikowane uniwersalnie oraz przesłanki występujące po lewej stronie implikacji. To wszystko powinno nasunąć nam myśl, że kwantyfikacja uniwersalna i implikacja są ze sobą blisko związane.

Print impl_refl''.
(* ===> impl_refl'' = fun (P : Prop) (H : P) => H
    : forall P : Prop, P -> P *)


Rzeczywiście: dowodem naszego zdania jest coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak funkcja. Jeżeli jednak przyjrzysz się jej uważnie, dostrzeżesz że nie może być to zwykła funkcja — typ zwracanej wartości H różni się w zależności od argumentu P. Jeżeli za P wstawimy 1 = 1, to H będzie dowodem na to, że 1 = 1. Jeżeli za P wstawimy 2 = 2, to H będzie dowodem na to, że 2 = 2. Zauważ, że 1 = 1 oraz 2 = 2 to dwa różne zdania, a zatem są to także różne typy.
Dowód naszego zdania nie może być zatem zwykłą funkcją — gdyby nią był, zawsze zwracałby wartości tego samego typu. Jest on funkcją zależną, czyli taką, której przeciwdziedzina zależy od dziedziny. Funkcja zależna dla każdego argumentu może zwracać wartości różnego typu.
Ustaliliśmy więc, że kwantyfikacja uniwersalna jest pewnym uogólnieniem implikacji, zaś jej interpretacją obliczeniową jest funkcja zależna, czyli pewne uogólnienie zwykłej funkcji, która jest interpretacją obliczeniową implikacji.

Theorem general_to_particular :
  forall P : nat -> Prop,
    (forall n : nat, P n) -> P 42.
Proof.
  intros. apply H.
Restart.
  intros. specialize (H 42). assumption.
Qed.

Podobnie jak zwykłe funkcje, funkcje zależne możemy aplikować do celu za pomocą taktyki apply. Możliwy jest też inny sposób rozumowania, nieco bardziej przypominający rozumowania "w przód": przy pomocy taktyki specialize możemy zainstancjować n w naszej hipotezie H, podając jej pewną liczbę naturalną. Wtedy nasza hipoteza H z ogólnej, z kwantyfikacją po wszystkich liczbach naturalnych, zmieni się w szczególną, dotyczącą tylko podanej przez nas liczby.
Komenda Restart pozwala nam zacząć dowód od nowa w dowolnym jego momencie. Jej użycie nie jest wymagane, by ukończyć powyższy dowód — spróbuj wstawić w jej miejsce Qed.

Theorem and_proj1'' :
  forall (P Q : nat -> Prop),
    (forall n : nat, P n /\ Q n) -> (forall n : nat, P n).
Proof.
  intros P Q H k. destruct (H k). assumption.
Qed.

W powyższym przykładzie próba użycia taktyki destruct na hipotezie H zawiodłaby — H nie jest produktem. Żeby rozbić tę hipotezę, musielibyśmy najpierw wyspecjalizować ją dla interesującego nas k, a dopiero potem rozbić. Możemy jednak zrobić to w nieco krótszy sposób — pisząc destruct (H k). Dzięki temu "w locie" przemienimy H z hipotezy ogólnej w szczególną, dotycząca tylko k, a potem rozbijemy. Podobnie poprzednie twierdzenie moglibyśmy udowodnić szybciej, jeżeli zamiast specialize i assumption napisalibyśmy destruct (H 42).

Ćwiczenie (kwantyfikacja uniwersalna)

Udowodnij poniższe twierdzenie.

Theorem all_dist :
  forall (A : Type) (P Q : A -> Prop),
    (forall x : A, P x /\ Q x) <->
    (forall x : A, P x) /\ (forall x : A, Q x).

Kwantyfikacja egzystencjalna

Zdania egzystencjalne to zdania postaci "istnieje obiekt x, który ma właściwość P". W Coqu prezentują się tak:

Theorem ex_example1 :
  exists n : nat, n = 0.
Proof.
  exists 0. trivial.
Qed.

Kwantyfikacja egzystencjalna jest w Coqu zapisywana jako exists (exists). Aby udowodnić zdanie kwantyfikowane egzystencjalnie, musimy skonstruować obiekt, którego istnienie postulujemy, oraz udowodnić, że ma deklarowaną właściwość. Jest to wymóg dużo bardziej restrykcyjny niż w logice klasycznej, gdzie możemy zadowolić się stwierdzeniem, że nieistnienie takiego obiektu jest sprzeczne.
Powyższe twierdzenie możemy odczytać "istnieje liczba naturalna, która jest równa 0". W dowodzenie nieformalnym użyciu taktyki exists odpowiada stwierdzenie: "liczbą posiadającą tę właściwość jest 0". Następnie pozostaje nam udowodnić, iż rzeczywiście 0 = 0, co jest trywialne.

Theorem ex_example2 :
  ~ exists n : nat, 0 = S n.
Proof.
  intro. destruct H as [n H]. inversion H.
Qed.

Gdy zdanie kwantyfikowane egzystencjalnie znajdzie się w naszych założeniach, możemy je rozbić i uzyskać wspomniany w nim obiekt oraz dowód wspominianej właściwości. Nie powinno nas to dziwić — skoro zakładamy, że zdanie to jest prawdziwe, to musiało zostać ono udowodnione w sposób opisany powyżej — właśnie poprzez wskazanie obiektu i udowodnienia, że ma daną własność.
Myślę, że dostrzegasz już pewną prawidłowość:
Takie konstruowanie i dekonstruowanie dowodów (i innych termów) będzie naszym chlebem powszednim w logice konstruktywnej i w Coqu. Wynika ono z samej natury konstrukcji: zasady konstruowania termów danego typu są ściśle określone, więc możemy dokonywać dekonstrukcji, która polega po prostu na sprawdzeniu, jakimi zasadami posłużono się w konstrukcji. Nie przejmuj się, jeżeli wydaje ci się to nie do końca jasne — więcej dowiesz się już w kolejnym rozdziale.
Ostatnią wartą omówienia sprawą jest interpretacja obliczeniowa kwantyfikacji egzystencjalnej. Jest nią para zależna, tzn. taka, w której typ drugiego elementu może zależeć od pierwszego — pierwszym elementem pary jest obiekt, a drugim dowód, że ma on pewną własność. Zauważ, że podstawiając 0 do exists n : nat, n = 0, otrzymamy zdanie 0 = 0, które jest innym zdaniem, niż 1 = 0 (choćby dlatego, że pierwsze jest prawdziwe, a drugie nie). Interpretacją obliczeniową taktyki exists jest wobec tego podanie pierwszego elementu pary, a podanie drugiego to po prostu przeprowadzenie reszty dowodu.
"Zależność" jest tutaj tego samego rodzaju, co w przypadku produktu zależnego — tam typ wyniku mógł być różny w zależność od wartości, jaką funkcja bierze na wejściu, a w przypadku sumy zależnej typ drugiego elementu może być różny w zależności od tego, jaki jest pierwszy element.
Nie daj się zwieść niefortunnemu nazewnictwu: produkt zależny forall x : A, B, którego elementami są funkcje zależne, jest uogólnieniem typu funkcyjnego A -> B, którego elementami są zwykłe funkcje, zaś suma zależna exists x : A, B, której elementami są pary zależne, jest uogólnieniem produktu A * B, którego elementami są zwykłe pary.

Ćwiczenie (kwantyfikacja egzystencjalna)

Udowodnij poniższe twierdzenie.

Theorem ex_or_dist :
  forall (A : Type) (P Q : A -> Prop),
    (exists x : A, P x \/ Q x) <->
    (exists x : A, P x) \/ (exists x : A, Q x).

Paradoks golibrody

Języki naturalne, jakimi ludzie posługują się w życiu codziennym (polski, angielski suahili, język indian Navajo) zawierają spory zestaw spójników oraz kwantyfikatorów ("i", "a", "oraz", "lub", "albo", "jeżeli ... to", "pod warunkiem, że ", "wtedy", i wiele innych).
Należy z całą stanowczością zaznaczyć, że te spójniki i kwantyfikatory, a w szczególności ich intuicyjna interpretacja, znacznie różnią się od analogicznych spójników i kwantyfikatorów logicznych, które mieliśmy okazję poznać w tym rozdziale. Żeby to sobie uświadomić, zapoznamy się z pewnego rodzaju "paradoksem".

Theorem barbers_paradox :
  forall (man : Type) (barber : man)
    (shaves : man -> man -> Prop),
      (forall x : man, shaves barber x <-> ~ shaves x x) -> False.

Twierdzenie to formułowane jest zazwyczaj tak: nie istnieje człowiek, który goli wszystkich tych (i tylko tych), którzy sami siebie nie golą.
Ale cóż takiego znaczy to przedziwne zdanie? Czy matematyka dają nam magiczną, aprioryczną wiedzę o fryzjerach?
Odczytajmy je poetycko. Wyobraźmy sobie pewne miasteczko. Typ man będzie reprezentował jego mieszkańców. Niech term barber typu man oznacza hipotetycznego golibrodę. Hipotetycznego, gdyż samo użycie jakiejś nazwy nie powoduje automatycznie, że nazywany obiekt istnieje (przykładów jest masa, np. jednorożce, sprawiedliwość społeczna).
Mamy też relację shaves. Będziemy ją interpretować w ten sposób, że shaves a b zachodzi, gdy a goli brodę b. Nasza hipoteza forall x : man, shaves barber x <-> ~ shaves x x jest zawoalowanym sposobem podania następującej definicji: golibrodą nazwiemy te osoby, który golą wszystkie te i tylko te osoby, które same siebie nie golą.
Póki co sytuacja rozwija się w całkiem niekontrowersyjny sposób. Żeby zburzyć tę sielankę, możemy zadać sobie następujące pytanie: czy golibroda rzeczywiście istnieje? Dziwne to pytanie, gdy na każdym rogu ulicy można spotkać fryzjera, ale nie dajmy się zwieść.
W myśl rzymskich sentencji "quis custodiet ipsos custodes?" ("kto będzie pilnował strażników?") oraz "medice, cure te ipsum!" ("lekarzu, wylecz sam siebie!") możemy zadać dużo bardziej konkretne pytanie: kto goli brody golibrody? A idąc jeszcze krok dalej: czy golibroda goli sam siebie?
Rozstrzygnięcie jest banalne i wynika wprost z definicji: jeśli golibroda (barber) to ten, kto goli (shaves barber x) wszystkich tych i tylko tych (forall x : man), którzy sami siebie nie golą (~ shaves x x), to podstawiając barber za x otrzymujemy sprzeczność: shaves barber barber zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy ~ shaves barber barber.
Tak więc golibroda, zupełnie jak Święty Mikołaj, nie istnieje. Zdanie to nie ma jednak wiele wspólnego ze światem rzeczywistym: wynika ono jedynie z takiej a nie innej, przyjętej przez nas całkowicie arbitralnie definicji słowa "golibroda". Można to łatwo zobrazować, przeformułowywując powyższe twierdzenie z użyciem innych nazw:

Theorem barbers_paradox' :
  forall (A : Type) (x : A) (P : A -> A -> Prop),
    (forall y : A, P x y <-> ~ P y y) -> False.

Nieistnienie "golibrody" i pokrewny mu paradoks pytania "czy golibroda goli sam siebie?" jest konsekwencją wyłącznie formy powyższego zdania logicznego i nie mówi nic o rzeczywistoświatych golibrodach.
Paradoksalność całego "paradoksu" bierze się z tego, że typom, zmiennym i relacjom specjalnie nadano takie nazwy, żeby zwykły człowiek bez głębszych dywagacji nad definicją słowa "golibroda" przjął, że golibroda istnieje. Robiąc tak, wpada w sidła pułapki zastawionej przez logika i zostaje trafiony paradoksalną konkluzją: golibroda nie istnieje.

Kombinatory taktyk

Przyjrzyjmy się jeszcze raz twierdzeniu iff_intro (lekko zmodernizowanemu przy pomocy kwantyfikacji uniwersalnej).

Theorem iff_intro' :
  forall P Q : Prop,
    (P -> Q) -> (Q -> P) -> (P <-> Q).
Proof.
  intros. split.
    intro. apply H. assumption.
    intro. apply H0. assumption.
Qed.

Jego dowód wygląda dość schematycznie. Taktyka split generuje nam dwa podcele będące implikacjami — na każdym z osobna używamy następnie intro, a kończymy assumption. Jedyne, czym różnią się dowody podcelów, to nazwa aplikowanej hipotezy.
A co, gdyby jakaś taktyka wygenerowała nam 100 takich schematycznych podcelów? Czy musielibyśmy przechodzić przez mękę ręcznego dowodzenia tych niezbyt ciekawych przypadków? Czy da się powyższy dowód jakoś skrócić lub zautomatyzować?
Odpowiedź na szczęście brzmi "tak". Z pomocą przychodzą nam kombinatory taktyk (ang. tacticals), czyli taktyki, które mogą przyjmować jako argumenty inne taktyki. Dzięki temu możemy łączyć proste taktyki w nieco bardziej skomplikowane lub jedynie zmieniać niektóre aspekty ich zachowań.

; (średnik)


Theorem iff_intro'' :
  forall P Q : Prop,
    (P -> Q) -> (Q -> P) -> (P <-> Q).
Proof.
  split; intros; [apply H | apply H0]; assumption.
Qed.

Najbardziej podstawowym kombinatorem jest ; (średnik). Zapis t1; t2 oznacza "użyj na obecnym celu taktyki t1, a następnie na wszystkich podcelach wygenerowanych przez t1 użyj taktyki t2".
Zauważmy, że taktyka split działa nie tylko na koniunkcjach i równoważnościach, ale także wtedy, gdy są one konkluzją pewnej implikacji. W takich przypadkach taktyka split przed rozbiciem ich wprowadzi do kontekstu przesłanki implikacji (a także zmienne związane kwantyfikacją uniwersalną), zaoszczędzając nam użycia wcześniej taktyki intros.
Wobec tego, zamiast wprowadzać zmienne do kontekstu przy pomocy intros, rozbijać cel splitem, a potem jeszcze w każdym podcelu z osobna wprowadzać do kontekstu przesłankę implikacji, możemy to zrobić szybciej pisząc split; intros.
Drugie użycie średnika jest uogólnieniem pierwszego. Zapis t; [t1 | t2 | ... | tn] oznacza "użyj na obecnym podcelu taktyki t; następnie na pierwszym wygenerowanym przez nią podcelu użyj taktyki t1, na drugim t2, etc., a na n-tym użyj taktyki tn". Wobec tego zapis t1; t2 jest jedynie skróconą formą t1; [t2 | t2 | ... | t2].
Użycie tej formy kombinatora ; jest uzasadnione tym, że w pierwszym z naszych podcelów musimy zaaplikować hipotezę H, a w drugim H0 — w przeciwnym wypadku nasza taktyka zawiodłaby (sprawdź to). Ostatnie użycie tego kombinatora jest identyczne jak pierwsze — każdy z podcelów kończymy taktyką assumption.
Dzięki średnikowi dowód naszego twierdzenia skurczył się z trzech linijek do jednej, co jest wyśmienitym wynikiem — trzy razy mniej linii kodu to trzy razy mniejszy problem z jego utrzymaniem. Fakt ten ma jednak również i swoją ciemną stronę. Jest nią utrata interaktywności — wykonanie taktyki przeprowadza dowód od początku do końca.
Znalezienie odpowiedniego balansu między automatyzacją i interaktywnością nie jest sprawą łatwą. Dowodząc twierdzenia twoim pierwszym i podstawowym celem powinno być zawsze jego zrozumienie, co oznacza dowód mniej lub bardziej interaktywny, nieautomatyczny. Gdy uda ci się już udowodnić i zrozumieć dane twierdzenie, możesz przejść do automatyzacji. Proces ten jest analogiczny jak w przypadku inżynierii oprogramowania — najpierw tworzy się działający prototyp, a potem się go usprawnia.
Praktyka pokazuje jednak, że naszym ostatecznym celem powinna być pełna automatyzacja, tzn. sytuacja, w której dowód każdego twierdzenia (poza zupełnie banalnymi) będzie się sprowadzał, jak w powyższym przykładzie, do użycia jednej, specjalnie dla niego stworzonej taktyki. Ma to swoje uzasadnienie:

Ćwiczenie (średnik)

Poniższe twierdzenia udowodnij najpierw z jak największym zrozumieniem, a następnie zautomatyzuj tak, aby całość była rozwiązywana w jednym kroku przez pojedynczą taktykę.

Theorem or_comm_ex :
  forall P Q : Prop, P \/ Q -> Q \/ P.

Theorem diamond :
  forall P Q R S : Prop,
    (P -> Q) \/ (P -> R) -> (Q -> S) -> (R -> S) -> P -> S.

|| (alternatywa)


Theorem iff_intro''' :
  forall P Q : Prop,
    (P -> Q) -> (Q -> P) -> (P <-> Q).
Proof.
  split; intros; apply H0 || apply H; assumption.
Qed.

Innym przydatnym kombinatorem jest ||, który będziemy nazywać alternatywą. Żeby wyjaśnić jego działanie, posłużymy się pojęciem postępu. Taktyka dokonuje postępu, jeżeli wygenerowany przez nią cel różni się od poprzedniego celu. Innymi słowy, taktyka nie dokonuje postępu, jeżeli nie zmienia obecnego celu. Za pomocą progress t możemy sprawdzić, czy taktyka t dokona postępu na obecnym celu.
Taktyka t1 || t2 używa na obecnym celu t1. Jeżeli t1 dokona postępu, to t1 || t2 będzie miało taki efekt jak t1 i skończy się sukcesem. Jeżeli t1 nie dokona postępu, to na obecnym celu zostanie użyte t2. Jeżeli t2 dokona postępu, to t1 || t2 będzie miało taki efekt jak t2 i skończy się sukcesem. Jeżeli t2 nie dokona postępu, to t1 || t2 zawiedzie i cel się nie zmieni.
W naszym przypadku w każdym z podcelów wygenerowanych przez split; intros próbujemy zaaplikować najpierw H0, a potem H. Na pierwszym podcelu apply H0 zawiedzie (a więc nie dokona postępu), więc zostanie użyte apply H, które zmieni cel. Wobec tego apply H0 || apply H na pierwszym podcelu będzie miało taki sam efekt, jak użycie apply H. W drugim podcelu apply H0 skończy się sukcesem, więc tu apply H0 || apply H będzie miało taki sam efekt, jak apply H0.

idtac, do oraz repeat


Theorem idtac_do_example :
  forall P Q R S : Prop,
    P -> S \/ R \/ Q \/ P.
Proof.
  idtac. intros. do 3 right. assumption.
Qed.

idtac to taktyka identycznościowa, czyli taka, która nic nic robi. Sama w sobie nie jest zbyt użyteczna, ale przydaje się do czasem do tworzenia bardziej skomplikowanych taktyk.
Kombinator do pozwala nam użyć danej taktyki określoną ilość razy. do n t na obecnym celu używa t. Jeżeli t zawiedzie, to do n t również zawiedzie. Jeżeli t skończy się sukcesem, to na każdym podcelu wygenerowanym przez t użyte zostanie do (n - 1) t. W szczególności do 0 t działa jak idtac, czyli kończy się sukcesem nic nie robiąc.
W naszym przypadku użycie taktyki do 3 right sprawi, że przy wyborze członu dysjunkcji, którego chcemy dowodzić, trzykrotnie pójdziemy w prawo. Zauważmy, że taktyka do 4 right zawiodłaby, gdyż po 3 użyciach right cel nie byłby już dysjunkcją, więc kolejne użycie right zawiodłoby, a wtedy cała taktyka do 4 right również zawiodłaby.

Theorem repeat_example :
  forall P A B C D E F : Prop,
    P -> A \/ B \/ C \/ D \/ E \/ F \/ P.
Proof.
  intros. repeat right. assumption.
Qed.

Kombinator repeat powtarza daną taktykę, aż ta rozwiąże cel, zawiedzie, lub nie zrobi postępu. Formalnie: repeat t używa na obecnym celu taktyki t. Jeżeli t rozwiąże cel, to repeat t kończy się sukcesem. Jeżeli t zawiedzie lub nie zrobi postępu, to repeat t również kończy się sukcesem. Jeżeli t zrobi jakiś postęp, to na każdym wygenerowaym przez nią celu zostanie użyte repeat t.
W naszym przypadku repeat right ma taki efekt, że przy wyborze członu dysjunkcji wybieramy człon będący najbardziej na prawo, tzn. dopóki cel jest dysjunkcją, aplikowana jest taktyka right, która wybiera prawy człon. Kiedy nasz cel przestaje być dysjunkcją, taktyka right zawodzi i wtedy taktyka repeat right kończy swoje działanie sukcesem.

try i fail


Theorem iff_intro4 :
  forall P Q : Prop,
    (P -> Q) -> (Q -> P) -> (P <-> Q).
Proof.
  split; intros; try (apply H0; assumption; fail);
  try (apply H; assumption; fail).
Qed.

try jest kombinatorem, który zmienia zachowanie przekazanej mu taktyki. Jeżeli t zawiedzie, to try t zadziała jak idtac, czyli nic nie zrobi i skończy się sukcesem. Jeżeli t skończy się sukcesem, to try t również skończy się sukcesem i będzie miało taki sam efekt, jak t. Tak więc, podobnie jak repeat, try nigdy nie zawodzi.
fail jest przeciwieństwem idtac — jest to taktyka, która zawsze zawodzi. Sama w sobie jest bezużyteczna, ale w tandemie z try oraz średnikiem daje nam pełną kontrolę nad tym, czy taktyka zakończy się sukcesem, czy zawiedzie, a także czy dokona postępu.
Częstym sposobem użycia try i fail jest try (t; fail). Taktyka ta na obecnym celu używa t. Jeżeli t rozwiąże cel, to fail nie zostanie wywołane i całe try (t; fail) zadziała tak jak t, czyli rozwiąże cel. Jeżeli t nie rozwiąże celu, to na wygenerowanych podcelach wywoływane zostanie fail, które zawiedzie — dzięki temu t; fail również zawiedzie, nie dokonując żadnych zmian w celu (nie dokona postępu), a całe try (t; fail) zakończy się sukcesem, również nie dokonując w celu żadnych zmian. Wobec tego działanie try (t; fail) można podsumować tak: "jeżeli t rozwiąże cel to użyj jej, a jeżeli nie, to nic nie rób".
Postaraj się dokładnie zrozumieć, jak opis ten ma się do powyższego przykładu — spróbuj usunąć jakieś try, fail lub średnik i zobacz, co się stanie.
Oczywiście przykład ten jest bardzo sztuczny — najlepszym pomysłem udowodnienia tego twierdzenia jest użycie ogólnej postaci średnika t; t1 | ... | tn, tak jak w przykładzie iff_intro''. Idiom try (t; fail) najlepiej sprawdza się, gdy użycie średnika w ten sposób jest niepraktyczne, czyli gdy celów jest dużo, a rozwiązać automatycznie potrafimy tylko część z nich. Możemy użyć go wtedy, żeby pozbyć się prostszych przypadków nie zaśmiecając sobie jednak kontekstu w pozostałych przypadkach. Idiom ten jest też dużo bardziej odporny na przyszłe zmiany w programie, gdyż użycie go nie wymaga wiedzy o tym, ile podcelów zostanie wygenerowanych.
Przedstawione kombinatory są najbardziej użyteczne i stąd najpowszechniej używane. Nie są to jednak wszystkie kombinatory — jest ich znacznie więcej. Opisy taktyk i kombinatorów z biblioteki standardowej znajdziesz tu: https://coq.inria.fr/refman/tactic-index.html

Zadania

Poniższe zadania stanowią (chyba) kompletny zbiór praw rządzących logikami konstruktywną i klasyczną (w szczególności, niektóre z zadań mogą pokrywać się z ćwiczeniami zawartymi w tekście). Wróć do nich za jakiś czas, gdy czas przetrzebi trochę twoją pamięć (np. za tydzień).
Rozwiąż wszystkie zadania dwukrotnie: raz ręcznie, zaś za drugim razem w sposób zautomatyzowany.

Konstruktywny rachunek zdań


Section exercises_propositional.

Hypotheses P Q R S : Prop.

Komenda Hypotheses formalnie działa jak wprowadzenie aksjomatu, który w naszym przypadku brzmi "P, Q, R i S są zdaniami logicznymi". Taki aksjomat jest rzecz jasna zupełnie niegroźny, ale z innymi trzeba uważać — gdybyśmy wprowadzili aksjomat 1 = 2, to popadlibyśmy w sprzeczność i nie moglibyśmy ufać żadnym dowodom, które przeprowadzamy.


Przemienność


Theorem and_comm :
  P /\ Q -> Q /\ P.

Theorem or_comm :
  P \/ Q -> Q \/ P.

Łączność


Theorem and_assoc :
  P /\ (Q /\ R) <-> (P /\ Q) /\ R.

Theorem or_assoc :
  P \/ (Q \/ R) <-> (P \/ Q) \/ R.

Rozdzielność


Theorem and_dist_or :
  P /\ (Q \/ R) <-> (P /\ Q) \/ (P /\ R).

Theorem or_dist_and :
  P \/ (Q /\ R) <-> (P \/ Q) /\ (P \/ R).

Theorem imp_dist_imp :
  (P -> Q -> R) <-> ((P -> Q) -> (P -> R)).

Kuryfikacja i dekuryfikacja


Theorem curry :
  (P /\ Q -> R) -> (P -> Q -> R).

Theorem uncurry :
  (P -> Q -> R) -> (P /\ Q -> R).

Prawa de Morgana


Theorem deMorgan_1 :
  ~(P \/ Q) <-> ~P /\ ~Q.

Theorem deMorgan_2 :
  ~P \/ ~Q -> ~(P /\ Q).

Niesprzeczność i zasada wyłączonego środka


Theorem noncontradiction' :
  ~(P /\ ~P).

Theorem noncontradiction_v2 :
  ~ (P <-> ~P).

Theorem em_irrefutable :
  ~~ (P \/ ~P).

Elementy neutralne i anihilujące


Theorem and_false_annihilation :
  P /\ False <-> False.

Theorem or_false_neutral :
  P \/ False <-> P.

Theorem and_true_neutral :
  P /\ True <-> P.

Theorem or_true_annihilation :
  P \/ True <-> True.

Inne


Theorem or_imp_and :
  (P \/ Q -> R) <-> (P -> R) /\ (Q -> R).

Theorem and_not_imp :
  P /\ ~Q -> ~(P -> Q).

Theorem or_not_imp :
  ~P \/ Q -> (P -> Q).

Theorem contraposition :
  (P -> Q) -> (~Q -> ~P).

Theorem absurd :
  ~P -> P -> Q.

Theorem impl_and :
  (P -> Q /\ R) -> ((P -> Q) /\ (P -> R)).

End exercises_propositional.

Check and_comm.
(* ===> forall P Q : Prop, P /\ Q -> Q /\ P *)

W praktyce komenda Hypothesis służy do tego, żeby za dużo nie pisać — po zamknięciu sekcji komendą End, Coq doda do każdego twierdzenia znajdującego się w tej sekcji kwantyfikację uniwersalną po hipotezach zadeklarowanych przy pomocy Hypothesis. W naszym przypadku Coq dodał do and_comm kwantyfikację po P i Q, mimo że nie napisaliśmy jej explicite.

Konstruktywny rachunek predykatów


Section exercises_predicate.

Variable A : Type.
Hypotheses P Q R S : A -> Prop.

Projekcje


Theorem forall_and_proj1 :
  (forall x : A, P x /\ Q x) -> (forall x : A, P x).

Theorem forall_and_proj2 :
  (forall x : A, P x /\ Q x) -> (forall x : A, Q x).

Rozdzielność


Theorem forall_dist_and :
  (forall x : A, P x /\ Q x) <->
  (forall x : A, P x) /\ (forall x : A, Q x).

Theorem exists_dist_or :
  (exists x : A, P x \/ Q x) <->
  (exists x : A, P x) \/ (exists x : A, Q x).

Theorem ex_dist_and :
  forall (A : Type) (P Q : A -> Prop),
    (exists x : A, P x /\ Q x) ->
      (exists y : A, P y) /\ (exists z : A, Q z).

Inne


Theorem forall_or_imp :
  (forall x : A, P x) \/ (forall x : A, Q x) -> (forall x : A, P x \/ Q x).

Theorem forall_imp_imp :
  (forall x : A, P x -> Q x) -> (forall x : A, P x) -> (forall x : A, Q x).

Theorem forall_inhabited_nondep :
  forall R : Prop, A -> ((forall x : A, R) <-> R).

Theorem forall_or_nondep :
  forall R : Prop,
    (forall x : A, P x) \/ R -> (forall x : A, P x \/ R).

Theorem forall_nondep_impl :
  forall R : Prop,
    (forall x : A, R -> P x) <-> (R -> forall x : A, P x).

End exercises_predicate.

Klasyczny rachunek zdań (i predykatów)


Section exercises_classical.

Require Import Classical.

Hypotheses P Q R S : Prop.

Komenda Require Import pozwala nam zaimportować żądany moduł z biblioteki standardowej Coqa. Dzięki temu będziemy mogli używać zawartych w nim definicji, twierdzeń etc.
Classical to moduł, który pozwala przeprowadzać rozumowania w logice klasycznej. Deklaruje on jako aksjomaty niektóre tautologie logiki klasycznej, np. zasadę wyłączonego środka, która tutaj nazywa się classic.

Check classic.
(* ===> forall P : Prop, P \/ ~ P *)

Theorem imp_and_or : (P -> Q \/ R) -> ((P -> Q) \/ (P -> R)).

Theorem deMorgan_2_conv : ~(P /\ Q) -> ~P \/ ~Q.

Theorem not_imp : ~(P -> Q) -> P /\ ~Q.

Theorem imp_not_or : (P -> Q) -> (~P \/ Q).

Theorem material_implication : (P -> Q) <-> (~P \/ Q).

Theorem contraposition_conv : (~Q -> ~P) -> (P -> Q).

Theorem excluded_middle : P \/ ~P.

Theorem peirce : ((P -> Q) -> P) -> P.

End exercises_classical.

Paradoks pijoka


Theorem drinkers_paradox :
  forall (man : Type) (drinks : man -> Prop) (random_guy : man),
    exists drinker : man, drinks drinker ->
      forall x : man, drinks x.

Na zakończenie zwróćmy swą uwagę ku kolejnemu paradoksowi, tym razem dotyczącemu logiki klasycznej. Z angielska zwie się on "drinker's paradox", ja zaś ku powszechnej wesołości używał będę nazwy "paradoks pijoka".
Zazwyczaj jest on wyrażany mniej więcej tak: w każdym barze jest taki człowiek, że jeżeli on pije, to wszyscy piją. Jak to możliwe? Czy matematyka stwierdza istnienie magicznych ludzi zdolnych popaść swoich barowych towarzyszy w alkoholizm?
Oczywiście nie. W celu osiągnięcia oświecenia w tej kwestii prześledźmy dowód tego faktu (jeżeli nie udało ci się go wymyślić, pomyśl jeszcze trochę).
Ustalmy najpierw, jak ma się formalne brzmienie twierdzenia do naszej poetyckiej parafrazy dwa akapity wyżej. Początek "w każdym barze" możemy pominąć i sformalizować sytuację w pewnym konkretnym barze. Nie ma to znaczenia dla prawdziwości tego zdania.
Sytuację w barze modelujemy za pomocą typu man, które reprezentuje klientów baru, predykatu drinks, interpretowanego tak, że drinks x oznacza, że x pije. Pojawia się też osoba określona tajemniczym mianem random_guy. Jest ona konieczna, gdyż nasza poetycka parafraza czyni jedno założenie implicite: mianowicie, że w barze ktoś jest. Jest ono konieczne, gdyż gdyby w barze nie było nikogo, to w szczególności nie mogłoby tam być nikogo, kto spełnia jakieś dodatkowe warunki.
I tak docieramy do sedna sprawy: istnieje osoba, którą będziemy zwać pijokiem (exists drinker : man), taka, że jeżeli ona pije (drinks drinker), to wszyscy piją (forall x : man, drinks x).
Dowód jest banalny i opiera się na zasadzie wyłączonego środka, w Coqu zwanej classic. Dzięki niej możemy sprowadzić dowód do analizy dwóch przypadków.
Przypadek 1: wszyscy piją. Cóż, skoro wszyscy piją, to wszyscy piją. Pozostaje nam wskazać pijoka: mógłby to być ktokolwiek, ale z konieczności zostaje nim random_guy, gdyż do żadnego innego klienta baru nie możemy się odnieść.
Przypadek 2: nieprawda, że wszyscy piją. Parafrazując: istnieje ktoś, kto nie pije. Jest to obserwacja kluczowa. Skoro kolo przyszedł do baru i nie pije, to z automatu jest podejrzany. Uczyńmy go więc, wbrew zdrowemu rozsądkowi, naszym pijokiem.
Pozostaje nam udowodnić, że jeżeli pijok pije, to wszyscy piją. Załóżmy więc, że pijok pije. Wiemy jednak skądinąd, że pijok nie pije. Wobec tego mamy sprzeczność i wszyscy piją (a także jedzą naleśniki z betonem serwowane przez gadające ślimaki i robią dużo innych dziwnych rzeczy — wszakże ex falso quodlibet).
Gdzież więc leży paradoksalność całego paradoksu? Wynika ona w znacznej mierze ze znaczenia słowa "jeżeli". W mowie potocznej różni się ono znacznie od tzw. implikacji materialnej, w Coqu reprezentowanej (ale tylko przy założeniu reguły wyłączonego środka) przez implikację (->).
Określenie "taka osoba, że jeżeli ona pije, to wszyscy piją" przeciętny człowiek interpretuje w kategoriach przyczyny i skutku, a więc przypisuje rzeczonej osobie magiczną zdolność zmuszania wszystkich do picia, tak jakby posiadała zdolność wznoszenia toastów za pomocą telepatii.
Jest to błąd, gdyż zamierzonym znaczeniem słowa jeżeli jest tutaj (ze względu na kontekst matematyczny) implikacja materialna. W jednym z powyższych ćwiczeń udowodniłeś, że w logice klasycznej mamy tautologię P -> Q <-> ~P \/ Q, a więc że implikacja jest prawdziwa gdy jej przesłanka jest fałszywa lub gdy jej konkluzja jest prawdziwa.
Do paradoksalności paradoksu swoje cegiełki dokładają też reguły logiki klasycznej (wyłączony środek) oraz logiki konstruktywnej (ex falso quodlibet), których w użyliśmy w dowodzie, a które dla zwykłego człowieka nie muszą być takie oczywiste.

Ćwiczenie (logika klasyczna)

W powyższym dowodzie logiki klasycznej użyłem conajmniej dwukrotnie. Zacytuj wszystkie fragmenty dowodu wykorzystujące logikę klasyczną.

Ćwiczenie (niepusty bar)

Pokaż, że założenie o tym, że w barze jest conajmniej jeden klient, jest konieczne. Co więcej, pokaż że stwierdzenie "w barze jest taki klient, że jeżeli on pije, to wszyscy piją" jest równoważne stwierdzeniu "w barze jest jakiś klient".

Theorem dp_nonempty :
  forall (man : Type) (drinks : man -> Prop),
    (exists drinker : man, drinks drinker ->
      forall x : man, drinks x) <->
    (exists x : man, True).

Konkluzja

W niniejszym rozdziale zapoznaliśmy się z logiką konstruktywną. Poznaliśmy jej składnię, interpretację obliczeniową, nauczyliśmy się dowodzić w systemie dedukcji naturalnej oraz dowiedzieliśmy się, jak to wszystko zrealizować w Coqu. Poznaliśmy też kombinatory taktyk, dzięki którym możemy skrócić i uprościć nasze formalne dowody.
Zapoznaliśmy się też z logiką klasyczną i jej interpretacją. Poznaliśmy też dwa paradoksy związane z różnicami w interpretacji zdanń w języku naturalnym oraz zdań matematycznych. Jeden z paradoksów dobrze pokazał nam w praktyce, na czym polega różnica między logiką konstruktywną i klasyczną.
Skoro potrafimy już co nieco dowodzić, czas zapoznać się z jakimiś bytami, o których moglibyśmy czegoś dowieść — w następnym rozdziale zajmiemy się na poważnie typami, programami i obliczeniami oraz udowadnianiem ich właściwości.