R2: Indukcja i rekursja

W poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się już co nieco o typach, a także spotkaliśmy kilka z nich oraz kilka sposobów tworzenia nowych typów ze starych (takich jak np. koniunkcja; pamiętaj, że zdania są typami). W tym rozdziale dowiemy się o nich nieco więcej: spotkamy się z ich sortami oraz uniwersami, w których żyją; dowiemy się, jak definiować nowe typy przy pomocy indukcji oraz jak użyć rekursji do tworzenia funkcji, które konstruują i dekonstruują ich termy.

Sorty

Jeżeli przeczytałeś uważnie sekcję "Typy i termy" z poprzedniego rozdziału, zauważyłeś zapewne stwierdzenie, że typy są termami. W połączeniu ze stwierdzeniem, że każdy term ma swój typ, zrodzić musi się pytanie: jakiego typu są typy? Zacznijmy od tego, że żeby uniknąć używania mało poetyckiego określenia "typy typów", typy typów nazywamy sortami.
Prop, jak już wiesz, jest sortem zdań logicznych. Jeżeli x : A oraz A : Prop (tzn. A jest sortu Prop), to typ A możemy interpretować jako zdanie logiczne, a term x jako jego dowód. Na przykład I jest dowodem zdania True, tzn. I : True, zaś term 42 nie jest dowodem True, gdyż 42 : nat.

Check True.
(* ===> True : Prop *)

Check I.
(* ===> I : True *)

Check 42.
(* ===> 42 : nat *)

O ile jednak każde zdanie logiczne jest typem, nie każdy typ jest zdaniem — przykładem niech będą liczby naturalne nat. Sortem nat jest Set. Niech nie zmyli cię ta nazwa: Set nie ma nic wspólnego ze zbiorami znanymi choćby z teorii zbiorów ZF.
Set jest sortem, w którym żyją specyfikacje. Jeżeli x : A oraz A : Set (tzn. sortem A jest Set), to A możemy interpretować jako specyfikację pewnej klasy programów, a term x jako program, który tę specyfikację spełnia (implementuje). Na przykład 2 + 2 jest programem, ktory spełnia specyfikację nat, tzn. 2 + 2 : nat, zaś fun n : nat => n nie spełnia specyfikacji nat, gdyż fun n : nat => n : nat -> nat.

Check nat.
(* ===> nat : Set *)

Check 2 + 2.
(* ===> 2 + 2 : nat *)

Check fun n : nat => n.
(* fun n : nat => n : nat -> nat *)

Oczywiście w przypadku typu nat mówiene o specyfikacji jest trochę na wyrost, gdyż określenie "specyfikacja" kojarzy nam się z czymś, co określa właściwości, jakie powinien mieć spełniający ją program. O takich specyfikacjach dowiemy się więcej w kolejnych rozdziałach. Choć każda specyfikacja jest typem, to rzecz jasna nie każdy typ jest specyfikacją — niektóre typy są przecież zdaniami.

Hierarchia uniwersów

Uwaga: ta sekcja jest czysto teoretyczna. Jeżeli boisz się uprawiania teorii dla samej teorii, możesz ją pominąć.
Jeżeli czytasz uważnie, to pewnie wciąż czujesz niedosyt — wszakże sorty, jako typy, także są termami. Jakie są więc typy/sorty sortów? Przekonajmy się.

Check Prop.
(* ===> Prop : Type *)

Check Set.
(* ===> Set : Type *)

Prop oraz Set są typu/sortu Type, który bywa też nazywany uniwersum. To stwierdzenie wciąż jednak pewnie nie zaspakaja twojej ciekawości. Pójdźmy więc po nitce do kłębka.

Check Type.
(* ===> Type : Type *)

Zdaje się, że osiągnęliśmy kłębek i że Type jest typu Type. Rzeczywistość jest jednak o wiele ciekawsza. Gdyby rzeczywiście zachodziło Type : Type, doszłoby do paradoksu znanego jako paradoks Girarda (którego omówienie jednak pominiemy). Prawda jest inna.

(* Set Printing Universes. *)

Uwaga: powyższa komenda zadziała jedynie w konsoli (program coqtop). Aby osiągnąć ten sam efekt w CoqIDE, zaznacz opcję View > Display universe levels.

Check Type.
(* ===> Type (* Top.7 *) : Type (* (Top.7)+1 *) *)

Co oznacza ten dziwny napis? Otóż w Coqu mamy do czynienia nie z jednym, ale z wieloma (a nawet nieskończenie wieloma) uniwersami. Uniwersa te są numerowane liczbami naturalnymi: najniższe uniwersum ma numer 0, a każde kolejne o jeden większy. Wobec tego hierarchia uniwersów wygląda tak (użyta notacja nie jest tą, której używa Coq; została wymyślona ad hoc):
Aby uniknąć paradoksu, definicje odnoszące się do typów żyjących na różnych poziomach hierarchii muszą same bytować w uniwersum na poziomie wyższym niż każdy z tych, do których się odwołują. Aby to zapewnić, Coq musi pamiętać, na którym poziomie znajduje każde użycie Type i odpowiednio dopasowywać poziom hierarchii, do którego wrzucone zostaną nowe definicje.
Co więcej, w poprzednim rozdziale dopuściłem się drobnego kłamstewka twierdząc, że każdy term ma dokładnie jeden typ. W pewnym sensie nie jest tak, gdyż powyższa hierarcha jest kumulatywna — znaczy to, że jeśli A : Type(i), to także A : Type(j) dla i < j. Tak więc każdy typ, którego sortem jest Type, nie tylko nie ma unikalnego typu/sortu, ale ma ich nieskończenie wiele.
Brawo! Czytając tę sekcję, dotarłeś do króliczej nory i posiadłeś wiedzę tajemną, której prawie na pewno nigdy ani nigdzie nie użyjesz. Możemy zatem przejść do meritum.

Typy induktywne

W Coqu są trzy główne rodzaje typów: produkt zależny, typy induktywne i typy koinduktywne. Z pierwszym z nich już się zetknęliśmy, drugi poznamy w tym rozdziale, trzeci na razie pominiemy.
Typ induktywny definiuje się przy pomocy zbioru konstruktorów, które służą, jak sama nazwa wskazuje, do budowania termów tego typu. Konstruktory te są funkcjami (być może zależnymi), których przeciwdziedziną jest definiowany typ, ale niczego nie obliczają — nadają jedynie termom ich "kształt". W szczególności, nie mają nic wspólnego z konstruktorami w takich językach jak C++ lub Java — nie mogą przetwarzać swoich argumentów, alokować pamięci, dokonywać operacji wejścia/wyjścia etc.
Tym, co jest ważne w przypadku konstruktorów, jest ich ilość, nazwy oraz ilość i typy przyjmowanych argumentów. To te cztery rzeczy decydują o tym, jakie "kształty" będą miały termy danego typu, a więc i czym będzie sam typ. W ogolności każdy term jest skończonym, ukorzenionym drzewem, którego kształt zależy od charakterystyki konstruktorów tak:
Typ induktywny można wyobrażać sobie jako przestrzeń zawierającą te i tylko te drzewa, które można zrobić przy pomocy jego konstruktorów. Nie przejmuj się, jeżeli opis ten wydaje ci się dziwny — sposób definiowania typów induktywnych i ich wartości w Coqu jest diametralnie różny od sposobu definiowania klas i obiektów w językach imperatywnych i wymaga przyzwyczajenia się do niego. Zobaczmy, jak powyższy opis ma się do konkretnych przykładów.

Enumeracje

Najprostszym rodzajem typów induktywnych są enumeracje, czyli typy, których wszystkie konstruktory są stałymi.

Inductive bool : Set :=
    | true : bool
    | false : bool.

Definicja typu induktywnego ma następującą postać: najpierw występuje słowo kluczowe Inductive, następnie nazwa typu, a po dwukropku sort (Set, Prop lub Type). Następnie wymieniamy konstruktory typu — dla czytelności każdy w osobnej linii. Mają one swoje unikalne nazwy i są funkcjami, których przeciwdziedziną jest definiowany typ. W naszym przypadku mamy 2 konstruktory, zwane true oraz false, które są funkcjami zeroargumentowymi.
Definicję tę możemy udczytać następująco: "true jest typu bool, false jest typu bool i nie ma żadnych więcej wartości typu bool".
Uwaga: należy odróżnić symbole := oraz =. Pierwszy z nich służy do definiowania, a drugi do zapisywania równości.
Zapis name := term oznacza "niech od teraz name będzie inną nazwą dla term". Jest to komenda, a nie zdanie logiczne. Od teraz jeżeli natkniemy się na nazwę name, będziemy mogli odwinąć jej definicję i wstawić w jej miejsce term. Przykład: Definition five := 5. Antyprzykład: 2 := 5 (błąd składni).
Zapis a = b oznacza "a jest równe b". Jest to zdanie logiczne, a nie komenda. Zdanie to rzecz jasna nie musi być prawdziwe. Przykład: 2 = 5. Antyprzykład: five = 5 (jeżeli five nie jest zdefiniowane, to dostajemy komunikat w stylu "nie znaleziono nazwy five").

Definition negb (b : bool) : bool :=
match b with
    | true => false
    | false => true
end.

Definicja funkcji wygląda tak: najpierw mamy słowo kluczowe Definition (jeżeli funkcja nie jest rekurencyjna), następnie argumenty funkcji w postaci (name : type); po dwukropku przeciwdziedzina, a po symbolu := ciało funkcji.
Podstawowym narzędziem służącym do definiowania funkcji jest "dopasowywanie do wzorca" (ang. pattern matching; w dalszej części będę używał nazwy angielskiej). Pozwala ono sprawdzić, którego konstruktora użyto do zrobienia dopasowywanej wartości. Podobnym tworem występującym w językach imperatywnych jest instrukcja switch, ale pattern matching jest od niej dużo potężniejszy.
Nasza funkcja działa następująco: sprawdzamy, którym konstruktorem zrobiono argument b — jeżeli było to true, zwracamy false, a gdy było to false, zwracamy true.

Ćwiczenie (andb i orb)

Zdefiniuj funkcje andb (koniunkcja boolowska) i orb (alternatywa boolowska).


Zanim odpalimy naszą funkcję, powinniśmy zadać sobie pytanie: w jaki sposób programy są wykonywane? W celu lepszego zrozumienia tego zagadnienia porównamy ewaluację programów napisanych w językach imperatywnych oraz funkcyjnych.
Rozważmy bardzo uproszczony model: interpreter wykonuje program, który nie dokonuje operacji wejścia/wyjścia, napisany w jakimś języku imperatywnym. W tej sytuacji działanie interpretera sprowadza się do tego, że czyta on kod programu instrukcja po instrukcji, a następnie w zależności od przeczytanej instrukcji odpowiednio zmienia swój stan.
W języku czysto funkcyjnym taki model ewaluacji jest niemożliwy, gdyż nie dysponujemy globalnym stanem. Zamiast tego, w Coqu wykonanie programu polega na jego redukcji. O co chodzi? Przypomnijmy najpierw, że program to term, którego typem jest specyfikacja, czyli typ sortu Set. Termy mogą być redukowane, czyli zamieniane na równoważne, ale prostsze, przy użyciu reguł redukcji. Prześledźmy wykonanie programu negb true krok po kroku.

Eval cbv delta in negb true.
(* ===> = (fun b : bool => match b with
                   | true => false
                   | false => true
                   end) true
        : bool *)


Redukcja delta odwija definicje. Żeby użyć jakiejś redukcji, używamy komendy Eval cbv redukcje in term.

Eval cbv delta beta in negb true.
(* ===> = match true with
          | true => false
          | false => true
          end
        : bool *)


Redukcja beta podstawia argument do funkcji.

Eval cbv delta beta iota in negb true.
(* === = false : bool *)

Redukcja jota dopasowuje term do wzorca i zamienia go na term znajdujący się po prawej stronie => dla dopasowanego przypadku.

Eval cbv in negb true.
(* ===> = false : bool *)

Żeby zredukować term za jednym zamachem, możemy pominąć nazwy redukcji występujące po cbv — w taki wypadku zostaną zaaplikowane wszystkie możliwe redukcje, czyli program zostanie wykonany. Do jego wykonania możemy też użyć komend Eval simpl oraz Eval compute (a od wersji Coqa 8.5 także Eval cbn).

Ćwiczenie (redukcja)

Zredukuj "ręcznie" programy andb false false oraz orb false true.
Jak widać, wykonanie programu w Coqu jest dość toporne. Wynika to z faktu, że Coq nie został stworzony do wykonywania programów, a jedynie do ich definiowania i dowodzenia ich poprawności. Aby użyć programu napisanego w Coqu w świecie rzeczywistym, stosuje się zazwyczaj mechanizm ekstrakcji, który pozwala z programu napisanego w Coqu atuomatycznie uzyskać program w Scheme, OCamlu lub Haskellu, które są od Coqa dużo szybsze i dużo powszechniej używane. My jednak nie będziemy się tym przejmować.
Zdefiniowawszy naszą funkcję, możemy zadać sobie pytanie: czy definicja jest poprawna? Gdybyśmy pisali w jednym z języków imperatywnych, moglibyśmy napisać dla niej testy jednostkowe, polegające np. na tym, że generujemy losowo wejście funkcji i sprawdzamy, czy wynik posiada żądaną przez nas właściwość. Coq umożliwia nam coś dużo silniejszego: możemy wyrazić przy pomocy twierdzenia, że funkcja posiada interesującą nas własność, a następnie spróbować je udowodnić. Jeżeli nam się powiedzie, mamy całkowitą pewność, że funkcja rzeczywiście posiada żądaną własność.

Theorem negb_involutive :
  forall b : bool, negb (negb b) = b.
Proof.
  intros. destruct b.
    simpl. reflexivity.
    simpl. reflexivity.
Qed.

Nasze twierdzenie głosi, że funkcja negb jest inwolucją, tzn. że dwukrotne jej zaaplikowanie do danego argumentu nie zmienia go, lub też, innymi słowy, że negb jest swoją własną odwrotnością.
Dowód przebiega w następujący sposób: taktyką intro wprowadzamy zmienną b do kontekstu, a następnie używamy taktyki destruct, aby sprawdzić, którym konstruktorem została zrobiona. Ponieważ typ bool ma dwa konstruktory, taktyka ta generuje nam dwa podcele: musimy udowodnić twierdzenie osobno dla przypadku, gdy b = true oraz dla b = false. Potem przy pomocy taktyki simpl redukujemy (czyli wykonujemy) programy negb (negb true) i negb (negb false). zauważ, że byłoby to niemożliwe, gdyby argument był postaci b (nie można wtedy zaaplikować żadnej redukcji), ale jest jak najbardziej możliwe, gdy jest on postaci true albo false (wtedy redukcja przebiega jak w przykładzie). Na koniec używamy taktyki reflexivity, która potrafi udowodnić cel postaci a = a.
destruct jest taktykowym odpowiednikiem pattern matchingu i bardzo często jest używany, gdy mamy do czynienia z czymś, co zostało za jego pomocą zdefiniowane.
Być może poczułeś dyskomfort spowodowany tym, że cel postaci a = a można udowodnić dwoma różnymi taktykami (reflexivity oraz trivial) albo że termy można redukować na cztery różne sposoby (Eval simpl, Eval compute, Eval cbv, Eval cbn). Niestety, będziesz musiał się do tego przyzwyczaić — język taktyka Coqa jest strasznie zabałaganiony i niesie ze sobą spory bagaż swej mrocznej przeszłości. Na szczęście od niedawna trwają prace nad jego ucywilizowaniem, czego pierwsze efekty widać już od wersji 8.5. W chwilach desperacji uratować może cię jedynie dokumentacja:

Theorem negb_involutive' :
  forall b : bool, negb (negb b) = b.
Proof.
  destruct b; simpl; reflexivity.
Qed.

Zauważmy, że nie musimy używać taktyki intro, żeby wprowadzić b do kontekstu: taktyka destruct sama jest w stanie wykryć, że nie ma go w kontekście i wprowadzić je tam przed rozbiciem go na konstruktory. Zauważmy też, że oba podcele rozwiązaliśmy w ten sam sposób, więc możemy użyć kombinatora ; (średnika), żeby rozwiązać je oba za jednym zamachem.

Ćwiczenie (logika boolowska)

Udowodnij poniższe twierdzenia.

Theorem andb_assoc :
  forall b1 b2 b3 : bool,
    andb b1 (andb b2 b3) = andb (andb b1 b2) b3.

Theorem andb_comm :
  forall b1 b2 : bool,
    andb b1 b2 = andb b2 b1.

Theorem orb_assoc :
  forall b1 b2 b3 : bool,
    orb b1 (orb b2 b3) = orb (orb b1 b2) b3.

Theorem orb_comm :
  forall b1 b2 : bool,
    orb b1 b2 = orb b2 b1.

Theorem andb_true_elim :
  forall b1 b2 : bool,
    andb b1 b2 = true -> b1 = true /\ b2 = true.

Konstruktory rekurencyjne

Powiedzieliśmy, że termy typów induktywnych są drzewami. W przypadku enumeracji jest to słabo widoczne, gdyż drzewa te są zdegenerowane — są to po prostu punkciki oznaczone nazwami konstruktorów. Efekt rozgałęzienia możemy uzyskać, gdy jeden z konstruktorów będzie rekurencyjny, tzn. gdy jako argument będzie przyjmował term typu, który właśnie definiujemy. Naszym przykładem będą liczby naturalne (choć i tutaj rozgałęzienie będzie nieco zdegenerowane ­- każdy term będzie mógł mieć co najwyżej jedno).

Module NatDef.

Mechanizm modułów jest podobny do mechanizmu sekcji i na razie nie będzie nas interesował — użyjemy go, żeby nie zaśmiecać głównej przestrzeni nazw (mechanizm sekcji w tym przypadku by nie pomógł).

Inductive nat : Set :=
    | O : nat
    | S : nat -> nat.

Notation "0" := O.

Uwaga: nazwa pierwszego konstruktora to duża litera O, a nie cyfra 0 — cyfry nie mogą być nazwami. Żeby obejść tę niedogodność, musimy posłużyć się mechanizmem notacji — dzięki temu będziemy mogli pisać 0 zamiast O.
Definicję tę możemy odczytać w następujący sposób: "0 jest liczbą naturalną; jeżeli n jest liczbą naturalną, to S n również jest liczbą naturalną". Konstruktor S odpowiada tutaj dodawaniu jedynki: S 0 to 1, S (S 0) to 2, S (S (S 0)) to 3 i tak dalej.

Check (S (S (S 0))).
(* ===> S (S (S 0)) : nat *)

End NatDef.

Check S (S (S 0)).
(* ===> 3 : nat *)

Ręczne liczenie ilości S w każdej liczbie szybko staje się trudne nawet dla małych liczb. Na szczęście standardowa biblioteka Coqa udostępnia notacje, które pozwalają nam zapisywać liczby naturalne przy pomocy dobrze znanych nam cyfr arabskich. Żeby uzyskać do nich dostęp, musimy opuścić zdefiniowany przez nas moduł NatDef, żeby nasza definicja nat nie przysłaniała tej bibliotecznej. Zaczniemy za to nowy moduł, żebyśmy mogli swobodnie zredefiniować działania na liczbach naturalnych z biblioteki standardowej.

Module NatOps.

Fixpoint plus (n m : nat) : nat :=
match n with
    | 0 => m
    | S n' => S (plus n' m)
end.


W zapisie unarnym liczby naturalne możemy wyobrażać sobie jako kupki S-ów, więc dodawanie dwóch liczb sprowadza się do przerzucenia S-ów z jednej kupki na drugą.
Definiowanie funkcji dla typów z konstruktorami rekurencyjnymi wygląda podobnie jak dla enumeracji, ale występują drobne różnice: jeżeli będziemy używać rekurencji, musimy zaznaczyć to za pomocą słowa kluczowego Fixpoint (zamiast wcześniejszego Definition). Zauważmy też, że jeżeli funkcja ma wiele argumentów tego samego typu, możemy napisać (arg1 ... argN : type) zamiast dłuższego (arg1 : type) ... (argN : type).
Jeżeli konstruktor typu induktywnego bierze jakieś argumenty, to wzorce, które go dopasowują, stają się nieco bardziej skomplikowane: poza nazwą konstruktora muszą też dopasowywać argumenty — w naszym przypadku używamy zmiennej o nazwie n', która istnieje tylko lokalnie (tylko we wzorcu dopasowania oraz po prawej stronie strzałki =>).
Naszą funkcję zdefiniowaliśmy przy pomocy najbardziej elementarnego rodzaju rekursji, jaki jest dostępny w Coqu: rekursji strukturalnej. W przypadku takiej rekursji wywołania rekurencyjne mogą odbywać się jedynie na termach strukturalnie mniejszych, niż obecny argument główny rekurencji. W naszym przypadku argumentem głównym jest n (bo on jest dopasowywany), zaś rekurencyjnych wywołań dokonujemy na n', gdzie n = S n'. n' jest strukturalnie mniejszy od S n', gdyż składa się z jednego S mniej. Jeżeli wyobrazimy sobie nasze liczby jako kupki S-ów, to wywołania rekurencyjne możemy robić jedynie po zdjęciu z kupki co najmniej jednego S.

Ćwiczenie (rekursja niestrukturalna)

Wymyśl funkcję z liczb naturalnych w liczby naturalne, która jest rekurencyjna, ale nie jest strukturalnie rekurencyjna.


Podobnie jak w przypadku funkcji negb, tak i tym razem w celu sprawdzenia poprawności naszej definicji spróbujemy udowodnić, że posiada ona właściwości, których się spodziewamy.

Theorem plus_O_n :
  forall n : nat, plus 0 n = n.
Proof.
  intro. simpl. trivial.
Qed.

Tak prosty dowód nie powinien nas dziwić — wszakże twierdzenie to wynika wprost z definicji (spróbuj zredukować "ręcznie" wyrażenie 0 + n).

Theorem plus_n_O_try1 :
  forall n : nat, plus n 0 = n.
Proof.
  intro. destruct n.
    trivial.
    simpl. f_equal.
Abort.

Tym razem nie jest już tak prosto — n + 0 = n nie wynika z definicji przez prostą redukcję, gdyż argumentem głównym funkcji plus jest jej pierwszy argument, czyli n. Żeby móc zredukować to wyrażenie, musimy rozbić n. Pokazanie, że 0 + 0 = 0 jest trywialne, ale drugi przypadek jest już beznadziejny. Ponieważ funkcje zachowują równość (czyli a = b implikuje f a = f b), to aby pokazać, że f a = f b, wystarczyć pokazać, że a = b — w ten właśnie sposób działa taktyka f_equal. Nie pomogła nam ona jednak — po jej użyciu mamy do pokazania to samo, co na początku, czyli n + 0 = n.

Theorem plus_n_O :
  forall n : nat, plus n 0 = n.
Proof.
  intro. induction n.
    trivial.
    simpl. f_equal. assumption.
Qed.

Do udowodnienia tego twierdzenia musimy posłużyć się indukcją. Indukcja jest sposobem dowodzenia właściwości typów induktywnych i funkcji rekurencyjnych, który działa mniej więcej tak: żeby udowodnić, że każdy term typu A posiada własność P, pokazujemy najpierw, że konstruktory nierekurencyjne posiadają tę własność dla dowolnych argumentów, a następnie, że konstruktory rekurencyjne zachowują tę własność.
W przypadku liczb naturalnych indukcja wygląda tak: żeby pokazać, że każda liczba naturalna ma własność P, najpierw należy pokazać, że zachodzi P 0, a następnie, że jeżeli zachodzi P n, to zachodzi także P (S n). Z tych dwóch reguł możemy zbudować dowód na to, że P n zachodzi dla dowolnego n.
Ten sposób rozumowania możemy zrealizować w Coqu przy pomocy taktyki induction. Działa ona podobnie do destruct, czyli rozbija podany term na konstruktory, ale w przypadku konstruktorów rekurencyjnych robi coś jeszcze — daje nam założenie indukcyjne, które mówi, że dowodzone przez nas twierdzenie zachodzi dla rekurencyjnych argumentów konstruktora. Właśnie tego było nam trzeba: założenie indukcyjne pozwala nam dokończyć dowód.

Theorem plus_comm :
  forall n m : nat, plus n m = plus m n.
Proof.
  induction n as [| n']; simpl; intros.
    rewrite plus_n_O. trivial.
    induction m as [| m'].
      simpl. rewrite plus_n_O. trivial.
      simpl. rewrite IHn'. rewrite <- IHm'. simpl. rewrite IHn'.
        trivial.
Qed.

Pojedyncza indukcja nie zawsze wystarcza, co obrazuje powyższy przypadek. Zauważmy, że przed użyciem induction nie musimy wprowadzać zmiennych do kontekstu — taktyka ta robi to sama, podobnie jak destruct. Również podobnie jak destruct, możemy przekazać jej wzorzec, którym nadajemy nazwy argumentom konstruktorów, na które rozbijany jest term.
W ogólności wzorzec ma postać [a11 .. a1n | ... | am1 .. amk]. Pionowa kreska oddziela argumenty poszczególnych konstruktorów: a11 .. a1n to argumenty pierwszego konstruktora, zaś am1 .. amk to argumenty m-tego konstruktora. nat ma dwa konstruktory, z czego pierwszy nie bierze argumentów, a drugi bierze jeden, więc nasz wzorzec ma postać [| n']. Dzięki temu nie musimy polegać na domyślnych nazwach nadawanych argumentom przez Coqa, które często wprowadzają zamęt.
Jeżeli damy taktyce rewrite nazwę hipotezy lub twierdzenia, którego konkluzją jest a = b, to zamienia ona w obecnym podcelu wszystkie wystąpienia a na b oraz generuje tyle podcelów, ile przesłanek ma użyta hipoteza lub twierdzenie. W naszym przypadku użyliśmy udowodnionego uprzednio twierdzenia plus_n_O, które nie ma przesłanek, czego efektem było po prostu przepisanie plus m 0 na m.
Przepisywać możemy też w drugą stronę pisząc rewrite <-. Wtedy jeżeli konkluzją danego rewrite twierdzenia lub hipotezy jest a = b, to w celu wszystkie b zostaną zastąpione przez a.

Ćwiczenie (mnożenie)

Zdefiniuj mnożenie i udowodnij jego właściwości.


Theorem mult_0_l :
  forall n : nat, mult 0 n = 0.

Theorem mult_0_r :
  forall n : nat, mult n 0 = 0.

Theorem mult_1_l :
  forall n : nat, mult 1 n = n.

Theorem mult_1_r :
  forall n : nat, mult n 1 = n.

Jeżeli ćwiczenie było za proste i czytałeś podrozdział o kombinatorach taktyk, to spróbuj udowodnić:
Wszystkie dowody powinny być nie dłuższe niż pół linijki.

Ćwiczenie (inne dodawanie)

Dodawanie można alternatywnie zdefiniować także w sposób przedstawiony poniżej. Udowodnij, że ta definicja jest równoważna poprzedniej.

Fixpoint plus' (n m : nat) : nat :=
match m with
    | 0 => n
    | S m' => plus' (S n) m'
end.

Theorem plus'_n_0 :
  forall n : nat, plus' n 0 = n.

Theorem plus'_S :
  forall n m : nat, plus' (S n) m = S (plus' n m).

Theorem plus'_0_n :
  forall n : nat, plus' 0 n = n.

Theorem plus'_comm :
  forall n m : nat, plus' n m = plus' m n.

Theorem plus'_is_plus :
  forall n m : nat, plus' n m = plus n m.

End NatOps.

Typy polimorficzne i właściwości konstruktorów

Przy pomocy komendy Inductive możemy definiować nie tylko typy induktywne, ale także rodziny typów induktywnych. Jeżeli taka rodzina parametryzowana jest typem, to mamy do czynienia z polimorfizmem.

Inductive option (A : Type) : Type :=
    | Some : A -> option A
    | None : option A.

option jest rodziną typów, zaś samo option A dla ustalonego A jest typem, który reprezentuje możliwość istnienia wartości typu A (konstruktor Some) albo i nie (konstruktor None).

Check Some.
(* ===> Some forall A : Type, A -> option A *)

Check Some nat 5.
(* ===> Some nat 5 *)

Check None.
(* ===> None forall A : Type, option A *)

Arguments Some [A] _.
Arguments None [A].

Jak widać typ A, będący parametrem option, jest też pierwszym argumentem każdego z konstruktorów. Pisanie go bywa uciążliwe, ale na szczęście Coq może sam wywnioskować jego wartość, jeżeli mu każemy. Komenda Arguments pozwala nam określić, które argumenty mają być domyślne — chcemy, aby argument A był domyślny, gdyż w przypadku konstruktura Some może być wywnioskowany z drugiego argumentu, a w przypadku None — zazwyczaj z kontekstu.
Konstruktory typów induktywnych mają kilka właściwości, o którch warto wiedzieć. Po pierwsze, wartości zrobione za pomocą różnych konstruktorów są różne. Jest to konieczne, gdyż za pomocą pattern machingu możemy rozróżnić różne konstruktory — gdyby były one równe, uzyskalibyśmy sprzeczność.

Definition isSome {A : Type} (a : option A) : Prop :=
match a with
    | Some _ => True
    | None => False
end.

Pomocnicza funkcja isSome ma za zadanie sprawdzić, którym konstruktorem zrobiono wartość typu option A. Zapis {A : Type} oznacza, że A jest argumentem domyślnym funkcji — Coq może go wywnioskować, gdyż zna typ argumentu a (jest nim option A). Zauważ też, że funkcja ta zwraca zdania logiczne, a nie wartości boolowskie.

Theorem some_not_none :
  forall (A : Type) (a : A), Some a <> None.
Proof.
  unfold not; intros. change False with (isSome (@None A)).
  rewrite <- H. simpl. trivial.
Qed.

Możemy użyć tej pomocniczej funkcji, aby udowodnić, że konstruktory Some i None tworzą różne wartości. Taktyka change t1 with t2 pozwala nam zamienić term t1 na t2 pod warunkiem, że są one konwertowalne (czyli jeden z nich redukuje się do drugiego). W naszym wypadku chcemy zastąpić False przez isSome (@None A), który redukuje się do False (spróbuj zredukować to wyrażenie ręcznie).
Użycie symbolu @ pozwala nam dla danego wyrażenia zrezygnować z próby automatycznego wywnioskowania argumentów domyślnych — w tym przypadku Coq nie potrafiłby wywnioskować argumentu dla konstruktora None, więc musimy podać ten argument ręcznie.
Następnie możemy skorzystać z równania Some a = None, żeby uzyskać cel postaci isSome (Some a). Cel ten redukuje się do True, którego udowodnienie jest trywialne.

Theorem some_not_none' :
  forall (A : Type) (a : A), Some a <> None.
Proof. inversion 1. Qed.

Cała procedura jest dość skomplikowana — w szczególności wymaga napisania funkcji pomocniczej. Na szczęście Coq jest w stanie sam wywnioskować, że konstruktory są różne. Możemy zrobić to przy pomocy znanej nam z poprzedniego rozdziału taktyki inversion. Zapis inversion 1 oznacza: wprowadź zmienne związane przez kwantyfikację uniwersaną do kontekstu i użyj taktyki inversion na pierwszej przesłance implikacji. W naszym przypadku implikacja jest ukryta w definicji negacji: Some a <> None to tak naprawdę Some a = None -> False.

Theorem some_inj :
  forall (A : Type) (x y : A),
    Some x = Some y -> x = y.
Proof.
  intros. injection H. trivial.
Qed.

Kolejną właściwością konstruktorów jest fakt, że są one injekcjami, tzn. jeżeli dwa termy zrobione tymi samymi konstruktorami są równe, to argumenty tych konstruktorów też są równe.
Aby skorzystać z tej właściwości w dowodzie, możemy użyć taktyki injection, podając jej jako argument nazwę hipotezy. Jeżeli hipoteza jest postaci C x1 ... xn = C y1 ... yn, to nasz cel G zostanie zastąpiony przez implikację x1 = y1 -> ... -> xn = yn -> G. Po wprowadzeniu hipotez do kontekstu możemy użyć ich do udowodnienia G, zazwyczaj przy pomocy taktyki rewrite.
W naszym przypadku H miało postać Some x = Some y, a cel x = y, więc injection H przekształciło cel do postaci x = y -> x = y, który jest trywialny.

Theorem some_inj' :
  forall (A : Type) (x y : A), Some x = Some y -> x = y.
Proof.
  inversion 1. trivial.
Qed.

Taktyka inversion może nam pomóc również wtedy, kiedy chcemy skorzystać z injektywności konstruktorów. W zasadzie jest ona nawet bardziej przydatna — działa ona tak jak injection, ale zamiast zostawiać cel w postaci x1 = y1 -> ... -> G, wprowadza ona wygenerowane hipotezy do kontekstu, a następnie przepisuje w celu wszystkie, których przepisanie jest możliwe. W ten sposób oszczędza nam ona nieco pisania.
W naszym przypadku inverson 1 dodała do kontekstu hipotezę x = y, a następnie przepisała ją w celu (który miał postać x = y), dając cel postaci y = y.

Theorem some_inj'' :
  forall (A : Type) (x y : A), Some x = Some y -> x = y.
Proof.
  injection 1. intro. subst. trivial.
Qed.

Taktyką ułatwiającą pracę z injection oraz inversion jest subst. Taktyka ta wyszukuje w kontekście hipotezy postaci a = b, przepisuje je we wszystkich hipotezach w kontekście i celu, w których jest to możliwe, a następnie usuwa. Szczególnie często spotykana jest kombinacja inversion H; subst, gdyż inversion często generuje sporą ilość hipotez postaci a = b, które subst następnie "sprząta".
W naszym przypadku hipoteza H0 : x = y została przepisana nie tylko w celu, dając y = y, ale także w hipotezie H, dając H : Some y = Some y.

Ćwiczenie (zero i jeden)

Udowodnij poniższe twierdzenie bez używania taktyki inversion. Żeby było trudniej, nie pisz osobnej funkcji pomocniczej — zdefiniuj swoją funkcję bezpośrednio w miejscu, w którym chcesz jej użyć.

Theorem zero_not_one : 0 <> 1.

Dwie opisane właściwości, choć pozornie niewinne, a nawet przydatne, mają bardzo istotne i daleko idące konsekwencje. Powoduję one na przykład, że nie istnieją typy ilorazowe. Dokładne znaczenie tego faktu omówimy później, zaś teraz musimy zadowolić się jedynie prostym przykładem w formie ćwiczenia.

Module rational.

Inductive rational : Set :=
    | mk_rational :
      forall (sign : bool) (numerator denominator : nat),
        denominator <> 0 -> rational.

Axiom rational_eq :
  forall (s s' : bool) (p p' q q' : nat)
    (H : q <> 0) (H' : q' <> 0), p * q' = p' * q ->
      mk_rational s p q H = mk_rational s' p' q' H'.

Typ rational ma reprezentować liczby wymierne. Znak jest typu bool — możemy interpretować, że true oznacza obecność znaku minus, a false brak znaku. Dwie liczby naturalne będą oznaczać kolejno licznik i mianownik, a na końcu żądamy jeszcze dowodu na to, że mianownik nie jest zerem.
Oczywiście typ ten sam w sobie niewiele ma wspólnego z liczbami wymiernymi — jest to po prostu trójka elementów o typach bool, nat, nat, z których ostatni nie jest zerem. Żeby rzeczywiście reprezentował liczby wymierne musimy zapewnić, że termy, które reprezentują te same wartości, są równe, np. 1/2 musi być równa 2/4.
W tym celu postulujemy aksjomat, który zapewni nam pożądane właściwości relacji równości. Komenda Axiom pozwala nam wymusić istnienie termu pożądanego typu i nadać mu nazwę, jednak jest szalenie niebezpieczna — jeżeli zapostulujemy aksjomat, który jest sprzeczny, jesteśmy zgubieni.
W takiej sytuacji całe nasze dowodzenie idzie na marne, gdyż ze sprzecznego aksjomatu możemy wywnioskować False, z False zaś możemy wywnioskować cokolwiek, o czym przekonaliśmy się w rozdziale pierwszym. Tak też jest w tym przypadku — aksjomat rational_eq jest sprzeczny, gdyż łamie zasadę injektywności konstruktorów.

Ćwiczenie (niedobry aksjomat)

Udowodnij, że aksjomat rational_eq jest sprzeczny. Wskazówka: znajdź dwie liczby wymierne, które są równe na mocy tego aksjomatu, ale które można rozróżnić za pomocą dopasowania do wzorca.


Theorem rational_eq_inconsistent : False.

End rational.

Typy induktywne — pełna moc

Połączenie funkcji zależnych, konstruktorów rekurencyjnych i polimorfizmu pozwala nam na opisywanie (prawie) dowolnych typów. Jednym z najbardziej podstawowych i najbardziej przydatnych narzędzi w programowaniu funkcyjnym (i w ogóle w życiu) są listy.

Module MyList.

Inductive list (A : Type) : Type :=
    | nil : list A
    | cons : A -> list A -> list A.

Lista przechowuje wartości pewnego ustalonego typu A (a więc nie można np. trzymać w jednej liście jednocześnie wartości typu bool i nat) i może mieć jedną z dwóch postaci: może być pusta (konstruktor nil) albo składać się z głowy i ogona (konstruktor cons). Głowa listy to wartość typu A, zaś jej ogon to inna lista przechowująca wartości typu A.

Check nil.
(* ===> nil : forall A : Type, list A *)

Check cons.
(* ===> cons : forall A : Type, A -> list A -> list A *)

Arguments nil [A].
Arguments cons [A] _ _.

Jak już wspomnieliśmy, jeżeli typ induktywny ma argument (w naszym przypadku A : Type), to argument ten jest też pierwszym argumentem każdego z konstruktorów. W przypadku konstruktora cons podawanie argumentu A jest zbędne, gdyż kolejnym jego argumentem jest wartość tego typu. Wobec tego Coq może sam go wywnioskować, jeżeli mu każemy.
Robimy to za pomocą komendy Arguments konstruktor argumenty. Argumenty w nawiasach kwadratowych Coq będzie traktował jako domyślne, a te oznaczone podkreślnikiem trzeba będzie zawsze podawać ręcznie. Nazwa argumentu domyślnego musi być taka sama jak w definicji typu (w naszym przypadku w definicji list argumentem nazywa się A, więc tak też musimy go nazwać w komendzie arguments). Musimy wypisać wszystkie argumenty danego konstruktora — ich ilość możemy sprawdzić np. komendą Check.
Warto w tym momencie zauważyć, że Coq zna typy wszystkich termów, które zostały skonstruowane — gdyby tak nie było, nie mógłby sam uzupełniać argumentów domyślnych, a komenda Check nie mogłaby działać.

Notation "[]" := nil.
Infix "::" := (cons) (at level 60, right associativity ).

Check [].
(* ===> [] : list ?254 *)

Check 0 :: 1 :: 2 :: nil.
(* ===> [0; 1; 2] : list nat *)

Nazwy nil i cons są zdecydowanie za długie w porównaniu do swej częstości występowania. Dzięki powyższym eleganckim notacjom zaoszczędzimy sobie trochę pisania. Jeżeli jednak notacje utrudniają nam np. odczytanie celu, który mamy udowodnić, możemy je wyłączyć odznaczając w CoqIDE View > Display Notations.
Wynik [] : list ?254 (lub podobny) wyświetlony przez Coqa dla [] mówi nam, że [] jest listą pewnego ustalonego typu, ale Coq jeszcze nie wie, jakiego (bo ma za mało informacji, bo wywnioskować argument domyślny konstruktora nil).

Notation "[ x ]" := (cons x nil).
Notation "[ x ; y ; .. ; z ]" :=
    (cons x (cons y .. (cons z nil) .. )).

Check [5].
(* ===> [5] : list nat *)

Check [0; 1; 2; 3].
(* ===> [0; 1; 2; 3] : list nat *)

Zauważ, że system notacji Coqa jest bardzo silny — ostatnia notacja (ta zawierająca ..) jest rekurencyjna. W innych językach tego typu notacje są zazwyczaj wbudowane w język i ograniczają się do podstawowych typów, takich jak listy.

Fixpoint app {A : Type} (l1 l2 : list A) : list A :=
match l1 with
    | [] => l2
    | h :: t => h :: app t l2
end.

Notation "l1 ++ l2" := (app l1 l2).

Funkcje na listach możemy definiować analogicznie do funkcji na liczbach naturalnych. Zaczniemy od słowa kluczowego Fixpoint, gdyż będziemy potrzebować rekurencji. Pierwszym argumentem naszej funkcji będzie typ A — musimy go wymienić, bo inaczej nie będziemy mogli mieć argumentów typu list A (pamiętaj, że samo list jest rodziną typów, a nie typem). Zapis {A : Type} oznacza, że Coq ma traktować A jako argument domyślny — jest to szybszy sposób, niż użycie komendy Arguments.
Nasz funkcja ma za zadanie dokleić na końcu (ang. append) pierwszej listy drugą listę. Definicja jest dość intuicyjna: doklejenie jakiejś listy na koniec listy pustej daje pierwszą listę, a doklejenie listy na koniec listy mającej głowę i ogon jest doklejeniem jej na koniec ogona.

Eval compute in [1; 2; 3] ++ [4; 5; 6].
(* ===> [1; 2; 3; 4; 5; 6] : list nat *)

Wynik działania naszej funkcji wygląda poprawnie, ale niech cię nie zwiodą ładne oczka — jedynym sposobem ustalenia poprawności naszego kodu jest udowodnienie, że posiada on pożądane przez nas właściwości.

Theorem app_nil_l :
  forall (A : Type) (l : list A), [] ++ l = l.
Proof.
  intros. simpl. reflexivity.
Qed.

Theorem app_nil_r :
  forall (A : Type) (l : list A), l ++ [] = l.
Proof.
  induction l as [| h t].
    simpl. reflexivity.
    simpl. rewrite IHt. reflexivity.
Qed.

Sposoby dowodzenia są analogiczne jak w przypadku liczb naturalnych. Pierwsze twierdzenie zachodzi na mocy samej definicji funkcji app i dowód sprowadza się do wykonania programu za pomocą taktyki simpl. Drugie jest analogiczne do twierdzenia plus_n_0, z tą różnicą, że w drugim celu zamiast f_equal posłużyliśmy się taktyką rewrite.
Zauważ też, że zmianie uległa postać wzorca przekazanego taktyce induction — teraz ma on postać [| h t], gdyż list ma 2 konstruktory, z których pierwszy, nil, nie bierze argumentów (argumenty domyślne nie są wymieniane we wzorcach), zaś drugi, cons, ma dwa argumenty — głowę, tutaj nazwaną h (jako skrót od ang. head) oraz ogon, tutaj nazwany t (jako skrót od ang. tail).

Ćwiczenie (właściwości funkcji app)

Udowodnij poniższe właściwości funkcji app. Wskazówka: może ci się przydać taktyka specialize.

Theorem app_assoc :
  forall (A : Type) (l1 l2 l3 : list A),
    l1 ++ (l2 ++ l3) = (l1 ++ l2) ++ l3.

Theorem app_not_comm :
  ~ forall (A : Type) (l1 l2 : list A), l1 ++ l2 = l2 ++ l1.

Ćwiczenie (length)

Zdefiniuj funkcję length, która oblicza długość listy, a następnie udowodnij poprawność swojej implementacji.


Theorem length_nil :
  forall A : Type, length (@nil A) = 0.

Theorem length_cons :
  forall (A : Type) (h : A) (t : list A), length (h :: t) <> 0.

Theorem length_app :
  forall (A : Type) (l1 l2 : list A),
    length (l1 ++ l2) = length l1 + length l2.

End MyList.

Rekordy

W wielu językach programowania występują typy rekordów (ang. record types). Charakteryzują się one tym, że mają z góry określoną ilość pól o potencjalnie różnych typach. W językach imperatywnych rekordy wyewoluowały zaś w obiekty, które różnią się od rekordów tym, że mogą zawierać również funkcje, których dziedziną jest obiekt, w którym funkcja się znajduje.
W Coqu mamy do dyspozycji rekordy, ale nie obiekty. Trzeba tu po raz kolejny pochwalić siłę systemu typów Coqa — o ile w większości języków rekordy są osobnym konstruktem językowym, o tyle w Coqu mogą być one z łatwością reprezentowane przez typy induktywne z jednym konstruktorem (wraz z odpowiednimi projekcjami, które dekonstruują rekord).

Module rational2.

Record rational : Set :=
{
    sign : bool;
    numerator : nat;
    denominator : nat;
    denominator_not_zero : denominator <> 0
}.

Z typem induktywnym o jednym konstruktorze już się zetknęliśmy, próbując zdefiniować liczby wymierne. Powyższa definicja używająca rekordu ma drobną przewagę nad poprzednią, w której słowo kluczowe Inductive pada explicité:

Check sign.
(* ===> sign : rational -> bool *)

Check denominator_not_zero.
(* ===> denominator_not_zero
    : forall r : rational, denominator r <> 0 *)


Dzięki projekcjom mamy dostęp do poszczególnych pól rekordu bez konieczności jego dekonstruowania — nie musimy używać konstruktu match ani taktyki destruct, jeżeli nie chcemy. Często bywa to bardzo wygodne.
Projekcję sign możemy interpretować jako funkcję, która bierze liczbę wymierną r i zwraca jej znak, zaś projekcja denominator_not_zero mówi nam, że mianownik żadnej liczb wymiernej nie jest zerem.
Pozwa tymi wizualno-praktycznymi drobnostkami, obie definicje są równoważne (w szczególności, powyższa definicja, podobnie jak poprzednia, nie jest dobrą reprezentacją liczb wymiernych).

End rational2.

Ćwiczenie (kalendarz)

Zdefiniuj typ induktywny reprezentujący datę i napisz ręcznie wszystkie projekcje. Następnie zdefiniuj rekord reprezentujący datę i zachwyć się tym, ile czasu i głupiego pisania zaoszczędziłbyś, gdybyś od razu użył rekordu...


Klasy

Mechanizmem ułatwiającym życie jeszcze bardziej niż rekordy są klasy. Niech nie zmyli cię ta nazwa — nie mają one nic wspólnego z klasami znanymi z języków imperatywnych. Bliżej im raczej do interfejsów, od których są zresztą dużo silniejsze.
W językach imperatywnych interfejs możemy zaimplementować zazwyczaj definiując nowy typ. W Coqu możemy uczynić typ instancją klasy w dowolnym miejscu — nawet jeżeli to nie my go zdefiniowaliśmy. Co więcej, instancjami klas mogą być nie tylko typy, ale dowolne termy. Klasy są w Coqu pełnoprawnym tworem — mogą mieć argumenty, zawierać inne klasy, być przekazywane jako argumenty do funkcji etc. Używa się ich zazwyczaj dwojako:

Class EqDec (A : Type) : Type :=
{
    eq_dec : A -> A -> bool;
    eq_dec_spec : forall x y : A, eq_dec x y = true <-> x = y
}.

Nie będziemy po raz trzeci powtarzać (kulawej) definicji liczb wymiernych — użycie do tego klas zamiast rekordów sprowadza się do zamienienia słowa kluczowego Record na Class w poprzedniej definicji.
Przyjrzyjmmy się za to wykorzystaniu klasy w roli interfejsu. Argument A : Type po nazwie klasy mówi nam, że nasz interfejs będą mogły implementować typy. Dalej zapis : Type mówi nam, że nasza klasa jest typem — klasy, jako ulepszone rekordy, są typami induktywnymi z jednym konstruktorem.
Nasza klasa ma dwa pola, które będzie musiał podać użytkownik chcący uczynić swój typ jej instancją: funkcję eq_dec oraz jej specyfikację, która mówi nam, że eq_dec zwraca true wtedy i tylko wtedy, gdy jej argumenty są równe.
Wobec tego typy będące instancjami EqDec można interpretować jako typy, dla których równość elementów można sprawdzić za pomocą jakiegoś algorytmu. Nie wszystkie typy posiadają tę własność — problematyczne są szczególnie te, których elementy są w jakiś sposób "nieskończone".

Instance EqDec_bool : EqDec bool :=
{
    eq_dec := fun b b' : bool =>
      match b, b' with
        | true, true => true
        | false, false => true
        | _, _ => false
      end
}.
Proof.
  destruct x, y; split; trivial; inversion 1.
Defined.

Instancje klas definiujemy przy pomocy słowa kluczowego Instance. Jeżeli używamy klasy jako interfejsu, który implementować mogą typy, to zazwyczaj będziemy potrzebować tylko jednej instancji, więc jej nazwa będzie niemal identyczna jak jej typ (dzięki temu łatwo będzie ją zapamiętać).
Po symbolu := w nawiasach klamrowych definiujemy pola, które nie są dowodami. Całość, jako komenda, musi kończyć się kropką. Gdy klasa nie zawiera żadnych pól będących dowodami, definicja jest zakończona. W przeciwnym przypadku Coq przechodzi w tryb dowodzenia, w którym każdemu polu będącemu dowodem odpowiada jeden podcel. Po rozwiązaniu wszystkich podcelów instancja jest zdefiniowana.
W naszym przypadku klasa ma dwa pola — funkcję i dowód na to, że funkcja spełnia specyfikację — więc w nawiasach klamrowych musimy podać jedynie funkcję. Zauważmy, że nie musimy koniecznie definiować jej właśnie w tym miejscu — możemy zrobić to wcześniej, np. za pomocą komendy Definition albo Fixpoint, a tutaj odnieść się do niej używając jej nazwy. W przypadku bardziej skomplikowanych definicji jest to nawet lepsze wyjście, gdyż zyskujemy dzięki niemu kontrolę nad tym, w którym miejscu rozwinąć definicję, dzięki czemu kontekst i cel stają się czytelniejsze.
Ponieważ nasza klasa ma pole, które jest dowodem, Coq przechodzi w tryb dowodzenia. Dowód, mimo iż wymaga rozpatrzenia ośmiu przypadków, mieści się w jednej linijce — widać tutaj moc automatyzacji. Prześledźmy, co się w nim dzieje.
Najpierw rozbijamy wartości boolowskie x i y. Nie musimy wcześniej wprowadzać ich do kontekstu taktyką intros, gdyż destruct sam potrafi to zrobić. W wyniku tego dostajemy cztere podcele. W każdym z nich taktyką split rozbijamy równoważność na dwie implikacje. Sześć z nich ma postać P -> P, więc radzi sobie z nimi taktyka trivial. Dwie pozostałe mają przesłanki postaci false = true albo true = false, które są sprzeczne na mocy omówionych wcześniej właściwości konstruktorów. Taktyką inversion 1 wskazujemy, że pierwsza przesłanka implikacji zawiera taką właśnie sprzeczną równość termów zrobionych różnymi konstruktorami, a Coq załatwia za nas resztę.
Jeżeli masz problem z odczytaniem tego dowodu, koniecznie przeczytaj ponownie fragment rozdziału pierwszego dotyczący kombinatorów taktyk. Jeżeli nie potrafisz wyobrazić sobie podcelów generowanych przez kolejne taktyki, zastąp chwilowo średniki kropkami, a jeżeli to nie pomaga, udowodnij całe twierdzenie bez automatyzacji.
Dzięki takim ćwiczeniom prędzej czy później oswoisz się z tym sposobem dowodzenia, choć nie jest to sztuka prosta — czytanie cudzych dowodów jest równie trudne jak czytanie cudzych programów.
Prawie nigdy zresztą nowopowstałe dowody nie są od razu zautomatyzowane aż w takim stopniu — najpierw są przeprowadzone w części lub w całości ręcznie. Automatyzacja jest wynikiem dostrzeżenia w dowodzie pewnych powtarzających się wzorców. Proces ten przypomina trochę refaktoryzację kodu — gdy dostrzeżemy powtarzające się fragmenty kodu, przenosimy je do osobnych procedur. Analogicznie, gdy dostrzegamy powtarzające się fragmenty dowodu, łączymy je kombinatorami taktyk lub piszemy własne, zupełnie nowe taktyki (temat pisania własnych taktyk poruszę prędzej czy później).
Od teraz będę zakładał, że nie masz problemów ze zrozumieniem takich dowodów i kolejne przykładowe dowody będę pisał w bardziej zwratej formie.
Zauważ, że definicję instancji kończymy komendą Defined, a nie Qed, jak to było w przypadku dowodów twierdzeń. Wynika to z faktu, że Coq inaczej traktuje specyfikacje i programy, a inaczej zdania i dowody. W przypadku dowodu liczy się sam fakt jego istnienia, a nie jego treść, więc komenda Qed każe Coqowi zapamiętać jedynie, że twierdzenie udowodniono, a zapomnieć, jak dokładnie wyglądał proofterm. W przypadku programów takie zachowanie jest niedopuszczalne, więc Defined każe Coqowi zapamiętać term ze wszystkimi szczegółami. Jeżeli nie wiesz, której z tych dwóch komend użyć, użyj Defined.

Ćwiczenie (EqDec)

Zdefiniuj instancje klasy EqDec dla typów unit oraz nat.


Ćwiczenie (równość funkcji)

Czy możliwe jest zdefiniowanie instancji klasy EqDec dla typu:
Jeżeli tak, udowodnij w Coqu. Jeżeli nie, zaargumentuj słownie.


Instance EqDec_option (A : Type) (_ : EqDec A) : EqDec (option A) :=
{
    eq_dec := fun opt1 opt2 : option A =>
      match opt1, opt2 with
        | Some a, Some a' => eq_dec a a'
        | None, None => true
        | _, _ => false
      end
}.
Proof.
  destruct x, y; split; trivial; try (inversion 1; fail); intro.
    apply (eq_dec_spec a a0) in H. subst. trivial.
    apply (eq_dec_spec a a0). inversion H. trivial.
Defined.

Instancje klas mogą przyjmować argumenty, w tym również instancje innych klas albo inne instancje tej samej klasy. Dzięki temu możemy wyrazić ideę interfejsów warunkowych.
W naszym przypadku typ option A może być instancją klasy EqDec jedynie pod warunkiem, że jego argument również jest instancją tej klasy. Jest to konieczne, gdyż porównywanie termów typu option A sprowadza się do porównywania termów typu A.
Zauważ, że kod eq_dec a a' nie odwołuje się do definiowanej właśnie funkcji eq_dec dla typu option A — odnosi się do funkcji eq_dec, której dostarcza nam instancja _ : EqDec A. Jak widać, nie musimy nawet nadawać jej nazwy — Coqa interesuje tylko jej obecność.
Na podstawie typów termów a i a', które są Coqowi znane, potrafi on wywnioskować, że eq_dec a a' nie jest wywołaniem rekurencyjnym, lecz odnosi się do instancji innej niż obecnie definiowana. Coq może ją znaleźć i odnosić się do niej, mimo że my nie możemy (gdybyśmy chcieli odnosić się do tej instancji, musielibyśmy zmienić nazwę z _ na coś innego).

Przydatne komendy

Ponieważ w następnym zadaniu pojawia się stwierdzenie "znajdź", czas, aby opisać kilka przydatnych komend.

Check unit.
(* ===> unit : Set *)

Print unit.
(* ===> Inductive unit : Set := tt : unit *)

Przypomnijmy, że komenda Check wyświetla typ danego jej termu, a Print wypisuje jego definicję.

Search nat.

Search wyświetla wszystkie obiekty, które zawierają podaną nazwę. W naszym przypadku pokazały się wszystkie funkcje, w których sygnaturze występuje typ nat.

SearchAbout nat.

SearchAbout wyświetla wszystkie obiekty, które mają jakiś związek z daną nazwą. Zazwyczaj wskaże on nam dużo więcej obiektów, niż zwykłe Search, np. poza funkcjami, w których sygnaturze występuje nat, pokazuje też twierdzenia dotyczące ich właściwości.

SearchPattern (_ + _ = _).

SearchPattern jako argument bierze wzorzec i wyświetla wszystkie obiekty, które zawierają podterm pasujący do danego wzorca. W naszym przypadku pokazały się twierdzenia, w których występuje podterm mający po lewej dodawanie, a po prawej cokolwiek.
Dokładny opis wszystkich komend znajdziesz tutaj: https://coq.inria.fr/refman/command-index.html

Ćwiczenie (równość list)

Zdefiniuj instancję klasy EqDec dla typu list A.


Ćwiczenie (równość funkcji 2)

Niech A i B będą dowolnymi typami. Zastanów się, kiedy możliwe jest zdefiniowanie instancji klasy EqDec dla A -> B.

Ważne typy induktywne


Module ImportantTypes.

Typ pusty


Inductive Empty_set : Set := .

Empty_set jest, jak sama nazwa wskazuje, typem pustym. Żaden term nie jest tego typu. Innymi słowy: jeżeli jakiś term jest typu Empty_set, to mamy sprzeczność.

Definition create {A : Type} (x : Empty_set) : A :=
  match x with end.

Jeżeli mamy term typu Empty_set, to możemy w sposób niemal magiczny wyczarować term dowolnego typu A, używając pattern matchingu z pustym wzorcem.

Ćwiczenie (create_unique)

Udowodnij, że powyższa funkcja jest unikalna.

Theorem create_unique :
  forall (A : Type) (f : Empty_set -> A),
    (forall x : Empty_set, create x = f x).

Ćwiczenie (no_fun_from_nonempty_to_empty)

Pokaż, że nie istnieją funkcje z typu niepustego w pusty.

Theorem no_fun_from_nonempty_to_empty :
  forall (A : Type) (a : A) (f : A -> Empty_set), False.

Singleton


Inductive unit : Set :=
    | tt : unit.

unit jest typem, który ma tylko jeden term, zwany tt (nazwa ta jest wzięta z sufitu).

Definition delete {A : Type} (a : A) : unit := tt.

Funkcja delete jest w pewien sposób "dualna" do napotkanej przez nas wcześniej funkcji create. Mając term typu Empty_set mogliśmy stworzyć term dowolnego innego typu, zaś mając term dowolnego typu A, możemy "zapomnieć o nim" albo "skasować go", wysyłając go funkcją delete w jedyny term typu unit, czyli tt.
Uwaga: określenie "skasować" nie ma nic wspólnego z fizycznym niszczeniem albo dealokacją pamięci. Jest to tylko metafora.

Ćwiczenie (delete_unique)

Pokaż, że funkcja delete jest unikalna.

Theorem delete_unique :
  forall (A : Type) (f : A -> unit),
    (forall x : A, delete x = f x).

Produkt


Inductive prod (A B : Type) : Type :=
    | pair : A -> B -> prod A B.

Arguments pair [A] [B] _ _.

Produkt typów A i B to typ, którego termami są pary. Pierwszy element pary to term typu A, a drugi to term typu B. Tym, co charakteryzuje produkt, są projekcje:

Ćwiczenie (projekcje)

Zdefiniuj projekcje i udowodnij poprawność swoich definicji.


Theorem proj_spec :
  forall (A B : Type) (p : prod A B),
    p = pair (fst p) (snd p).

Suma


Inductive sum (A B : Type) : Type :=
    | inl : A -> sum A B
    | inr : B -> sum A B.

Arguments inl [A] [B] _.
Arguments inr [A] [B] _.

Suma A i B to typ, którego termy są albo termami typu A, zawiniętymi w konstruktor inl, albo termami typu B, zawiniętymi w konstruktor inr. Suma, w przeciwieństwie do produktu, zdecydowanie nie ma projekcji.

Ćwiczenie (sumy bez projekcji)

Pokaż, że suma nie ma projekcji.

Theorem sum_no_fst :
  forall (proj : forall A B : Type, sum A B -> A), False.

Theorem sum_no_snd :
  forall (proj : forall A B : Type, sum A B -> B), False.

End ImportantTypes.

Typy puste

Typy puste to typy, które nie mają żadnych elementów. Z jednym z nich już się spotkaliśmy — był to Empty_set, który jest pusty, gdyż nie ma żadnych konstruktorów. Czy wszystkie typy puste to typy, które nie mają konstruktorów?

Inductive Empty : Type :=
    | c : Empty_set -> Empty.

Theorem Empty_is_empty :
  forall empty : Empty, False.
Proof.
  intro. destruct empty. destruct e.
Qed.

Okazuje się, że nie. Pustość i niepustość jest kwestią czegoś więcej, niż tylko ilości konstruktorów. Powyższy przykład pokazuje dobitnie, że ważne są też typy argumentów konstruktorów. Jeżeli typ któregoś z argumentów konstruktora jest pusty, to nie można użyć go do zrobienia żadnego termu. Jeżeli każdy konstruktor typu T ma argument, którego typ jest pusty, to sam typ T również jest pusty.
Wobec powyższych rozważań możemy sformułować następujące kryterium: typ T jest niepusty, jeżeli ma co najmniej jeden konstruktor, który nie bierze argumentów, których typy są puste. Jakkolwiek jest to bardzo dobre kryterium, to jednak nie rozwiewa ono niestety wszystkich możliwych wątpliwości.

Inductive InfiniteList (A : Type) : Type :=
    | InfiniteCons : A -> InfiniteList A -> InfiniteList A.

Czy typ InfiniteList A jest niepusty? Skorzystajmy z naszego kryterium: ma on jeden konstruktor biorący dwa argumenty, jeden typu A oraz drugi typu InfiniteList A. W zależności od tego, czym jest A, może on być pusty lub nie — przyjmijmy, że A jest niepusty. W przypadku drugiego argumentu napotykamy jednak na problem: to, czy InfiniteList A jest niepusty zależy od tego, czy typ argumentu jego konstruktora, również InfiniteList A, jest niepusty. Sytuacja jest więc beznadziejna — mamy błędne koło.
Powyższy przykład pokazuje, że nasze kryterium może nie poradzić sobie z rekurencją. Jak zatem rozstrzygnąć, czy typ ten jest niepusty? Musimy odwołać się bezpośrednio do definicji i zastanowić się, czy możliwe jest skonstruowanie jakichś jego termów. W tym celu przypomnijmy, czym są typy induktywne:
Kluczowym faktem jest rozmiar termów: o ile rozgałęzienia mogą być potencjalnie nieskończone, o tyle wszystkie gałęzie muszą mieć skończoną długość. Pociąga to za sobą bardzo istotny fakt: typy mające jedynie konstruktory rekurencyjne są puste, gdyż bez użycia konstruktorów nierekurencyjnych możemy konstruować jedynie drzewa nieskończone (i to tylko przy nierealnym założeniu, że możliwe jest zakończenie konstrukcji liczącej sobie nieskończoność kroków).

Theorem InfiniteList_is_empty :
  forall A : Type, InfiniteList A -> False.
Proof.
  intros A l. induction l as [h t]. exact IHt.
Qed.

Pokazanie, że InfiniteList A jest pusty, jest bardzo proste — wystarczy posłużyć się indukcją. Indukcja po l : InfiniteList A daje nam hipotezę indukcyjną IHt : False, której możemy użyć, aby natychmiast zakończyć dowód.
Zaraz, co właściwie się stało? Dlaczego dostaliśmy zupełnie za darmo hipotezę IHt, która jest szukanym przez nas dowodem? W ten właśnie sposób przeprowadza się dowody indukcyjne: zakładamy, że hipoteza P zachodzi dla termu t : InfiniteList A, a następnie musimy pokazać, że P zachodzi także dla termu InfiniteCons h t. Zazwyczaj P jest predykatem i wykonanie kroku indukcyjnego jest nietrywialne, w naszym przypadku jest jednak inaczej — postać P jest taka sama dla t oraz dla InfiniteCons h t i jest nią False.
Czy ten konfundujący fakt nie oznacza jednak, że list A, czyli typ zwykłych list, również jest pusty? Spróbujmy pokazać, że tak jest.

Theorem list_empty :
  forall (A : Type), list A -> False.
Proof.
  intros A l. induction l as [| h t].
    Focus 2. exact IHt.
Abort.

Pokazanie, że typ list A jest pusty, jest rzecz jasna niemożliwe, gdyż typ ten zdecydowanie pusty nie jest — w jego definicji stoi jak byk napisane, że dla dowolnego typu A istnieje lista termów typu A. Jest nią oczywiście @nil A.
Przyjrzyjmy się naszej próbie dowodu. Próbujemy posłużyć się indukcją w ten sam sposób co poprzednio. Taktyka induction generuje nam dwa podcele, gdyż list ma dwa konstruktory — pierwszy podcel dla nil, a drugi dla cons. Komenda Focus pozwala nam przełączyć się do wybranego celu, w tym przypadku celu nr 2, czyli gdy l jest postaci cons h t.
Sprawa wygląda identycznie jak poprzednio — za darmo dostajemy hipotezę IHt : False, której używamy do natychmiastowego rozwiązania naszego celu. Tym, co stanowi przeszkodę nie do pokonania, jest cel nr 1, czyli gdy l zrobiono za pomocą konstruktora nil. Ten konstruktor nie jest rekurencyjny, więc nie dostajemy żadnej hipotezy indukcyjnej. Lista l zostaje w każdym miejscu, w którym występuje, zastąpiona przez [], a ponieważ nie występuje nigdzie — znika. Musimy teraz udowodnić fałsz wiedząc jedynie, że A jest typem, co jest niemożliwe.

Induktywne zdania i predykaty

Wiemy, że słowo kluczowe Inductive pozwala nam definiować nowe typy (a nawet rodziny typów, jak w przypadku option). Wiemy też, że zdania są typami. Wobec tego nie powinno nas dziwić, że induktywnie możemy definiować także zdania, spójniki logiczne, predykaty oraz relacje.

Induktywne zdania


Inductive false_prop : Prop := .

Inductive true_prop : Prop :=
    | obvious_proof : true_prop
    | tricky_proof : true_prop
    | weird_proof : true_prop
    | magical_proof : true_prop.

Induktywne definicje zdań nie są zbyt ciekawe, gdyż pozwalają definiować jedynie zdania fałszywe (zero konstruktorów) lub prawdziwe (jeden lub więcej konstruktorów). Pierwsze z naszych zdań jest fałszywe (a więc rónoważne z False), drugie zaś jest prawdziwe (czyli równoważne z True) i to na cztery sposoby!

Ćwiczenie (induktywne zdania)


Theorem false_prop_iff_False : false_prop <-> False.

Theorem true_prop_iff_True : true_prop <-> True.

Induktywne predykaty

Przypomnijmy, że predykaty to funkcje, których przeciwdziedziną jest sort Prop, czyli funkcje zwracające zdania logiczne. Predykat P : A -> Prop można rozumieć jako właściwość, którą mogą posiadać termy typu A, zaś dla konkretnego x : A zapis P x interpretować można "term x posiada właściwóść P".
O ile istnieją tylko dwa rodzaje induktwynych zdań (prawdziwe i fałszywe), o tyle induktywnie zdefiniowane predykaty są dużo bardziej ciekawe i użyteczne, gdyż dla jednych termów mogą być prawdziwe, a dla innych nie.

Inductive even : nat -> Prop :=
    | even0 : even 0
    | evenSS : forall n : nat, even n -> even (S (S n)).

Predykat even ma oznaczać właściwość "bycia liczbą parzystą". Jego definicję można zinterpretować tak:
Jak widać, induktywna definicja parzystości różni się od powszechnie używanej definicji, która głosi, że "liczba jest parzysta, gdy dzieli się bez reszty przez 2". Różnica jest natury filozoficznej: definicja induktywna mówi, jak konstruować liczby parzyste, podczas gdy druga, "klasyczna" definicja mówi, jak sprawdzić, czy liczba jest parzysta.
Przez wzgląd na swą konstruktywność, w Coqu induktywne definicje predykatów czy relacji są często dużo bardziej użyteczne od tych nieinduktywnych, choć nie wszystko można zdefiniować induktywnie.

Theorem zero_is_even : even 0.
Proof.
  apply even0.
Qed.

Jak możemy udowodnić, że 0 jest liczbą parzystą? Posłuży nam do tego konstruktor even0, który wprost głosi, że even 0. Nie daj się zwieść: even0, pisane bez spacji, jest nazwą konstruktora, podczas gdy even 0, ze spacją, jest zdaniem (czyli termem typu Prop), które można interpretować jako "0 jest liczbą parzystą".

Theorem two_is_even : even 2.
Proof.
  apply evenSS. apply even0.
Qed.

Jak możemy udowodnić, że 2 jest parzyste? Konstruktor even0 nam nie pomoże, gdyż jego postać (even 0) nie pasuje do postaci naszego twierdzenia (even 2). Pozostaje nam jednak konstruktor evenSS.
Jeżeli przypomnimy sobie, że 2 to tak naprawdę S (S 0), natychmiast dostrzeżemy, że jego konkluzja pasuje do postaci naszego twierdzenia. Możemy go więc zaaplikować (pamiętaj, że konstruktory są jak zwykłe funkcje, tylko że niczego nie obliczają — nadają one typom ich kształty). Teraz wystarczy pokazać, że even 0 zachodzi, co już potrafimy.

Theorem four_is_even : even 4.
Proof.
  constructor. constructor. constructor.
Qed.

Jak pokazać, że 4 jest parzyste? Tą samą metodą, która pokazaliśmy, że 2 jest parzyste. 4 to S (S (S (S 0))), więc możemy użyć konstruktora evenSS. Zamiast jednak pisać apply evenSS, możemy użyć taktyki constructor. Taktyka ta działa na celach, w których chcemy skonstruować wartość jakiegoś typu induktywnego (a więc także gdy dowodzimy twierdzeń o induktywnych predykatach). Szuka ona konstruktora, który może zaaplikować na celu, i jeżeli znajdzie, to aplikuje go, a gdy nie — zawodzi.
W naszym przypadku pierwsze dwa użycia constructor aplikują konstruktor evenSS, a trzecie — konstruktor even0.

Theorem the_answer_is_even : even 42.
Proof.
  repeat constructor.
Qed.

A co, gdy chcemy pokazać, że 42 jest parzyste? Czy musimy 22 razy napisać constructor? Na szczęście nie — wystarczy posłużyć się kombinatorem repeat (jeżeli nie pamiętasz, jak działa, zajrzyj do rozdziału 1).

Theorem one_not_even_failed : ~ even 1.
Proof.
  unfold not. intro. destruct H.
Abort.

Theorem one_not_even : ~ even 1.
Proof.
  unfold not. intro. inversion H.
Qed.

A jak pokazać, że 1 nie jest parzyste? Mając w kontekście dowód na to, że 1 jest parzyste (H : even 1), możemy zastantowić się, w jaki sposób dowód ten został zrobiony. Nie mógł zostać zrobiony konstruktorem even0, gdyż ten dowodzi, że 0 jest parzyste, a przecież przekonaliśmy się już, że 0 to nie 1. Nie mógł też zostać zrobiony konstruktorem evenSS, gdyż ten ma w konkluzji even (S (S n)), podczas gdy 1 jest postaci S 0 — nie pasuje on do konkluzji evenSS, gdyż "ma za mało Sów".
Nasze rozumowanie prowadzi do wniosku, że za pomocą even0 i evenSS, które są jedynymi konstruktorami even, nie można skonstruować even 1, więc 1 nie może być parzyste. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń mogłoby się nam wydawać, że destruct załatwi sprawę, jednak tak nie jest — taktyka ta jest w tym przypadku upośledzona i nie potrafi nam pomóc. Zamiast tego możemy się posłużyć taktyką inversion. Działa ona dokładnie w sposób opisany w poprzednim akapicie.

Theorem three_not_even : ~ even 3.
Proof.
  intro. inversion H. inversion H1.
Qed.

Jak pokazać, że 3 nie jest parzyste? Pomoże nam w tym, jak poprzednio, inwersja. Tym razem jednak nie załatwia ona sprawy od razu. Jeżeli zastanowimy się, jak można pokazać even 3, to dojdziemy do wniosku, że można to zrobić konstruktorem evenSS, gdyż 3 to tak naprawdę S (S 1). To właśnie robi pierwsza inwersja: mówi nam, że H : even 3 można uzyskać z zaaplikowania evenSS do 1, jeżeli tylko mamy dowód H1 : even 1 na to, że 1 jest parzyste. Jak pokazać, że 1 nie jest parzyste, już wiemy.

Ćwiczenie (odd)

Zdefiniuj induktywny predykat odd, który ma oznaczać "bycie liczbą nieparzystą" i udowodnij, że zachowuje się on jak należy.


Theorem one_odd : odd 1.

Theorem seven_odd : odd 7.

Theorem zero_not_odd : ~ odd 0.

Theorem two_not_odd : ~ odd 2.

Indukcja po dowodzie


Require Import Arith.

Biblioteka Arith zawiera różne definicje i twierdzenia dotyczące arytmetyki. Będzie nam ona potrzebna w tym podrozdziale.
Jak udowodnić, że suma liczb parzystych jest parzysta? Być może właśnie pomyślałeś o indukcji. Spróbujmy zatem:

Theorem even_sum_failed1 :
  forall n m : nat, even n -> even m -> even (n + m).
Proof.
  induction n as [| n']; simpl; intros.
    trivial.
    induction m as [| m']; rewrite plus_comm; simpl; intros.
      assumption.
      constructor. rewrite plus_comm. apply IHn'.
Abort.

Próbując jednak indukcji po n, a potem po m, docieramy do martwego punktu. Musimy udowodnić even n', podczas gdy zachodzi even (S n') (czyli even n' jest fałszywe). Wynika to z faktu, że przy indukcji n zwiększa się o 1 (P n -> P (S n)), podczas gdy w definicji even mamy konstruktor głoszący, że (even n -> even (S (S n))).
Być może w drugiej kolejności pomyślałeś o taktyce destruct: jeżeli sprawdzimy, w jaki sposób udowodniono even n, to przy okazji dowiemy się też, że n może być jedynie postaci 0 lub S (S n'). Dzięki temu powinniśmy uniknąć problemu z poprzedniej próby.

Theorem even_sum_failed2 :
  forall n m : nat, even n -> even m -> even (n + m).
Proof.
  intros n m Hn Hm. destruct Hn, Hm; simpl.
    constructor.
    constructor. assumption.
    rewrite plus_comm. simpl. constructor. assumption.
    rewrite plus_comm. simpl. do 2 constructor.
Abort.

Niestety, taktyka destruct okazała się za słaba. Predykat even jest induktywny, a zatem bez indukcji się nie obędzie. Rozwiązaniem naszych problemów nie będzie jednak indukcja po n lub m, lecz po dowodzie na to, że n jest parzyste.

Theorem even_sum :
  forall n m : nat, even n -> even m -> even (n + m).
Proof.
  intros n m Hn Hm. induction Hn as [| n' Hn'].
    simpl. assumption.
    simpl. constructor. assumption.
Qed.

Indukcja po dowodzie działa dokładnie tak samo, jak indukcja, z którą zetknęliśmy się dotychczas. Różni się od niej jedynie tym, że aż do teraz robiliśmy indukcję jedynie po termach, których typy były sortu Set lub Type. Indukcja po dowodzie to indukcja po termie, którego typ jest sortu Prop.
W naszym przypadku użycie induction Hn ma następujący skutek:

Taktyki replace i assert.

Przy następnych ćwiczeniach mogą przydać ci się taktyki replace oraz assert.

Theorem stupid_example_replace :
  forall n : nat, n + 0 = n.
Proof.
  intro. replace (n + 0) with (0 + n).
    trivial.
    apply plus_comm.
Qed.

Taktyka replace t with t' pozwala nam zastąpić w celu każde wystąpienie termu t termem t'. Jeżeli t nie ma w celu, to taktyka zawodzi, a w przeciwnym wypadku dodaje nam jeden podcel, w którym musimy udowodnić, że t = t'. Można też zastosować ją w hipotezie, pisząc replace t with t' in H.

Theorem stupid_example_assert :
  forall n : nat, n + 0 + 0 = n.
Proof.
  intro. assert (H : n + 0 = n).
    apply plus_0_r.
    do 2 rewrite H. trivial.
Qed.

Taktyka assert (x : A) dodaje do kontekstu term x typu A oraz generuje jeden dodatkowy podcel, w którym musimy skonstruować x. Zawodzi ona, jeżeli nazwa x jest już zajęta.

Ćwiczenie (właściwości even)

Udowodnij poniższe twierdzenia. Zanim zaczniesz, zastanów się, po czym należy przeprowadzić indukcję: po wartości, czy po dowodzie?

Theorem double_is_even :
  forall n : nat, even (2 * n).

Theorem even_is_double :
  forall n : nat, even n -> exists k : nat, n = 2 * k.

Definicje stałych i spójników logicznych

W rozdziale pierwszym dowiedzieliśmy się, że produkt zależny (typ, którego termami są funkcje zależne), a więc i implikacja, jest typem podstawowym/wbudowanym oraz że negacja jest zdefiniowana jako implikowanie fałszu. Teraz, gdy wiemy już co nieco o typach induktywnych, nadszedł czas by zapoznać się z definicjami spójników logicznych (i nie tylko).

Module MyConnectives.

Prawda i fałsz


Inductive False : Prop := .

Fałsz nie ma żadnych konstruktorów, a zatem nie może zostać w żaden sposób skonstruowany, czyli udowodniony. Jego definicja jest bliźniaczo podobna do czegoś, co już kiedyś widzieliśmy — tym czymś był Empty_set, czyli typ pusty. Nie jest to wcale przypadek. Natknęliśmy się (znowu) na przykład korespondencji Curry'ego-Howarda.
Przypomnijmy, że głosi ona (w sporym uproszczeniu), iż sorty Prop i Set/Type są do siebie bardzo podobne. Jednym z tych podobieństw było to, że dowody implikacji są funkcjami. Kolejnym jest fakt, że False jest odpowiednikiem Empty_set, od którego różni się tym, że żyje w Prop, a nie w Set.
Ta definicja rzuca też trochę światła na sposób wnioskowania "ex falso quodlibet" (z fałszu wynika wszystko), który poznaliśmy w rozdziale pierwszym.
Użycie taktyki destruct lub inversion na termie dowolnego typu induktywnego to sprawdzenie, którym konstruktorem term ten został zrobiony — generują one dokładnie tyle podcelów, ile jest możliwych konstruktorów. Użycie ich na termie typu False generuje zero podcelów, co ma efekt natychmiastowego zakończenia dowodu. Dzięki temu mając dowód False możemy udowodnić cokolwiek.

Inductive True : Prop :=
    | I : True.

True jest odpowiednikiem unit, od którego różni się tym, że żyje w Prop, a nie w Set. Ma dokładnie jeden dowód, który w Coqu nazwano, z zupełnie nieznanych powodów (zapewne dla hecy), I.

Koniunkcja i dysjunkcja


Inductive and (P Q : Prop) : Prop :=
    | conj : P -> Q -> and P Q.

Dowód koniunkcji zdań P i Q to para dowodów: pierwszy element pary jest dowodem P, zaś drugi dowodem Q. Koniunkcja jest odpowiednkiem produktu, od którego różni się tym, że żyje w Prop, a nie w Type.

Inductive or (P Q : Prop) : Prop :=
    | or_introl : P -> or P Q
    | or_intror : Q -> or P Q.

Dowód dysjunkcji zdań P i Q to dowód P albo dowód Q wraz ze wskazaniem, którego zdania jest to dowód. Dysjunkcja jest odpowiednikiem sumy, od której różni się tym, że żyje w Prop, a nie w Type.

End MyConnectives.

Równość


Module MyEq.

Czym jest równość? To pytanie stawiało sobie wielu filozofów, szczególnie politycznych, a także ekonomistów. Odpowiedź na nie jest jednym z największych osiągnięć matematyki w dziejach: równość to jeden z typów induktywnych, które możemy zdefiniować w Coqu.

Inductive eq {A : Type} (x : A) : A -> Prop :=
    | eq_refl : eq x x.

Spróbujmy przeczytać tę definicję: dla danego typu A oraz termu x tego typu, eq x jest predykatem, który ma jeden konstruktor głoszący, że eq x x zachodzi. Choć definicja taka brzmi obco i dziwacznie, ma ona swoje uzasadnienie (które niestety poznamy dopiero w przyszłości).

Theorem eq_refl_trivial : eq 42 42.
Proof.
  apply eq_refl.
Qed.

Poznane przez nas dotychczas taktyki potrafiące udowadniać proste równości, jak trivial czy reflexivity działają w ten sposób, że po prostu aplikują na celu eq_refl. Nazwa eq_refl to skrót od ang. "reflexivity of equality", czyli "zwrotność równości" — jest to najważniejsza cecha równości, która oznacza, że każdy term jest równy samemu sobie.

Theorem eq_refl_nontrivial : eq (1 + 41) 42.
Proof.
  constructor.
Qed.

Mogłoby wydawać się, że zwrotność nie wystarcza do udowadniania "nietrywialnych" równości pokroju 1 + 41 = 42, jednak tak nie jest. Dlaczego eq_refl odnosi na tym celu sukces skoro 1 + 41 oraz 42 zdecydowanie różnią się postacią? Odpowiedź jest prosta: typ eq w rzeczywistości owija jedynie równość pierwotną, wbudowaną w samo jądro Coqa, którą jest konwertowalność.

Theorem eq_refl_alpha :
  forall A : Type, eq (fun x : A => x) (fun y : A => y).
Proof.
  intro. change (fun x : A => x) with (fun y : A => y).
  apply eq_refl.
Qed.

Theorem eq_refl_beta :
  forall m : nat, eq ((fun n : nat => n + n) m) (m + m).
Proof.
  intro. simpl. apply eq_refl.
Qed.

Definition ultimate_answer : nat := 42.

Theorem eq_refl_delta : eq ultimate_answer 42.
Proof.
  unfold ultimate_answer. apply eq_refl.
Qed.

Theorem eq_refl_iota :
  eq 42 (match 0 with | 0 => 42 | _ => 13 end).
Proof.
  simpl. apply eq_refl.
Qed.

Przypomnijmy, co już wiemy o redukcjach:
Termy x i y są konwertowalne, gdy za pomocą konwersji alfa oraz redukcji beta, delta i jota można zredukować x do y lub y do x.
Uważny czytelnik zada sobie w tym momencie pytanie: skoro równość to konwertowalność, to jakim cudem równe są termy 0 + n oraz n + 0, które przecież nie są konwertowalne?
TODO: udzielić odpowiedzi na to pytanie.

End MyEq.

Indukcja wzajemna

Jest jeszcze jeden rodzaj indukcji, o którym dotychczas nie mówiliśmy: indukcja wzajemna (ang. mutual induction). Bez zbędnego teoretyzowania zbadajmy sprawę na przykładzie klasyków polskiej literatury:
Smok to wysuszony zmok
Zmok to zmoczony smok
Stanisław Lem
Idea stojąca za indukcją wzajemną jest prosta: chcemy przez indukcję zdefiniować jednocześnie dwa obiekty, które mogą się nawzajem do siebie odwoływać.
W owym definiowaniu nie mamy rzecz jasna pełnej swobody — obowiązują te same kryteria co w przypadku zwykłych, "pojedynczych" definicji typów induktywnych. Wobec tego zauważyć należy, że definicja słowa "smok" podana przez Lema jest według Coqowych standardów nieakceptowalna, gdyż jeżeli w definicji smoka rozwiniemy definicję zmoka, to otrzymamy
Smok ty wysuszony zmoczony smok
Widać gołym okiem, iż próba zredukowania (czyli obliczenia) obieku smok nigdy się nie skończy. Jak już wiemy, niekończące się obliczenia w logice odpowiadają sprzeczności, a zatem ani smoki, ani zmoki w Coqowym świecie nie istnieją.
Nie znaczy to bynajmniej, że wszystkie definicje przez indukcję wzajemną są w Coqu niepoprawne, choć należy przyznać, że są dość rzadko używane. Czas jednak abyśmy ujrzeli pierwszy prawdziwy przkład indukcji wzajemnej.

Module MutInd.

Inductive even : nat -> Prop :=
    | even0 : even 0
    | evenS : forall n : nat, odd n -> even (S n)

with odd : nat -> Prop :=
    | oddS : forall n : nat, even n -> odd (S n).

Aby zrozumieć tę definicję, zestawmy ją z naszą definicją parzystości z sekcji Induktywne predykaty.
Zdefiniowaliśmy tam predykat bycia liczbą parzystą tak:
Tym razem jednak nie definiujemy jedynie predykatu "jest liczbą parzystą". Definiujemy jednocześnie dwa predykaty: "jest liczbą parzystą" oraz "jest liczbą nieparzystą", które odwołują się do siebi nawzajm. Definicja brzmi tak:
Czy definicja taka rzeczywiście ma sens? Sprawdźmy to:
Jak widać, za pomocą naszej wzajemnie induktywnej definicji even można wygenerować wszystkie liczby parzyste (i tylko je), tak więc nowe even jest równoważne staremu even z sekcji Induktywne predykaty. Podobnie odd może wygenerować wszystkie liczby nieparzyste i tylko je.

Ćwiczenie (upewniające)

Upewnij się, że powyższy akapit nie kłamie.

Lemma even_0 : even 0.

Lemma odd_1 : odd 1.

Lemma even_2 : even 2.

Lemma even_42 : even 42.

Lemma not_odd_0 : ~ odd 0.

Lemma not_even_1 : ~ even 1.

Ćwiczenie (właściwości even i odd)

Udowodnij podstawowe właściwości even i odd.

Lemma even_SS :
  forall n : nat, even n -> even (S (S n)).

Lemma odd_SS :
  forall n : nat, odd n -> odd (S (S n)).

Lemma even_plus :
  forall n m : nat, even n -> even m -> even (n + m).

Jeśli poległeś przy ostatnim zadaniu — nie przejmuj się. Specjalnie dobrałem złośliwy przykład.
W tym momencie należy sobie zadać pytanie: jak dowodzić właściwości typów wzajemnie induktywnych? Aby udzielić odpowiedzi, spróbujmy udowodnić even_plus za pomocą indukcji po n, a potem prześledźmy, co poszło nie tak.

Lemma even_plus_failed_1 :
  forall n m : nat, even n -> even m -> even (n + m).
Proof.
  induction n; intros.
    assumption.
    simpl. constructor. inversion H; subst.
Abort.

Nasza indukcja po n zawiodła, gdyż nasza hipoteza indukcyjna ma w konkluzji even (n + m), podczas gdy nasz cel jest postaci odd (n + m). Zauważmy, że teoretycznie cel powinno dać się udowodnić, jako że mamy hipotezy even m oraz odd n, a suma liczby parzystej i nieparzystej jest nieparzysta.
Nie zrażajmy się jednak i spróbujmy indukcji po dowodzie even n.

Lemma even_plus_failed_2 :
  forall n m : nat, even n -> even m -> even (n + m).
Proof.
  induction 1; simpl; intro.
    assumption.
    constructor.
Abort.

Nasza indukcja po dowodzie hipotezy even n zawiodła, i to z kretesem, gdyż w kontekście nie mamy nawet żadnej hipotezy indukcyjnej! Co właściwie się stało?

Check even_ind.
(* ===> even_ind :
     forall P : nat -> Prop,
     P 0 -> (forall n : nat, odd n -> P (S n)) ->
       forall n : nat, even n -> P n *)


Jak widać, w naszej hipotezie "indukcyjnej" wygenerowanej przez Coqa w ogóle nie ma żadnej indukcji. Jest tam jedynie odwołanie do predykatu odd...
Zauważmy jednak, że naszym celem znów było odd (n + m), a hipotezy odd n oraz even m sprawiają, że w teorii powinno dać się ten cel udowodnić, gdyż suma liczby parzystej i nieparzystej jest nieparzysta.
Mogłoby się zdawać, że cierpimy na niedopasowanie (próba 1) lub brak (próba 2) hipotez indukcyjnych. Wydaje się też, że skoro w obydwu próbach zatrzymaliśmy się na celu odd (n + m), to pomocne mogłoby okazać się poniższe twierdzenie.

Lemma odd_even_plus_failed :
  forall n m : nat, odd n -> even m -> odd (n + m).
Proof.
  induction n; intros.
    inversion H.
    simpl. constructor. inversion H; subst.
Abort.

Niestety — nie dla psa kiełbasa, gdyż natykamy się na problemy bliźniaczo podobne do tych, które napotkaliśmy w poprzednim twierdzeniu: nasza hipoteza indukcyjna ma w konkluzji odd (n + m), podczas gdy nasz cel jest postaci even (n + m).
Próba przepchnięcia lematu za pomocą indukcji po dowodzie hipotezy odd n także nie zadziała, z tych samych powodów dla których indukcja po even n nie pozwoliła nam udowodnić even_plus. Zauważmy jednak, że cel jest udowadnialny, gdyż jako hipotezy mamy even n oraz even m, a suma dwóch liczb parzystych jest parzysta.
Wydaje się, że wpadliśmy w błędne koło i jesteśmy w matni, bez wyjścia, bez nadziei, bez krzty szans na powodzenie: w dowodzie even_plus potrzebujemy lematu odd_even_plus, ale nie możemy go udowodnić, gdyż w dowodzie odd_even_plus wymagane jest użycie lematu even_plus. Ehhh, gdybyśmy tak mogli udowodnić oba te twierdzenia na raz...
Eureka!
Zauważ, że w naszych dotychczasowych dowodach przez indukcję posługiwaliśmy się zwykłą, "pojedynczą" indukcją. Była ona wystarczająca, gdyż mieliśmy do czynienia jedynie ze zwykłymi typami induktywnymi. Tym razem jednak jest inaczej: w ostatnich trzech dowodach chcieliśmy użyć "pojedynczej" indukcji do udowodnienia czegoś na temat predykatów wzajemnie induktywnych.
Jest to ogromny zgrzyt. Do dowodzenia właściwości typów wzajemnie induktywnych powinniśmy użyć... o zgrozo, jak mogliśmy to przeoczyć, przecież to takie oczywiste... indukcji wzajemnej!
Najprostszy sposób przeprowadzenia tego dowodu wygląda tak:

Theorem even_plus :
  forall n m : nat, even n -> even m -> even (n + m)
with odd_even_plus :
  forall n m : nat, odd n -> even m -> odd (n + m).
Proof.
  assumption.
  assumption.
Fail Qed.
Restart.
  destruct n as [| n']; simpl; intros.
    assumption.
    constructor. apply odd_even_plus.
      inversion H. assumption.
      assumption.
  destruct n as [| n']; simpl; intros.
    inversion H.
    constructor. apply even_plus.
      inversion H. assumption.
      assumption.
Qed.

Co tu się właściwie stało? Pierwsze dwie linijki są takie same jak poprzednio: stwierdzamy, że będziemy dowodzić twierdzenia o podanej nazwie i postaci. Następnie mamy słowo kluczowe with, które pełni tu rolę podobną jak w definicjach przez indukcję wzajemną: podając po nim nazwę i postać twierdzenia mówimy Coqowi, że chcemy dowodzić tego twierdzenia (odd_even_plus) jednocześnie z poprzednim (even_plus).
Dotychczas po rozpoczęciu dowodu ukazywał nam się jeden cel. Tym razem, jako że dowodzimy dwóch twierdzeń jednocześnie, mamy przed sobą dwa cele. W kontekście mamy też od razu dwie hipotezy indukcyjne. Musimy na nie bardzo uważać: dotychczas hipotezy indukcyjne pojawiały się dopiero w kroku indukcyjnym i sposób ich użycia był oczywisty. Tym razem jest inaczej — jako, że mamy je od samego początku, możemy natychmiast użyć ich do "udowodnienia" naszych twierdzeń.
Niestety, takie "udowodnienie" odpowiada wywołaniu rekurencyjnemu na argumencie, który nie jest strukturalnie mniejszy (coś jak f x := f x). Fakt ten obrazuje wiadomość o błędzie, jaką Coq daje nam po tej próbie:

(* ===> Error: Cannot guess decreasing argument of fix. *)

Zaczynamy dowód od nowa, tym razem już bez oszukiwania. Musimy udowodnić każdy z naszych celów osobno, ale możemy korzystać z obydwu hipotez indukcyjnych. W obydwu celach zaczynamy od analizy przypadków, czyli rozbicia n, i rozwiązania przypadku bazowego. Rozbicie n dało nam n', które jest strukturalnie mniejsze od n, a zatem możemy bez obaw użyć naszej hipotezy indukcyjnej. Reszta jest trywialna.

Theorem even_double :
  forall n : nat, even (2 * n).
Proof.
  induction n as [| n']; simpl in *; constructor.
  rewrite <- plus_n_O in *. rewrite plus_comm. simpl. constructor.
    assumption.
Qed.

End MutInd.

Różne

Parametryczność

Niech A B : Set. Zadajmy sobie następujące pytanie: ile jest funkcji typu A -> B? Żeby ułatwić sobie zadanie, ograniczmy się jedynie do typów, które mają skończoną ilość elementów.
Nietrudno przekonać się, że ich ilość to |B|^|A|, gdzie ^ oznacza potęgowanie, zaś |T| to ilość elementów typu T (ta notacja nie ma nic wspólnego z Coqiem — zaadaptowałem ją z teorii zbiorów jedynie na potrzeby tego podrozdziału).
Udowodnić ten fakt możesz (choć póki co nie w Coqu) posługując się indukcją po ilości elementów typu A. Jeżeli A jest pusty, to jest tylko jedna taka funkcja, o czym przekonałeś się już podczas ćwiczeń w podrozdziale o typie Empty_set.

Ćwiczenie

Udowodnij (nieformalnie, na papierze), że w powyższym akapicie nie okłamałem cię.

Ćwiczenie

Zdefiniuj wszystkie możliwe funkcje typu unit -> unit, unit -> bool i bool -> bool.
Postawmy sobie teraz trudniejsze pytanie: ile jest funkcji typu forall A : Set, A -> A? W udzieleniu odpowiedzi pomoże nam parametryczność — jedna z właściwości Coqowego polimorfizmu.
Stwierdzenie, że polimorfizm w Coqu jest parametryczny, oznacza, że funkcja biorąca typ jako jeden z argumentów działa w taki sam sposób niezależnie od tego, jaki typ przekażemy jej jako argument.
Konsekwencją tego jest, że funkcje polimorficzne nie wiedzą (i nie mogą wiedzieć), na wartościach jakiego typu operują. Wobec tego elementem typu forall A : Set, A -> A nie może być funkcja, która np. dla typu nat stale zwraca 42, a dla innych typów po prostu zwraca przekazany jej argument.
Stąd konkludujemy, że typ forall A : Set, A -> A ma tylko jeden element, a mianowicie polimorficzną funkcję identycznościową.

Definition id' : forall A : Set, A -> A :=
  fun (A : Set) (x : A) => x.

Ćwiczenie

Zdefiniuj wszystkie elementy następujących typów lub udowodnij, że istnienie choć jednego elementu prowadzi do sprzeczności:


Ścisła pozytywność

Poznana przez nas dotychczas definicja typów induktywnych jest niepełna, gdyż pominęliśmy kryterium ścisłej pozytywności. Rozważmy następujący typ:

Fail Inductive wut (A : Type) : Type :=
    | C : (wut A -> A) -> wut A.

Uwaga: poprzedzenie komendą Fail innej komendy oznajmia Coqowi, że spodziewamy się, iż komenda zawiedzie. Coq akceptuje komendę Fail c, jeżeli komenda c zawodzi, i wypisuje komunikat o błędzie. Jeżeli komenda c zakończy się sukcesem, komenda Fail c zwróci błąd.
Komenda Fail jest przydatna w sytuacjach takich jak obecna, gdy chcemy zilustrować fakt, że jakaś komenda zawodzi.

(* Error: Non strictly positive occurrence of "wut"
   in "(wut A -> A) -> wut A". *)


Żeby zrozumieć ten komunikat o błędzie, musimy najpierw przypomnieć sobie składnię konstruktorów. Konstruktory typu induktywnego T będą mieć (w dość sporym uproszczeniu) postać arg1 -> ... -> argN -> T — są to funkcje biorące pewną (być może zerową) ilość argumentów, a ich przeciwdziedziną jest definiowany typ T.
Jeżeli definiowany typ T nie występuje nigdzie w typach argumentów arg1 ... argN, sytuacja jest klarowna i wszystko jest w porządku. W przeciwnym wypadku, w zależności od postaci typów argumentów, mogą pojawić się problemy.
Jeżeli typ któregoś z argumentów jest równy T, nie ma problemu — jest to po prostu argument rekurencyjny. Jeżeli jest on postaci A -> T dla dowolnego typu A, również nie ma problemu — dzięki argumentom o takich typach możemy reprezentować np. drzewa o nieskończonym współczynniku rozgałęzienia. Mówimy, że w A -> T typ T występuje w pozycji (ściśle) pozytywnej.
Problem pojawia się dopiero, gdy typ argumentu jest postaci T -> A lub podobnej (np. A -> T -> B, T -> T -> A -> B etc.). W takich przypadkach mówimy, że typ T występuje na pozycji negatywnej (albo "nie-ściśle-pozytywnej").
Pierwszym, stosunkowo błahym problemem jest fakt, że typy łamiące kryterium ścisłej pozytywności nie mają modeli teoriozbiorowych — znaczy to po prostu, że nie można reprezentować ich w teorii zbiorów za pomocą żadnych zbiorów. Dla wielu matematyków stanowi to problem natury praktycznej (są przyzwyczajeni do teorii zbiorów) lub filozoficznej.
Problem ten wynika z faktu, że konstruktory typów induktywnych są injekcjami, zaś typy argumentów, w których definiowany typ występuje na pozycji negatywnej, są "za duże". Np. w przypadku typu wut bool konstruktor C jest injekcją z wut bool -> bool w wut bool. Gdybyśmy chcieli interpretować typy jako zbiory, to zbiór wut bool -> bool jest "za duży", by można było go wstrzyknąć do wut bool, gdyż jest w bijekcji ze zbiorem potęgowym wut bool, a w teorii zbiorów powszechnie wiadomo, że nie ma injekcji ze zbioru potęgowego jakiegoś zbioru do niego samego.
Nie przejmuj się, jeżeli nie rozumiesz powyższego paragrafu — nie jest to główny powód obowiązywania kryterium ścisłej pozytywności, wszak jako buntownicy zajmujący się teorią typów nie powinniśmy zbytnio przejmować się teorią zbiorów.
Prawdziwy powód jest inny: dopuszczenie typów łamiących kryterium ścisłej pozytywności prowadzi do sprzeczności. Gdyby były one legalne, legalna byłaby również poniższa definicja:

Fail Definition y (A : Type) : A :=
  let f := (fun x : wut A => match x with | C f' => f' x end)
  in f (C f).

Jak widać, gdyby definicja typu wut została dopuszczona, moglibyśmy uzyskać zapętlający się program umożliwiający nam stworzenie elementu dowolnego typu i to bez użycia słowa kluczowego Fixpoint (program ten jest nazywany zazwyczaj kombinatorem Y, ang. Y combinator). Stąd już niedaleko do popadnięcia w zupełną sprzeczność:

Fail Definition santa_is_a_pedophile : False := y False.

Ćwiczenie


(* Inductive T : Type := *)

Rozstrzygnij, czy typ posiadający jeden z następujących konstruktorów spełnia kryterium ścisłej pozytywności. Następnie sprawdź w Coqu, czy udzieliłeś poprawnej odpowiedzi.


Rodziny typów induktywnych

Słowo kluczowe Inductive pozwala nam definiować nie tylko typy induktywne, ale także rodziny typów induktywnych — i to nawet na dwa sposoby. W tym podrozdziale przyjrzymy się obu z nich oraz różnicom między nimi, a także ich wadom i zaletom. Przyjrzyjmy się raz jeszcze typowi option:

Print option.
(* ===> Inductive option (A : Type) : Type :=
            | Some : A -> option A
            | None : option A *)


Check Some.
(* ===> Some : forall A : Type, A -> option A *)

Check @None.
(* ===> @None : forall A : Type, option A *)

Definiując rodzinę typów option, umieściliśmy argument będący typem w nawiasach okrągłych tuż po nazwie definiowanego typu, a przed : Type. Definiując konstruktory, nie napisaliśmy nigdzie forall A : Type, ..., a mimo tego komenda Check jasno pokazuje, że typy obydwu konstruktorów zaczynają się od takiej właśnie kwantyfikacji.
(Przypomnijmy, że w przypadku None argument A jest domyślny, więc wyświetlenie pełnego typu tego konstruktora wymagało użycia symbolu @, który oznacza "wyświetl wszystkie argumenty domyślne").
W ogólności, definiowanie rodziny typów T jako T (x1 : A1) ... (xN : AN) ma następujący efekt:

Fail Inductive option' (A : Type) : Type :=
    | Some' : A -> option' A
    | None' : forall B : Type, option' B.

Próba zdefiniowania typu option' kończy się następującym komunikatem o błędzie:

(* Error: Last occurrence of "option'" must have "A" as 1st argument in 
   "forall B : Type, option' B". *)


Drugi sposób zdefiniowania rodziny typów option przedstawiono poniżej. Tym razem zamiast umieszczać argument A : Type po nazwie definiowanego typu, deklarujemy, że typem option' jest Type -> Type.

Inductive option' : Type -> Type :=
    | Some' : forall A : Type, A -> option' A
    | None' : forall B : Type, option' B.

Taki zabiego daje nam większą swobodę: w każdym konstruktorze z osobna musimy explicité umieścić kwantyfikację po argumencie sortu Type, dzięki czemu różne konstruktory mogą w konkluzji mieć option' zaaplikowany do różnych argumentów.

Check Some'.
(* ===> Some' : forall A : Type, A -> option' A *)

Check None'.
(* ===> None' : forall B : Type, option' B *)

Zauważmy jednak, że definicje option i option' są równoważne — typ konstruktora None' różni się od typu None jedynie nazwą argumentu (A dla None, B dla None').
Jak zatem rozstrzygnąć, który sposób definiowania jest "lepszy"? W naszym przypadku lepszy jest sposób pierwszy, odpowiadający typowi option, gdyż jest bardziej zwięzły. Nie jest to jednak jedyne kryterium.

Check option_ind.
(* ===> option_ind :
            forall (A : Type) (P : option A -> Prop),
            (forall a : A, P (Some a)) -> P None ->
            forall o : option A, P o *)


Check option'_ind.
(* ===> option'_ind :
            forall P : forall T : Type, option' T -> Prop,
            (forall (A : Type) (a : A), P A (Some' A a)) ->
            (forall B : Type, P B (None' B)) ->
            forall (T : Type) (o : option' T), P T o *)


Dwa powyższe termy to reguły indukcyjne, wygenerowane automatycznie przez Coqa dla typów option oraz option'. Reguła dla option jest wizualnie krótsza, co, jak dowiemy się w przyszłości, oznacza zapewne, że jest prostsza, zaś prostsza reguła indukcyjna oznacza łatwiejsze dowodzenie przez indukcję. Jest to w zasadzie najmocniejszy argument przemawiający za pierwszym sposobem zdefiniowania option.
Powyższe rozważania nie oznaczają jednak, że sposób pierwszy jest zawsze lepszy — sposób drugi jest bardziej ogólny i istnieją rodziny typów, których zdefiniowanie sposobem pierwszym jest niemożliwe. Klasycznym przykładem jest rodzina typów vec.

Inductive vec (A : Type) : nat -> Type :=
    | vnil : vec A 0
    | vcons : forall n : nat, A -> vec A n -> vec A (S n).

Konstruktor vnil reprezentuje listę pustą, której długość wynosi rzecz jasna 0, zaś vcons reprezentuje listę składająca się z głowy i ogona o długości n, której długość wynosi oczywiście S n.
vec reprezetuje listy o długości znanej statycznie (tzn. Coq zna długość takiej listy już w trakcie sprawdzania typów), dzięki czemu możemy obliczać ich długość w czasie stałym (po prostu odczytując ją z typu danej listy).
Zauważ, że w obu konstruktorach argumenty typu nat są różne, a zatem zdefiniowanie tego typu jako vec (A : Type) (n : nat) ... byłoby niemożliwe.
Przykład ten pokazuje nam również, że przy definiowaniu rodzin typów możemy dowolnie mieszać sposoby pierwszy i drugi — w naszym przypadku argument A : Type jest wspólny dla wszystkich konstruktorów, więc umieszczamy go przed ostatnim :, zaś argument typu nat różni się w zależności od konstruktora, a zatem umieszczamy go po ostatnim :.

Ćwiczenie

Zdefiniuj następujące typy (zadbaj o to, żeby wygenerowana reguła indukcyjna była jak najkrótsza):


Sumy zależne i podtypy

W Coqu, w przeciwieństwie do wielu języków imperatywnych, nie ma mechanizmu subtypowania, a każde dwa typy są ze sobą rozłączne. Nie jest to problemem, gdyż subtypowanie możemy zasymulować za pomocą sum zależnych, a te zdefiniować możemy induktywnie.

Module sigma.

Inductive sigT (A : Type) (P : A -> Type) : Type :=
    | existT : forall x : A, P x -> sigT A P.

Typ sigT reprezentuje sumę zależną, której elementami są pary zależne. Pierwszym elementem pary jest x, który jest typu A, zaś drugim elementem pary jest term typu P x. Suma zależna jest wobec tego pewnym uogólnieniem produktu.
Niech cię nie zmyli nazewnictwo:
sigT jest najogólniejszą postacią pary zależnej — A jest typem, a P rodziną typów. Mimo swej ogólności jest używany dość rzadko, gdyż najbardziej przydatną postacią sumy zależnej jest typ sig:

Inductive sig (A : Type) (P : A -> Prop) : Type :=
    | exist : forall x : A, P x -> sig A P.

Arguments exist [A] [P] _ _.

Typ sig A P można interpretować jako typ składający się z tych elementów A, które spełniają predykat P. Formalnie jest to para zależna, której pierwszym elementem jest term typu A, zaś drugim dowód na to, że spełnia on predykat P.

Definition even_nat : Type := sig nat even.

Definition even_four : even_nat := exist 4 four_is_even.

Typ even_nat reprezentuje parzyste liczby naturalne, zaś term even_four to liczba 4 wraz z załączonym dowodem faktu, że 4 jest parzyste.
Interpretacja typu sig sprawia, że jest on wykorzystywany bardzo często do podawania specyfikacji programów — pozwala on dodać do wyniku zwracanego przez funkcję informację o jego właściwościach. W przypadku argumentów raczej nie jest używany, gdyż prościej jest po prostu wymagać dowodów żądanych właściwości w osobnych argumentach niż pakować je w sig po to, żeby i tak zostały później odpakowane.

Definition even_42 : sig nat even.
Proof.
  apply (exist 42). repeat constructor.
Defined.

Definiowanie wartości typu sig jest problematyczne, gdyż zawierają one dowody. Napisanie definicji "ręcznie", explicité podając proofterm, nie wchodzi w grę. Innym potencjalnym rozwiązaniem jest napisanie dowodu na boku, a następnie użycie go we właściwej definicji, ale jest ono dłuższe niż to konieczne.
Przypomnijmy sobie, czym są taktyki. Dowody to termy, których typy są sortu Prop, a taktyki służą do konstruowania tych dowodów. Ponieważ dowody nie różnią się (prawie) niczym od programów, taktyk można użyć także do pisania programów. Taktyki to metaprogramy (napisane w jęzku Ltac), które piszą programy (w jęzku termów Coqa, zwanym Gallina).
Wobec tego trybu dowodzenia oraz taktyk możemy używać nie tylko do dowodzenia, ale także do definiowania i to właśnie uczyniliśmy w powyższym przykładzie. Skonstruowanie termu typu sig nat even, czyli parzystej liczby naturalnej, odbyło się w następujący sposób.
Naszym celem jest początkowo sig nat even, czyli typ, którego element chcemy skonstrować. Używamy konstruktora exist, który w naszym przypadku jest typu forall x : nat, even n -> sig nat even. Wobec tego exist 42 jest typu even 42 -> sig nat even, a jego zaaplikowanie skutkować będzie zamianą naszego celu na even 42. Następnie dowodzimy tego faktu, co kończy proces definiowania.

Ćwiczenie

Zdefiniuj predykat sorted, który jest spełniony, gdy jego argument jest listą posortowaną. Następnie zdefiniuj typ list liczb naturalnych posortowanych według relacji <= i skonstruuj term tego typu odpowiadający liście [42; 666; 1337].

End sigma.

Rozstrzygalność


Theorem excluded_middle :
  forall P : Prop, P \/ ~ P.
Proof.
  intro. left.
Restart.
  intro. right. intro.
Abort.

Próba udowodnienia tego twierdzenia pokazuje nam zasadniczą różnicę między logiką konstruktywną, która jest domyślną logiką Coqa, oraz logiką klasyczną, najpowszechniej znanym i używanym rodzajem logiki.
Każde zdanie jest, w pewnym "filozoficznym" sensie, prawdziwe lub fałszywe i to właśnie powyższe zdanie oznacza w logice klasycznej. Logika konstruktywna jednak, jak już wiemy, nie jest logiką prawdy, lecz logiką udowadnialności i ma swoją interpretację obliczeniową. Powyższe zdanie w logice konstruktywnej oznacza: program komputerowy exluded_middle rozstrzyga, czy dowolne zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.
Skonstruowanie programu o takim typie jest w ogólności niemożliwe, gdyż dysponujemy zbyt małą ilością informacji: nie wiemy czym jest zdanie P, a nie posiadamy żadnego ogólnego sposobu dowodzenia lub obalania zdań o nieznanej nam postaci. Nie możemy np. użyć indukcji, gdyż nie wiemy, czy zdanie P zostało zdefiniowane induktywnie, czy też nie. W Coqu jedynym sposobem uzyskania termu o typie forall P : Prop, P \/ ~ P jest przyjęcie go jako aksjomat.

Theorem True_dec : True \/ ~ True.
Proof.
  left. trivial.
Qed.

Powyższe dywagacje nie przeszkadzają nam jednak w udowadnianiu, że reguła wyłączonego środka zachodzi dla pewnych konkretnych zdań. Zdanie takie będziemy nazywać zdaniami rozstrzygalnymi (ang. decidable). O pozostałych zdaniach będziemy mówić, że są nierozstrzygalne (ang. undecidable). Ponieważ w Coqu wszystkie funkcje są rekurencyjne, a dowody to programy, to możemy powyższą definicję rozumieć tak: zdanie jest rozstrzygalne, jeżeli istnieje funkcja rekurencyjna o przeciwdzidzinie bool, która sprawdza, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe.
Przykładami zdań, predykatów czy problemów rozstrzygalnych są:
Przykładem problemów nierozstrzygalnych są:

Ćwiczenie


Theorem eq_nat_dec :
  forall n m : nat, n = m \/ ~ n = m.

Techniczne apekty rozstrzygalności

Podsumowując powyższe rozważania, moglibyśmy stwierdzić: zdanie P jest rozstrzygalne, jeżeli istnieje term typu P \/ ~ P. Stwierdzenie takie nie zamyka jednak sprawy, gdyż bywa czasem mocno bezużyteczne.
Żeby to zobrazować, spróbujmy użyć twierdzenia eq_nat_dec do napisania funkcji, która sprawdza, czy liczna naturalna n występuje na liście liczb naturalnych l:

Fail Fixpoint inb_nat (n : nat) (l : list nat) : bool :=
match l with
    | nil => false
    | cons h t =>
        match eq_nat_dec n h with
            | or_introl _ => true
            | _ => inb_nat n t
        end
end.

Coq nie akceptuje powyższego kodu, racząc nas informacją o błędzie:

(* Error:
   Incorrect elimination of "eq_nat_dec n h0" in the inductive type "or":
   the return type has sort "Set" while it should be "Prop".
   Elimination of an inductive object of sort Prop
   is not allowed on a predicate in sort Set
   because proofs can be eliminated only to build proofs. *)


Nasza porażka wynika z faktu, że do zdefiniowania funkcji, która jest programem (jej dziedzina i przeciwdziedzina są sortu Set) próbowaliśmy użyć termu eq_nat_dec n h, który jest dowodem (konkluzją eq_nat_dec jest równość, która jest sortu Prop).
Mimo korespondencji Curry'ego-Howarda, która odpowiada za olbrzymie podobieństwo specyfikacji i zdań, programów i dowodów, sortu Set i sortu Prop, są one rozróżniane i niesie to za sobą konsekwencje: podczas gdy programów możemy używać wszędzie, dowodów możemy używać jedynie do konstruowania innych dowodów.
Praktycznie oznacza to, że mimo iż równość liczb naturalnych jest rozstrzygalna, pisząc program nie mamy możliwości jej rozstrzygania za pomocą eq_nat_dec. To właśnie miałem na myśli pisząc, że termy typu P \/ ~ P są mocno bezużyteczne.
Uszy do góry: nie wszystko stracone! Jest to tylko drobna przeszkoda, którą bardzo łatwo ominąć:

Inductive sumbool (A B : Prop) : Set :=
    | left : A -> sumbool A B
    | right : B -> sumbool A B.

Typ sumbool jest niemal dokładną kopią or, jednak nie żyje on w Prop, lecz w Set. Ta drobna sztuczka, że termy typu sumbool A B formalnie są programami, mimo że ich naturalna interpretacja jest taka sama jak or, a więc jako dowodu dysjunkcji.

Ćwiczenie

Udowodnij twierdzenie eq_nat_dec' o rozstrzygalności = na liczbach naturalnych. Użyj typu sumbool. Następnie napisz funkcję inb_nat, która sprawdza, czy liczba naturalna n jest obecna na liście l.

Kwantyfikacja egzystencjalna

Znamy już pary zależne i wiemy, że mogą służyć do reprezentowania podtypów, których w Coqu brak. Czas zatem uświadomić sobie kolejny fragment korespondencji Curry'ego-Howarda, a mianowicie definicję kwantyfikacji egzystencjalnej:

Module ex.

Inductive ex (A : Type) (P : A -> Prop) : Prop :=
    | ex_intro : forall x : A, P x -> ex A P.

ex to kolejne wcielenia sumy zależnej. Porównaj dokładnie tę definicję z definicją sigT oraz sig. ex jest niemal identyczne jak sig: jest to para zależna, której pierwszym elementem jest term x : A, a drugim dowód na to, że P x zachodzi. ex jednak, w przeciwieństwie do sig, żyje w Prop, czyli jest zdaniem — nie liczą się konkretne postaci jego termów ani ich ilość, a jedynie fakt ich istnienia. To sprawia, że ex jest doskonałym kandydatem do reprezentowania kwantyfikacji egzystencjalnej.

Ćwiczenie

Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n istnieje liczba od niej większa. Następnie zastanów się, jak działa taktyka exists.

Theorem exists_greater :
  forall n : nat, ex nat (fun k : nat => n < k).

End ex.

Typy hybrydowe

Ostatnim z typów istotnych z punktu widzenia silnych specyfikacji jest typ o wdzięcznej nazwie sumor.

Module sumor.

Inductive sumor (A : Type) (B : Prop) : Type :=
    | inleft : A -> sumor A B
    | inright : B -> sumor A B.

Jak sama nazwa wskazuje, sumor jest hybrydą sumy rozłącznej sum oraz dysjunkcji or. Możemy go interpretować jako typ, którego elementami są elementy A albo wymówki w stylu "nie mam elementu A, ponieważ zachodzi zdanie B". B nie zależy od A, a więc jest to zwykła suma (a nie suma zależna, czyli uogólnienie produktu). sumor żyje w Type, a więc jest to specyfikacja i liczy się konkretna postać jego termów, a nie jedynie fakt ich istnienia.

Ćwiczenie (pred')

Zdefiniuj funkcję pred', która przypisuje liczbie naturalnej jej poprzednik. Poprzednikiem 0 nie powinno być 0. Mogą przydać ci się typ sumor oraz sposób definiowania za pomocą taktyk, omówiony w podrozdziale dotyczącym sum zależnych.


End sumor.

Pięć rodzajów reguł

Być może jeszcze tego nie zauważyłeś, ale większość logiki konstruktywnej, programowania funkcyjnego, a przede wszystkim teorii typów kręci się wokół pięciu rodzajów reguł. Są to reguły:
W tym podrozdziale przyjrzymy się wszystkim pięciu typom reguł. Zobaczymy jak wyglądają, skąd się biorą i do czego służą. Podrozdział będzie miał charakter mocno teoretyczny.

Reguły formacji

Reguły formacji mówią nam, jak tworzyć typy (termy sortów Set i Type) oraz zdania (termy sortu Prop). Większość z nich pochodzi z nagłówków definicji induktywnych. Reguła dla typu bool wygląda tak:

(*
    ----------
    bool : Set 
*)


Ten mistyczny zapis pochodzi z publikacji dotyczących teorii typów. Nad kreską znajdują się przesłanki reguły, a pod kreską znajduje się konkluzja reguły.
Regułę tę możemy odczytać: bool jest typem sortu Set. Postać tej reguły wynika wprost z definicji typu bool.

Print bool.

(* ===> Inductive bool : Set :=  true : bool | false : bool *)

Powyższej regule formacji odpowiada tutaj fragment Inductive bool : Set, który stwierdza po prostu, że bool jest typem sortu Set.
Nie zawsze jednak reguły formacji są aż tak proste. Reguła dla produktu wygląda tak:

(*
    A : Type, B : Type
    ------------------
    prod A B : Type
*)


Reguła formacji dla prod głosi: jeżeli A jest typem sortu Type oraz B jest typem sortu Type, to prod A B jest typem sortu Type. Jest ona rzecz jasna konsekwencją definicji produktu.

Print prod.

(* ===> Inductive prod (A B : Type) : Type :=
          pair : A -> B -> A * B *)


Regule odpowiada fragment Inductive prod (A B : Type) : Type. To, co w regule jest nad kreską (A : Type i B : Type), tutaj występuje przed dwukropkiem, po prostu jako argumentu typu prod. Jak widać, nagłówek typu induktywnego jest po prostu skompresowaną formą reguły formacji.
Należy zauważyć, że nie wszystkie reguły formacji pochodzą z definicji induktywnych. Tak wygląda reguła formacji dla funkcji (między typami sortu Type):

(*
    A : Type, B : Type
    ------------------
    A -> B : Type
*)


Reguła nie pochodzi z definicji induktywnej, gdyż typ funkcji A -> B jest typem wbudowanym i nie jest zdefiniowany indukcyjnie.

Ćwiczenie

Napisz, bez podglądania, jak wyglądają reguły formacji dla option, nat oraz list. Następnie zweryfikuj swoje odpowiedzi za pomocą komendy Print.


Reguły wprowadzania

Reguły wprowadzania mówią nam, w jaki sposób formować termy danego typu. Większość z nich pochodzi od konstruktorów typów induktywnych. Dla typu bool reguły wprowadzania wyglądają tak:

(*
    -----------
    true : bool

    ------------
    false : bool
*)


Reguły te stwierdzają po prostu, że true jest termem typu bool oraz że false jest termem typu bool. Wynikają one wprost z definicji typu bool — każda z nich odpowiada jednemu konstruktorowi.
Wobec powyższego nie powinna zaskoczyć cię reguła wprowadzania dla produktu:

(*
    A : Type, B : Type, a : A, b : B
    --------------------------------
    pair A B a b : prod A B
*)


Jeżeli jednak zaskoczyła cię obecność w regule A : Type i B : Type, przyjrzyj się dokładnie typowi konstruktora pair:

Check @pair.
(* ===> pair : forall A B : Type, A -> B -> A * B *)

Widać tutaj jak na dłoni, że pair jest funkcją zależną biorącą cztery argumenty i zwracają wynik, którego typ jest produktem jej dwóch pierwszych argumentów.
Podobnie jak w przypadku reguł formacji, nie wszystkie reguły wprowadzania pochodzą od konstruktorów typów induktywnych. W przypadku funkcji reguła wygląda mniej więcej tak:

(*
    Γ |- A -> B : Type, Γ; x : T |- y : B
    -------------------------------------
    Γ |- fun x => y : A -> B
*)


Pojawiło się tu kilka nowych rzeczy: litera Γ oznacza kontekst, zaś zapis Γ |- j, że osąd j zachodzi w kontekście Γ. Zapis Γ; j oznacza rozszerzenie kontekstu Γ poprzez dodanie do niego osądu j.
Regułę możemy odczytać tak: jeżeli A -> B jest typem sortu Type w kontekście Γ i y jest termem typu B w kontekście Γ rozszerzonym o osąd x : T, to fun x => y jest termem typu A -> B w kontekście Γ.
Powyższa reguła nazywana jest "lambda abstrakcją" (gdyż zazwyczaj jest zapisywana przy użyciu symbolu λ zamiast słowa kluczowego fun, jak w Coqu). Nie przejmuj się, jeżeli jej. Znajomość reguł wprowadzania nie jest nam potrzebna, by skutecznie posługiwać się Coqiem.
Należy też dodać, że reguła ta jest nieco uproszczona. Pełniejszy opis teoretyczny induktywnego rachunku konstrukcji można znaleźć w rozdziałach 4 i 5 manuala: https://coq.inria.fr/refman/toc.html

Ćwiczenie

Napisz (bez podglądania) jak wyglądają reguły wprowadzania dla option, nat oraz list. Następnie zweryfikuj swoje odpowiedzi za pomocą komendy Print.


Reguły eliminacji

Reguły eliminacji są w pewien sposób dualne do reguł wprowadzania. Tak jak reguły wprowadzania dla typu T służą do konstruowania termów typu T z innych termów, tak reguły eliminacji dla typu T mówią nam, jak z termów typu T skonstruować termy innych typów.
Zobaczmy, jak wygląda jedna z reguł eliminacji dla typu bool.

(*
    A : Type, x : A, y : A, b : bool
    --------------------------------
    if b then x else y : A
*)


Reguła ta mówi nam, że jeżeli mamy typ A oraz dwie wartości x i y typu A, a także term b typu bool, to możemy skonstruować inną wartość typu A, mianowicie if b then x else y.
Reguła ta jest dość prosta. W szczególności nie jest ona zależna, tzn. obie gałęzie ifa muszą być tego samego typu. Przyjrzyjmy się nieco bardziej ogólnej regule.

(*
    P : bool -> Type, x : P true, y : P false, b : bool
    ----------------------------------------------------
    bool_rect P x y b : P b
*)


Reguła ta mówi nam, że jeżeli mamy rodzinę typów P : bool -> Type oraz termy x typu P true i y typu P false, a także term b typu bool, to możemy skonstruować term bool_rect P x y b typu P b.
Spójrzmy na tę regułę z nieco innej strony:

(*
    P : bool -> Type, x : P true, y : P false
    ----------------------------------------------------
    bool_rect P x y : forall b : bool, P b
*)


Widzimy, że reguły eliminacji dla typu induktywnego T służą do konstruowania funkcji, których dziedziną jest T, a więc mówią nam, jak "wyeliminować" term typu T, aby uzyskać term innego typu.
Reguły eliminacji występują w wielu wariantach:
Zgodnie z zaprezentowaną klasyfikacją, pierwsza z naszych reguł jest:
Druga z naszych reguł jest:
W zależności od kombinacji powyższych cech reguły eliminacji mogą występować pod różnymi nazwami:
Nie przejmuj się natłokiem nazw ani rozróżnień. Powyższą klasyfikację wymyśliłem na poczekaniu i nie ma ona w praktyce żadnego znaczenia.
Zauważmy, że podobnie jak nie wszystkie reguły formacji i wprowadzania pochodzą od typów induktywnych, tak i nie wszystkie reguły eliminacji od nich pochodzą. Kontrprzykładem niech będzie reguła eliminacji dla funkcji (niezależnych):

(*
    A : Type, B : Type, f : A -> B, x : A
    -------------------------------------
    f x : B
*)


Reguła ta mówi nam, że jeżeli mamy funkcję f typu A -> B oraz argument x typu A, to aplikacja funkcji f do argumentu x jest typu B.
Zauważmy też, że mimo iż reguły wprowadzania i eliminacji są w pewien sposób dualne, to istnieją między nimi różnice.
Przede wszystkim, poza regułami wbudowanymi, obowiązuje prosta zasada: jeden konstruktor typu induktywnego — jedna reguła wprowadzania. Innymi słowy, reguły wprowadzania dla typów induktywnych pochodzą bezpośrednio od konstruktorów i nie możemy w żaden sposób dodać nowych. Są one w pewien sposób pierwotne i nie mamy nad nimi (bezpośredniej) kontroli.
Jeżeli chodzi o reguły eliminacji, to są one, poza niewielką ilością reguł pierwotnych, w pewnym sensie wtórne — możemy budować je z pattern matchingu i rekursji strukturalnej i to właśnie te dwie ostatnie idee są w Coqu ideami pierwotnymi. Jeżeli chodzi o kontrolę, to możemy swobodnie dodawać nowe reguły eliminacji za pomocą twierdzeń lub definiując je bezpośrednio.
Działanie takie jest, w przypadku nieco bardziej zaawansowanych twierdzeń niż dotychczas widzieliśmy, bardzo częste. Ba! Częste jest także tworzenie reguł eliminacji dla każdej funkcji z osobna, perfekcyjnie dopasowanych do kształtu jej rekursji. Jest to nawet bardzo wygodne, gdyż Coq potrafi automatycznie wygenerować dla nas takie reguły.
Przykładem niestandardowej reguły może być reguła eliminacji dla list działająca "od tyłu":

(*
    A : Type, P : list A -> Prop,
    H : P [], H' : forall (h : A) (t : list A), P t -> P (t ++ h)
    -------------------------------------------------------------
    forall l : list A, P l
*)


Póki co wydaje mi się, że udowodnienie słuszności tej reguły będzie dla nas za trudne. W przyszłości na pewno napiszę coś więcej na temat reguł eliminacji, gdyż ze względu na swój "otwarty" charakter są one z punktu widzenia praktyki najważniejsze.
Tymczasem na otarcie łez zajmijmy się inną, niestandardową regułą dla list.

Ćwiczenie

Udowodnij, że reguła dla list "co dwa" jest słuszna. Zauważ, że komenda Fixpoint może służyć do podawania definicji rekurencyjnych nie tylko "ręcznie", ale także za pomocą taktyk.
Wskazówka: użycie hipotezy indukcyjnej list_ind_2 zbyt wcześnie ma podobne skutki co wywołanie rekurencyjne na argumencie, który nie jest strukturalnie mniejszy.

Module EliminationRules.

Require Import List.
Import ListNotations.

Fixpoint list_ind_2
  (A : Type) (P : list A -> Prop)
  (H0 : P []) (H1 : forall x : A, P [x])
  (H2 : forall (x y : A) (l : list A), P l -> P (x :: y :: l))
    (l : list A) : P l.

Ćwiczenie

Napisz funkcję apply, odpowiadającą regule eliminacji dla funkcji (niezależnych). Udowodnij jej specyfikację.
Uwaga: notacja "$" na oznaczenie aplikacji funkcji pochodzi z języka Haskell i jest tam bardzo często stosowana, gdyż pozwala zaoszczędzić stawiania zbędnych nawiasów.


Notation "f $ x" := (apply f x) (at level 5).

Theorem apply_spec :
  forall (A B : Type) (f : A -> B) (x : A), f $ x = f x.

End EliminationRules.

Reguły obliczania

Poznawszy reguły wprowadzania i eliminacji możemy zadać sobie pytanie: jakie są między nimi związki? Jedną z odpowiedzi na to pytanie dają reguły obliczania, które określają, w jaki sposób reguły eliminacji działają na obiekty stworzone za pomocą reguł wprowadzania. Zobaczmy o co chodzi na przykładzie.

(*
    A : Type, B : Type, x : A |- e : B, t : A
    -----------------------------------------
    (fun x : A => e) t ≡ e{x/t}
*)


Powyższa reguła nazywa się "redukcja beta". Mówi ona, jaki efekt ma aplikacja funkcji zrobionej za pomocą lambda abstrakcji do argumentu, przy czym aplikacja jest regułą eliminacji dla funkcji, a lambda abstrakcja — regułą wprowadzania.
Możemy odczytać ją tak: jeżeli A i B są typami, zaś e termem typu B, w którym występuje zmienna wolna x typu A, to wyrażenie (fun x : A => e) t redukuje się (symbol ≡) do e, w którym w miejsce zmiennej x podstawiono term t.
Zauważ, że zarówno symbol ≡ jak i notacja e{x/t} są tylko nieformalnymi zapisami i nie mają żadnego znaczenia w Coqu.
Nie jest tak, że dla każdego typu jest tylko jedna reguła obliczania. Jako, że reguły obliczania pokazują związek między regułami eliminacji i wprowadzania, ich ilość można przybliżyć prostym wzorem:
# reguł obliczania = # reguł eliminacji * # reguł wprowadzania,
gdzie # to nieformalny symbol oznaczający "ilość". W Coqowej praktyce zazwyczaj oznacza to, że reguł obliczania jest nieskończenie wiele, gdyż możemy wymyślić sobie nieskończenie wiele reguł eliminacji. Przykładem typu, który ma więcej niż jedną regułę obliczania dla danej reguły eliminacji, jest bool:

(*
    P : bool -> Type, x : P true, y : P false
    -----------------------------------------
    bool_rect P x y true ≡ x

    P : bool -> Type, x : P true, y : P false
    -----------------------------------------
    bool_rect P x y false ≡ y
*)


Typ bool ma dwie reguły wprowadzania pochodzące od dwóch konstruktorów, a zatem ich związki z regułą eliminacji bool_rect będą opisywać dwie reguły obliczania. Pierwsza z nich mówi, że bool_rect P x y true redukuje się do x, a druga, że bool_rect P x y false redukuje się do y.
Gdyby zastąpić w nich regułe bool_rect przez nieco prostszą regułę, w której nie występują typy zależne, to można by powyższe reguły zapisać tak:

(*
    A : Type, x : A, y : A
    -----------------------------------------
    if true then x else y ≡ x

    A : Type, x : A, y : A
    -----------------------------------------
    if false then x else y ≡ y
*)


Wygląda dużo bardziej znajomo, prawda?
Na zakończenie wypadałoby napisać, skąd biorą się reguły obliczania. W nieco mniej formalnych pracach teoretycznych na temat teorii typów są one zazwyczaj uznawane za byty podstawowe, z których następnie wywodzi się reguły obliczania takich konstrukcji, jak np. match.
W Coqu jest na odwrót. Tak jak reguły eliminacji pochodzą od pattern matchingu i rekursji, tak reguły obliczania pochdzą od opisanych już wcześniej reguł redukcji (beta, delta, jota i zeta), a także konwersji alfa.

Ćwiczenie

Napisz reguły obliczania dla liczb naturalnych oraz list (dla reguł eliminacji nat_ind oraz list_ind).


Reguły unikalności

Kolejną odpowiedzią na pytanie o związki między regułami wprowadzania i eliminacji są reguły unikalności. Są one dualne do reguł obliczania i określają, w jaki sposób reguły wprowadzania działają na obiekty pochodzące od reguł eliminacji. Przyjrzyjmy się przykładowi.

(*
    A : Type, B : Type, f : A -> B
    ------------------------------
    (fun x : A => f x) ≡ f
*)


Powyższa reguła unikalności dla funkcji jest nazywana "redukcją eta". Stwierdza ona, że funkcja stworzona za pomocą abstrakcji fun x : A, której ciałem jest aplikacja f x jest definicyjnie równa funkcji f. Regułą wprowadzania dla funkcji jest oczywiście abstrakcja, a regułą eliminacji — aplikacja.
Reguły unikalności różnią się jednak dość mocno od reguł obliczania, gdyż zamiast równości definicyjnej ≡ mogą czasem używać standardowej, zdaniowej równości Coqa, czyli =. Nie do końca pasuje też do nich stwierdzenie, że określają działanie reguł wprowadzania na reguły eliminacji, gdyż zamiast reguł eliminacji mogą w nich występować inne byty, zdefiniowane jednak za pomocą reguł eliminacji. Zobaczmy o co chodzi na przykładzie.

(*
    A : Type, B : Type, p : A * B
    --------------------------------
    (fst p, snd p) = p
*)


Powyższa reguła głosi, że para, której pierwszym elementem jest pierwszy element pary p, a drugim elementem — drugi element pary p, jest w istocie równa parze p. W Coqu możemy ją wyrazić (i udowodnić) tak:

Theorem prod_uniq :
  forall (A B : Type) (p : A * B),
    (fst p, snd p) = p.
Proof.
  destruct p. cbn. trivial.
Qed.

Podsumowując, reguły unikalności występują w dwóch rodzajach:

Ćwiczenie

Sformułuj reguły unikalności dla funkcji zależnych (forall), sum zależnych (sigT) i unit (zapisz je w notacji z poziomą kreską). Zdecyduj, gdzie w powyższej klasyfikacji mieszczą się te reguły. Jeżeli to możliwe, wyraź je i udowodnij w Coqu.


Rekursja

Powinieneś już potrafić całkiem sprawnie posługiwać się prostą rekursją, a skoro tak, to czas poznać teoretyczne podstawy jej funkcjonowania.
Ogólnie funkcja rekurencyjna to taka, która w swojej definicji odnosi się do samej siebie. Rodzaje rekurencji można podzielić w zależności od tego, w jaki sposób to robi:

Rekursja ogólna

W Coqu rekursja ogólna nie jest dozwolona. Powód jest prozaiczny: jest ona sprzeczna. W celu zobrazowania spróbujmy zdefiniować za pomocą taktyk następującą funkcję rekurencyjną:

Fixpoint loop (u : unit) : False.
Proof.
  apply loop. assumption.
Abort. (* Coq odrzuca komendę Qed. *)

Przyjrzyjmy się uważnie definicji funkcji loop. Mimo, że udało nam się ujrzeć znajomy napis "No more subgoals", próba użycia komendy Qed kończy się błędem. Gdyby tak się nie stało, możliwe byłoby skonstruowanie dowodu False:

(* Definition the_universe_explodes : False := loop tt. *)

Aby chronić nas przed tą katastrofą, Coq nakłada na rekurencję ograniczenie: argument główny wywołania rekurencyjnego musi być strukturalnym podtermem argumentu głównego obecnego wywołania. Innymi słowy, dozwolona jest jedynie rekursja strukturalna.

Rekursja strukturalna (todo)

Przyjrzyjmy się ponownie definicji dodawania:

Print plus.
(* plus = 
   fix plus (n m : nat) {struct n} : nat :=
     match n with
     | 0 => m
     | S p => S (plus p m)
     end
        : nat -> nat -> nat *)


Możemy zaobserwować parę rzeczy. Pierwsza, techniczna sprawa: po = widzimy nieznany nam konstrukt fix. Pozwala on tworzyć anonimowe funkcje rekruencyjne, tak jak fun pozwala tworzyć anonimowe funkcje nierekurencyjne. Funkcje zdefiniowane komendami Fixpoint i Definition są w jęzku termów Coqa reprezentowane odpowiednio za pomocą fix i fun.
Po drugie: za listą argumentów, a przed zwracanym typem, występuje adnotacja {struct n}. Wskazuje ona, który z argumentów funkcji jest argumentem głównym. Definiując funkcje rekurencyjne zazwyczaj nie musimy go pisać, gdyż Coq jest w stanie sam wywnioskować, który argument jest główny.
Czym jest argument główny? Aby to zrozumieć, zbadajmy najpierw relację bycia podtermem (dla uproszczenia, skupimy się na termach typów induktywnych). Relację tę opisują dwie proste zasady:

Ćwiczenie

Zdefiniuj relacje bycia podtermem dla liczb naturalnych i list.


Udowodnij, że przytoczone wyżej przykłady nie są oszustwem. Komenda Goal jest wygodna, gdyż używając jej nie musimy nadawać twierdzeniu nazwy. Użycie Qed zapisze twierdzenie jako Unnamed_thm, Unnamed_thm0, Unnamed_thm1 etc.

Goal subterm_list nil (cons 42 nil).

Goal subterm_nat 0 (S 0).Argument główny to ten, który jest dopasowywany jako pierwszy. Argumentami głównymi w wywołaniach rekurencyjnych mogą być jedynie podtermy argumentu głównego z obecnego wywołania.
Argumentem głównym funkcji plus jest jej pierwszy argument (o czym informuje nas adnotacja {struct n}), gdyż to on jest dopasowywany jako pierwszy (i jedyny). W przypadku gdy n jest równe S p, plus jest wywoływany rekurencyjnie z argumentami p i m, co jest dozwolone, gdyż jego argument główny, p, jest podtermem S p.